Encountering against tattoo spirits- วิญญาณที่มากับรอยสักยัณห์

แขนซ้ายสักรูปพยามาร

ภาพรอยสักที่น้องของเราได้ทำก่อนที่จะรู้ว่ามันส่งร้ายต่อร่างกายและจิตใจอย่างไร
น้อง "ก" อนุญาตให้เราถ่ายภาพให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี แก่น้องๆ รุ่นใหม่จะได้ไม่ทำตาม
เพราะกว่าที่คณะปลดปล่อยจะขับวิญญาณบางตัวที่แอบแฝงเข้ามาในร่างกาย น้อง ก ก็ใช้เวลาไปไม่น้อย
ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าที่ ในพระนามของพระองค์ น้องเขาได้รับการปลดปล่อยแล้ว แต่รอยนี้ำมันก็ยังไม่อยู่จนวันตาย คิดให้ดีก่อนทำรอยสัก เบื่อแล้วลบทิ้งก็ยากนัก และต้องเจ็บตัวไม่น้อย ลบยากมาก

แขนขวาสักรูปพระเยซูและไม้กางเขน
เท่ระเบิดเชียว แน่ไหนได้ ตกเป็นทาสของบางอย่างที่เราป้องกันไม่ได้

กลางหลัง สักรูปพระเยซูและไม้กางเขน นี่คือความเชื่อที่ผิดพลาด คิดว่าสักรูปศาสนาคริสต์น่าจะดี
แท้จริง หากท่านมีเวลาลองอ่านต่อไป ว่าการสักรูปรอย มีผลร้ายอย่างไรต่อเรา


Encounter with a spirit of Tattoo

This man had a tatoo on his chest, we are casting out tatoo demons from his body.
(This sample photo taken from another deliverance session)ฃ
(บทความนี้มีสองภาษา ไทยและัอังกฤษ)


Date: Friday evening, May 8, 2010
Place : Pasakkhang Church Maesai, CR: Youth Worship

I was very reluctant to join a youth worship meeting at a church in Maesai because firstly, it is about 47 kms away from my house in Chiang Rai. Tom, one of my disciples asked me many time on the phone that the youth group wanted to invite me to join the worship. Secondly, as an on-fire preacher, when you do not have a chance to preach in the meeting, sometimes you feel you do not like to go a sit on the pew in a traditional church and listen to other preacher teaching “simple message” or “bible hero’s stories”. But this time, I was wrong.

I was motivated a lot by my inner call that I should take my wife and Lily and Neil to join this young worship meeting because I sensed God was going to do something but I did not know.

So, I asked Shila, Lily and Neil to come along with me. After Tom, my –under construction disciple lead the worship, pastor Saijai gave a sermon. Then she ordained and prayed for new youth group leaders.

Pastor Mc feeling not enough for this evening, asked the worship team to sing more songs. Without hesitation, pastor Mc invited anyone who were feeling down, having sickness, having a spiritual leakage, drawing back or needed a prayer to come forward. There were only a few young people came forward. I saw pastor Mc waved his hand while he was praying for a young man (later known as Atu). Atu fell over and got shocked and his body shaked and vibrated vigorously.

Lily noticed the infestation of demons and, as she already has had some knowledge and experience in encountering with some demons earlier, went directly to Atu and prayed for him. I was called to assist Lily. While we were praying for Atu, I noticed he has many marks of tattoo over his back and both hands. The spirit inside Atu seemed to stir up more and more. I was afraid that this may disturb the other young people who were ignorant about demons manifestation, so we moved Atu into a small room near the worship room.

I woke Atu up and lead him a confession of tattoo involvement sin then I anointed him with blessed oil. Then Lily and I prayed for a deliverance. Atu stood up saying that he wanted to vomit. I allowed him to go out and vomit. He purged many times and said "I felt free". Then I took Atu into the room again and lead him to welcome the anointing of the Holy Spirit. Atu fell over and was set free. We thank God for the miracle deliverance for Atu.

Being delivered from a demon in his tattoo, Atu gave a testimonial to the audience. He said that during the prayer he saw a very big red bird trying to bite him. It bit him on his face, ears because of anger. This hurt him so much that he could not stand but just twisted his body and cried for help. In his vision, he saw blood bleeding from his mouth but when someone prayed for him he was delivered. He heard Jesus talking to him that he should not do no more bad things and he should not lie. If he wants anything just ask for and wait. God is in control; he will give you anything you ask for in the right time.

After Atu’s testimonial, many more young people came forward to get a prayer. Many more tattoo people came forward and asked for deliverance after the worship. We thank God and for His great deliverance especially for tattoo.

This story reflects some points to ponder that many churches today are just religious gathering. Pastors and elders are ignorant about many influences or the forces of the dark angels and they failed to give enough advice and guidance for their baby Christians. They are losing their young boys and young girls to Satan’s tricks, such as fortune tellers, tattoo, card readers, and many other forms of lures of Satan.They are losing ground.

Many churches do not mention much about demons. Preachers teach every Sunday about loving, how to be successful, how to be a good Christian, offering, praising God, dos and don’ts in the church but they omit one of the most important things- we are fighting against not only our flesh but demons, powers and dominions in the heavenly realm.

This story is not a fiction. It is real. There are many eye witness who are present and you can ask them. Satan and demons are real and the Church of Jesus Christ must be aware and teach your believers all things not partly or something so that your church will not be a stronghold for demons to work on weak Christians especially young people.
If there are many demonized Christains, how hard it is for the pastor to lead the church to proclaim the Gospel. Amen.

ประสบการณ์กับวิญญาณสักยัณห์

เราไปนมัสการพระเจ้าร่วมกับอนุชน ในเขตอำเภอแม่สาย ในการประชุมครั้งนี้เราได้อธิษฐานเผื่อผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่า อาทู เขามีรอยสักยัณห์อยู่หลายแห่งบนตัวเขา เมื่อเราอธิษฐานเราพบว่าอาทูมีวิญญาณรบกวนบางอย่าง เราจึงอธิษฐานขับผี อาทูอ๊วก และรู้สึกได้รับการปลดปล่อย

หลังจากนี้อาทูเป็นพยานให้อนุชนที่อยู่ในห้องประชุมฟังว่า เขาได้ไปเกี่ยวข้องไสยศาสตร์โดยไม่ทันระวัง เขาได้ไปสักยัณห์ที่หลัง คนสักได้เสกคาถาบางอย่างให้เขา แต่อาทูไม่รู้เพราะความคึกคะนองเพื่อนชวนทำ จึงไปทำไม่นึกว่าจะมีผีมาอยู่ด้วย หลังจากนี้มีอนุชนอีกหลายคนกลับใจออกมาให้อธิษฐานปลดปล่อยจากอำนาจของรอยสักยัณห์ เป็นรูปต่างๆ หลายคน

ขอบพระคุณพระเจ้า พระเจ้าได้ปลดปล่อยอนุชนออกจากอำนาจและการล่อลวงของซาตานอย่างอัศจรรย์

ทำไมหนอคนเราถึงยอมให้วิญญาณมาอยู่กับตัวเอง โดยการทำเครื่องหมายด้วยรอยสัก
ความกลัวใช่ไหม? หรือความยะโสอยากเก่งกว่าคนอื่นโดยให้ผีช่วย
ผลสุดท้่ายที่เราพบเห็นคือความเจ็บป่วย ปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เป็นโรคภัยที่รักษาไม่หาย

แต่ขอบคุณพระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจในพระนามพระเยซู
ทุกคนที่มาหาเราได้รับการปลดปล่อยจากโรคภัยและวิญญาณร้ายทุกคน
...............................................................
ข้อพระธรรมหนุนใจ และความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับ ไสยศาสตร์
พระธรรม มีคาห์ (Micah) 5: 12-13
เราจะกำจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า เจ้าจะไม่มีหมอผีอีกต่อไป
เราจะกำจัดรูปเคารพของเจ้าเสีย และทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ จากท่ามกลางเจ้า เจ้าจะมิได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไป


I will put an end to your use of secret arts, and you will have no more readers of signs: 13 And I will have your images and your pillars cut off from you; and you will no longer give worship to the work of your hands.

อิสยาห์ (Isaiah) 8:19:
และเมื่อเขาทั้งหลายกล่าวแก่พวกท่านว่า “จงปรึกษากับคนทรงและพ่อมดแม่มดผู้ร้องเสียง จ้อกแจ้กและเสียงพึมพำ” ไม่ควรที่ประชาชนจะปรึกษากับพระเจ้าของเขาหรือ ควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็นหรือ
And when they say to you, Make request for us to those who have control of spirits, and to those wise in secret arts, who make hollow bird-like sounds; is it not right for a people to make request to their gods, to make request for the living to the dead?

เศคาริยาห์ (Zechariah) 13: 2
“พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ในวันนั้นเราจะกำจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้เลย และเราจะไล่ผู้เผยพระวจนะและวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดิน

And it will come about on that day, says the Lord of armies, that I will have the names of the images cut off out of the land, and there will be no more memory of them: and I will send all the prophets and the unclean spirit away from the land.

เลวีนิติ (Leviticus) 19:28

เจ้าอย่าเชือดเนื้อของเจ้าเพราะเหตุมีคนตายหรือ สักเป็นเครื่องหมายใดๆ ลงที่ตัวเจ้า เราคือพระเจ้า
You shall not make any cuts on your body for the dead or tattoo yourselves: I am the LORD.
วิวรณ์ (Revelations) 19:20
สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมด้วยคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ ที่ได้กระทำหมายสำคัญต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้น และใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้น และบูชารูปของมัน สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ ถูกทิ้งทั้งเป็นลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกำมะถัน

And the beast was taken, and with him the false prophet who did the signs before him, by which they were turned from the true way who had the mark of the beast, and who gave worship to his image: these two were put living into the sea of ever-burning fire.


.........................................................................
Disclaimer: บทความ ข้อเขียนในเว็บบล๊อกนี้ไม่มีเจตนา โจมตีสถาบันของคริสเตียน วิทยาลัย องค์กรคริสตจักร หรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้เขียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หากบทความใดมีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท บุคคลหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งอย่างชัดแจ้ง กรุณแจ้งให้ผู้รับผิดชอบบล๊อกทราบด้วยเพื่อจะพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม ถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำเว็บบล๊อกนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคริสตจักรให้พัฒนาไปสู่ความเป็นคริสตจักรที่เจริญฝ่ายจิตวิญญาณ ต้องการสท้อนให้เห็นปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาคริสตจักรให้เป็นคริสตจักรที่มีมั่นคงในความเชื่อ มุ่งเสริมความเชื่อให้คริสเตียนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักตัวตนและสิทธิอำนาจในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ เพื่อประกาศพระบารมีของพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ยังทรงพระชนม์อยู่


คำประกาศและเอกสิทธิ์
ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องเขียนยกย่อง สถาบันหรือ บุคคลหรือความเชื่่อของคณะ ลัทธิทางศาสนาใดใด
ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องเขียนให้ถูกใจคนอ่านคณะใดๆ บทความของผู้เขียนย่อมเขียนหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยไม่จำเป็นต้องเกรงว่าจะกระทบผู้ทำงานในศาสนาใด หรือหัวหน้าองค์กรคริสเตียนใดๆ ตราบเท่าที่ยังอยู่ในกรอบแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อนุญาตให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ผู้เขียนเชื่อว่าประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนทั้งที่มีการศึกษา มีความคิด หรือไม่มีการศึกษามากนัก ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนในกรอบที่รัฐธรรมนุญได้อนุญาตไว้ โดยไม่ได้สร้างหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยใดๆ แก่บ้านเมือง

keyword: การปลดปล่อย กำรหายโรค กำรขับผี การหายโรค การแก้กรรม แก้คุณไสย ของขึ้น เอาครูออก เอาเจ้าออก แก้สักยัณห์ แก้ผีอำ ขับวิญญาณร้าย ผีหลอก เห็นผี ขับวิญญาณ ฮวงจุ้ย ไสยศาสตร์ คาถา เวทมนต์ การแก้โชคร้าย ปัญหาทางจิต การรักษาโรคด้วยพลังจิต พลังเหนือธรรมชาติ ศาสนาดีที่สุด
.........................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)