Casting out demons and healing the sick No. 2- การหายป่วยอย่างอัศจรรย์Casting out demons and healing the sick is the duty of a true beliver of Jesus.

July 2, 2010 (ดูภาษาไทยด้านล่าง ต่อจากภาษาอังกฤษ)
My wife Shila and I went to a Sunday worship at Baan Pa Myan Aka Church at Maechan, a district 40 kilometers from Chiang Rai. Wipa, one of my Christian club members invited me to preach at her church this Sunday.
I reached at the church about 10 but the people were not in the church they sang in front of the care taker’s house. Mrs. Buba, Wipa’s mother and her husband, Arne welcomed us warmly. Then about 10.20 they gathered for the worship in the local church.
To my surprise, there had already been someone who was going to preach this morning and the man , a missionary from India. He could not spare the time and give me the full time to preach but, instead, he preached first then his wife and he went away saying they needed to go to town for a memorial ceremony of their land lord who passed away. So I needed to wait until the Indian missionary had finished his sermon. This behavior is rather strange in Thai society. Normaly local pastor will honor the guest speaker whom the church invite to preach. But anyway, let it be.
Wipa’s mother and my sermon interpreter invited me to preach a second sermon for this Sunday. I noticed the time had already been going near twelve o’clock, so I just preached only a very short sermon. Wipa's mother translated the sermon into Ahka language. I shared on 1 Corinthians chapter 1 " The Gospel of Jesus is not a matter of knowledge or an art of talks but it is the demonstration of God's power in healing, deliverance." And I believe that any true believer can do the same as Jesus and His disciples did in the early church era.
After finishing my sharing, I invited anyone who wanted to repent for their sins to come forward.
I challenged them to come and confess their sins and later I would pray for the sick.
Nearly all the church members stood up in responding to my invitations. I was so happy to see most of the members coming forward to repent from their sins.
I lead them the sinner’s prayer and prayed for the sick. About 20 people wanted healing and deliverance.
There were many healing and miracles. Many of them vomited demons out of their bodies.
I could say that everyone not someone but everybody got healing and deliverance.
Thank God for his deliverance and healing. I had felt so excited since the day before, believing that God would do something to deliver His children from bondage of sins and the devil.
There was a small girl, about 5 years old who came for a prayer. Her aunt informed me that she had no parents and the aunt has to take care of her for everything. This little babe had a pain in her stomach so we needed to pray for her. I knew in my spirit that this babe had bitterness and suffering from the spirit of rejection because she told me later that she had been angry with her dead parents who left her alone in this wild world. So I lead her the forgiveness prayer and blessings then I prayed for her deliverance.
The little babe vomited many demons out of her belly. While she was vomiting Shila, my wife was holding, hugging her in her arms and the little babe cried in tears and vomited for a few minutes. After the prayer we checked, the little girl got healed.
Thank God for His deliverance and love. We felt that we need to do something to help these children and also Wipa’s family because they take care of the church but there is no one to support them. They even ask the members to bring something to the church on Sunday and they sell these crops to the congregation during the worship time which I felt inappropriate. So I told them not to do so during the worship ceremony.
---------Thai ภาษาไทย-----------------
วันนี้เราไปเยี่ยมคริสตจักร บ้านป่าเมี้ยน ซึ่งเป็นคริสตจักรของพี่น้องอาข่า ระยะทางจากปากทางบ้านป่าซางถึงที่นี้ประมาณ 10 กิโลเมตร เราต้องขับรถขึ้นไปบนเขา เพราะคริสตจักรอยู่บนดอยสูงพอควร พี่น้องที่นี้ให้การตอนรับเราดีมาก
มีเด็กๆ ประมาณ 20 กว่าคน และผู้ใหญ่อีกประมาณ 30 คน พี่น้องเข้าร่วมการนมัสการแล้ว มีมิชชั่นนารีชาวอินเดียและภรรยาช่วยมาสอน มาเทศนาประจำที่นี้นานพอควร แต่พวกเขาดูไม่ค่อยสนใจเรามากนัก ทั้งที่วันนี้เรามาเพื่อจะเทศนาแต่มิชั่นคนนี้ก็ยังเทศนาเสียยืดยาว แล้วก็ออกจากโบสถ์ไปก่อนการนมัสการจะเลิก อ้างว่าจะไปงานศพเจ้าของบ้านเช่าของพวกเขาในเชียงราย เราจึงต้องขึ้นเทศนาต่อจากเขา ผู้นำคริสตจักรก็คงเกรงใจเราที่เกือบจะไม่ได้แบ่งปันพระพรแก่พี่น้องในวันนี้ เนื่องจากมีเวลาเหลือไม่มากนักเราจึงไม่เทศนายาว เพราะต้องมีการแปลเป็นภาษาอาข่า เพื่อให้พี่้น้องอาข่าได้เข้าใจ แม่ของวิภา คุณบูบาเป็นคนแปล เป็นภาษาอาข่า
เราแบ่งปันจากพระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 1 ข้อ 17 ข่าวประเสริฐของพระเยซูไม่ใช่เรื่องความรู้ ไม่ใช่ชั้นเชิงในการพูดแต่เป็น ฤทธฺ์เดช เป็นการสาธิตให้ดูว่า พระเจ้าองค์เที่ยงแท้สามารถช่วยคนได้จริงๆ ไม่ต้องรอให้ตายก่อนค่อยไปพบพระเจ้า ขอเพียงให้เรามีความเชื่อเราจะเห็นการอัศจรรย์
หลังจากนี้เราจึงเชิญให้พี่น้องที่ต้องการกลับใจ ขอการยกโทษบาปผิดจากพระเยซู มีพี่น้องเกือบทั้งโบสถ์ลุกขึ้น เดินมาข้างหน้าเพื่ออธิษฐานสารภาพบาปและกลับใจใหม่ หลังจากนี้เราจึงอธิษฐานวางมือเพื่อให้พระเยซูคริสต์รักษาอาการป่วยต่างๆ มีอาการ ปวดท้องเรื้อรัง ปวดโรคกระเพาะ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหัวข้างเดียว มือเ้จ็บ ขาปวด แขนชาไม่มีแรง แขนพับไม่ได้ หูไม่ได้ิยิน ทุกคนได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์
มีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 5 ขวบ ชื่อ หมีตี ไม่มีพ่อแม่อยู่กับผู้หญิงใจดีคนหนึ่ง เธอป่วยเป็นโรคมักจะปวดท้องเป็นประจำ ภรรยาและเราช่วยกันอธิษฐานเผื่อ ปรากฎว่าเด็กหญิงคนนี้อวกอย่างรุนแรง ประมาณ 10 นาที หลังจากนี้เธอก็ได้รับการปลดปล่อยจากพระเยซู เธอร้องไห้ขณะที่เธออ้วกเอาสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่รบกวนภายในร่างกายเธอออกมาอย่างที่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ผมก็ไม่เคยเห็น ว่าพระเยซูคริสต์สามารถขับวิญญาณบางอย่างที่รบกวนและสิงสู่อยู่ในร่างกายของคนเราออกมาได้ ที่เรารู้เพราะเด็กหญิงได้บอกกะเราภายหลังจากหายจากการปวดท้องว่าเธอได้เห็นบางสิงสีดำๆ เป็นเงาดำพุ่งออกมาจากปากของเธอขณะที่เธอกำลังอ๊วกเอาสิงนั้นออกมาเนื่องจาก พวกมันไม่สามารถหลบซ่อนตัวอยู่ในร่างกายของเด็กน้อยได้อีกต่อไปเพราะฤทธิ์เดชของพระิวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขับมันออกมา
นอกจากนี้มีผู้ชายกลางคนอีกหลายคนได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บป่วย พวกเขาอ๊วกเอาบางสิ่งออกมาจากร่างกายขณะที่ได้รับการอธิษฐานวางมือ พวกเขาได้รับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์จริงๆ
มีผู้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่่งที่ไปสักมังกรและเสือเผ่นที่แขนขวา ถูกทรมานจากวิญญาณไสยศาสตร์ เราได้เจิมด้วยน้ำมันและขับผีออกมาจากร่างกายของเขา ภายหลังการอธิษฐานเขาได้รับการปลดปล่อย หายปวดแขน
วีดีโอ ที่ถ่ายทำไว้จากเหตุการณ์จริง
คลิกเพื่อเปิดดูในยูทูบส์
คลิบวีดีโอเหล่านี้บันทึกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 ณ หมู่บ้านป่าเมี้ยน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เป็นเหตุการณ์จริงมีผู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์หลายสิบคนที่หมู่บ้าน เป็นเหตุการณ์จริงไม่มีการตัดต่อใดๆ
พระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระเจ้าทางศาสนาที่ตายไปแล้ว และช่วยใครไม่ได้ แต่เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่และสามารถช่วยทุกคนที่ถ่อมตัวลงแสวงหา เรียกหาพระองค์ได้ ผมและครอบครัวขอเป็นพยานด้วย บทความนี้และ ด้วยภาพถ่ายวีดีทัศน์เหล่านี้
ถ้าท่านเชื่อพระเยซูท่านจะพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรม ไม่ต้องไปชดใช้กรรม ไม่ต้องไปทำพิธีไสยศาสตร์ล้างเวร ล้างบาป สร้างกุศลอะไรอีกแล้ว เพราะท่านไม่ต้องไปปล่อยปลาไหล ปล่อยนก ปล่อยเต่าเพื่อสร้างบาปซ้อนบาป เพราะการทำอย่างนั้น มันยิ่งเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะมันถูกจับมาเพื่อให้คนเอาไปปล่อยในที่ที่มันไม่คุ้นเคย ไม่มีแหล่งอาหารที่มันรู้จัก แล้วพวกมันจะสามารถมีชีิวิตอยู่ได้อย่างไร พิธีกรรมทางศาสนาและ ไสยศาสตร์สอนให้คนทำดี แต่มีใครทำดีไม่มีบาป เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องบ้าง มีแต่พระเยซูเท่านั้นยกบาปได้ ทุกคนที่รู้ตัวว่าอยู่ในอันตราย มีบาป ต้องการหลุดพ้น พระเยซูคริสต์ช่วยได้อย่างแน่นอน
พระเยซูสอนว่า ถ้าท่านทั้งหลายวางใจในเราท่านทั้งหลายจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอันเป็นอมตะ
ท่านไม่ต้องเอาเงินไปซื้อบุญกับศาสนาใดๆ รวมทั้งศาสนาคริสต์ด้วย เพราะพระเจ้าไม่ได้ตัดสินมนุษย์ด้วยการมีบุญมาก หรือมีบุญน้อย แต่พระเจ้าจะช่วยคนเหล่านั้นทุกคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนบาป ช่วยตัวเองไม่ได้
ถูกโรคร้ายวิญญาณผี รบกวน ให้มาหาพระเยซู พระองค์ช่วยท่านได้อย่างแน่นอน พระเยซูไม่ต้องทำเอง พระเยซูคริสต์ได้มอบอำนาจให้กับผู้เชื่อในพระนามของพระองค์เป็นผู้ปลดปล่อยท่าน
หากท่านมี หรือพบเห็นคนมีอาการดังต่อไปนี้ คือ
ฝันร้ายบ่อยๆ ฝันซ้ำๆ เป็นเรื่องความตาย ผี วิญญาณเจ้ากรรมนายเวรมาทวง มีหมอดูทัก มีคนทักว่ามีเวรกรรม ให้ไปแก้กรรม เสียเงิน เสียเวลา แล้วยังไม่หาย ถูกต้มจนเปื่อยแล้ว เจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุแน่ชัด เป็นๆ หายๆ กินยามานานไม่หาย แพทย์รักษาไม่ได้ หมองงว่าเป็นอะไรแน่ ผวา หวาดกลัว มีวิญญาณ หรือเงามืดมาทับร่างขณะนอน มีความกลัวอย่างไร้เหตุผล วิตก ได้ยินเสียงแว่ว ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเรา แต่ไม่เห็นคนเรียก เห็นผีบ่อยๆ
มีอาการปวดศรีษะเรื้อรัง หรือเป็นๆ หายๆ ปวดท้องรักษาไม่หาย รู้สึกที่หลังและบ่าเหมือนแบกอะไรไว้ รู้สึกไม่สบายตัว หนักๆ มีความผิดปกติในร่างกาย เคยไปทำพิธีไสยศาสตร์เสียเิงินเสียใจแต่ไม่ได้รับการปลดปล่อยอย่างถาวร กรุณาติดต่อคริสต์จักรใกล้บ้านท่าน หากอาจารย์ที่โบสถ์ไม่สามารถช่วยได้ กรุณาติดต่อเรา(ติดต่อตามอีเมล์ในโฟร์ไฟล์) เพื่อทำการอธิษฐานปลดปล่อย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เราทำเพื่อเป็นการกุศล ปลดปล่อยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นกรรม ด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชในพระนามพระเยซูคริสต์ และเราไม่ชวนใครเข้ามาเป็นสมาชิกของศาสนาคริสต์ แต่เราจะชวนให้เชื่อพระเยซูเท่านั้น เพราะพระเยซูรักมนุษย์ทุกคน ทุกชาติ ทุกสีผิว ไม่ว่าท่านจะมีฐานะสูงหรือต่ำ มั่งมีหรือร่ำรวย พระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักคุณ ช่วยคุณไ้ด้อย่างแน่นอน

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า
เราเป็นทางนั้น (ทางไปสวรรค์ ไปถึงพระเจ้าองค์ที่สูงที่สุดผู้ทรงสร้างและปกครองสรรพสิ่ง)
เราเป็นความจริง (ความจริง เป็นสิ่งที่เป็นสัจจะไม่ใช่ทางล่อลวง หรือเหลวไหล หลอกต้ม เอาเงิน หรือ ซื้อบุญ)
เราเป็นชีวิต (ผู้ใดเชื่อพระเยซู ถึงแม้่เขาตายแล้ว เขาจะกลับฟื้นขึ้นมาอีกในวันพิพากษาโลก)
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดา
ได้ (พระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผู้ปกครองสรรพสิ่ง) ยกเว้นมาทางเรา (พระเยซูคริสต์เท่านั้น)
ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านให้ได้รู้จักกับความจริง

ถ้าท่านทั้งหลายได้รู้จักความจริง ความจริงจะปลดปล่อยท่านให้เป็นไท (ยอห์น 8.32)
ท่านสามารถพ้นจากการเป็นทาสวิญญาณต่างๆ เวรกรรม เจ้ากรรมนายเวร พิธีกรรม ไสยศาสตร์ ลัทธินอกรีต ท่านไม่ต้องไปบูชาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ผีสาง ต้นไม้ บ่อน้ำทิพย์ จอมปลวก ของพิศดาร สิ่งผิดปกติในธรรมชาติ แม่น้ำ ภูเขา สิ่งอะไรที่มนุึษย์คิดว่าศักดิ์สิทธิ หรือเทวดาอะไรอีกแล้ว
ไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายใดๆ แก่คนที่มาเชื่อพระเยซูได้เลย เพราะคนที่มาเชื่อในพระองค์พระเยซูได้มอบสิทธิในการเป็นลูกของพระเยซูให้ด้วย ซาตานและวิญญาณชั่วจึงไม่สามารถแตะต้องลูกของพระเจ้าได้อีกต่อไป (1 ยอห์น 3.18)
ขอให้ท่านกลับใจใหม่ เลิกทำบาปชั่วทุกชนิด หันมากราบไหว้พระเจ้าที่มีชีิวิตอยู่ที่สามารถช่วยท่านได้ ดีกว่าการไปกราบไหว้ ก้อนดิน หิน ทราย ต้นไม้ รากไม้ ทองเหลือง ทองแดง บ่อน้ำ ภูเขา แม่น้ำ ดวงดาวต่างๆ หรือรูปปั้น หรือสิ่งใดๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความคิดและจินตนาการของมนุษย์ เป็นสิ่งก่อสร้างด้วยฝีมืออันงามวิจิตรของผู้ชำนาญ แต่สิ่งเหล่านี้ พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิได้เขียนไว้ว่า (กิจการ 3.19, กิจการ 17.29)
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้า มันเป็นเพียงรูปเคารพที่ไร้ชีวิต เป็นผลงานของมนุษย์
เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้มีวิญญาณต่างๆ ที่คอยทำลาย และแสวงหาประโยชน์จากความกลัวของมนุษย์
ถ้ามนุษย์สร้างพระเจ้าได้ พระเจ้าก็คงไม่เป็นพระเจ้า
ถ้ามนุษย์สร้างพระเจ้าได้ มนุษย์ก็เป็นพระเจ้าของพระเจ้าอย่างแน่แท้

คำสอนที่อ้างว่า ให้มีปัญญา ให้มีสติ ให้รู้ แท้จริงเป็นอะไรกันแน่
นักบวชทางศาสนาส่วนใหญ่ต้องการเงิน เพื่อค้ำชูองค์กร ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเท่านั้นแต่ช่วยจิตวิญญาณเราให้รอดพ้นจากกรรมเวร และความบาปไม่ได้
มีพระเจ้าองค์ไหน สัญญาว่า ถ้าใครเชื่อในพระองค์แล้วจะได้พบพระเจ้า และมีชีวิตที่สมบูรณ์บ้าง
ถ้าเราไปสวรรค์ด้วยการทำความดี เราต้องทำความดีขนาดไหนล่ะ
เราต้องทำเท่าไหร่ถึงจะได้รับชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ถ้าเราไปสวรรค์ด้วยการทำบุญ คนจนๆ ไม่มีเงินทำบุญตายไปจะไปอยู่ที่ไหน มันยุติธรรมหรือเปล่า
หากการไปสวรรค์ต้องซื้อบุญกุศล คนรวยสามารถทำบุญได้ครั้งละเป็นร้อยๆ ล้านได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดตลอดทุกภพ ทุกชาติมันยุติธรรมแล้วหรือ นี่คือคำสอนเลื่อนลอยเท่านั้น ไม่ได้มีใครกล้ารับประกันเลยว่าเป็นความจริง ผู้ที่ได้รับประโยชน์ตรงๆ จากความกลัวที่มองไม่เห็นของมนุษย์ และความตาย คือใครกันแน่

มนุษย์ทุกวันนี้แสวงหาอะไรกันแน่ สิ่งไหนกันแน่ที่ทำให้มนุษย์อิ่มใจ สุขใจ ถ้าท่านพบพระเยซูท่านจะสุขใจ

พระเยซูคริสต์พูดว่า
บรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า กับภาระแห่งชีวิตและจิตใจ
ไร้ที่พึ่งพิงทางจิตวิญญาณ หาทางออกไม่พบ จงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุข

ขอพระเจ้าอวยพระพรผู้อ่านทุกคน
Disclaimer:
ภาพคลิปวีดีโอและบทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเชื่อ การปฏิบัติของคณะหรือนิกายทางศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะโบสถ์ของศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่โดยทั่วไปไม่ได้มีการอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยแบบนี้อีกแล้ว เพราะนักการศาสนาส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ได้ทำผ่านตัวเขา หรือตัวเขาไม่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้า เขาเป็นเพียงผู้สอนให้คำทำดีมีศีลธรรมเท่านั้น ซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว คริสตจักรก็ไม่ได้แสวงหาสิ่งนี้ โบสถ์ หลายแห่งไม่เชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับผีแบบใน
คลิปวีดีโอเหล่้านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ อาจารย์ทางศาสนาคริสต์ และนักการศาสนาชาวคริสต์ส่วนใหญ่อาจไม่เคยมีประสบการณ์ หลายๆ คนไม่สามารถยอมรับได้เลย เพราะโรงเรียนสอนศาสนาของคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้่บรรจุไว้ในหลักสูตร และไม่มีอาจารย์สอนเรื่องนี้ นักการศาสนาบางคนอาจคิดไปว่าเป็นการแสดงด้วยซ้ำ หรือยิ่งหนักกว่านี้ บางคนอาจคิดว่าเป็นการปฎิบัติที่พวกเขาเรียกว่า "ไม่มีในพระ คัมภีร์"
คนที่ชอบอ้างว่าไม่มีในพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนความเขลาและความไม่เชื่อของเขา สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าขอประณามพวกนี้ว่า เป็นเศษขยะ และมลภาวะของโลก และเป็นพวกอวดรู้ ยะโส และจำกัดฤทธิ์อำนาจพระเจ้าด้วยความรู้ ความคิดของตน และของคณะที่ตนรับใช้เท่านั้น เราควรจะยอมรับความจริงว่า ไม่มีใครเลยที่จะเรียนรู้พระคัมภีร์ไบเบิ้ล จนเข้าใจทุกบท ทุกข้อ พระคัมภีร์มีมากมายทั้งสิ้นถึง 1189 บท และ 31,173 ข้อ(1) คนที่กล่าวเช่นนั้นเป็นพวกหน้าไม่อาย เพราะภาษาที่ใช้ในการเขียนพระคัมภีร์ต้นฉบับในประเทศไทยมีคนไทยคนใดที่อ่านได้เข้าใจอย่างแท้จริงบ้าง
ขอพระเจ้าอวยพระพรท่าน
การที่ผู้เขียนเผยแพร่เสิ่งเหล่านี้ก็ เพื่อ จะเตือนสติ คริสตจักร และนักการศาสนาชาวคริสต์ทั้งหลายที่หย่อนยาน นอกลู่นอกทาง มุ่งสร้างอาณาจักรในโลกของตนเอง ให้กลับใจใหม่ หันมาพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามากกว่า การพึ่งพาเงินฝรั่ง เกาหลี จีน และชาติอื่นๆ ที่ร่ำรวย หรือจากมรดกทางศาสนาอันมั่งคั่งที่ฝรั่งมิชชันนารีทิ้งไว้ให้ ด้วยการเอาเงินไปซื้อสิ่งของเพื่อแจกจ่าย เป็นสิ่งล่อ เอาผลประโยชน์ไปแจกจ่ายเพื่อทำให้คนหันมาเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ เพื่อจะได้เอาคนเข้าอยู่ในบังคับของศาสนา เป็นสมาชิก เป็นผู้เชื่อที่ไม่ต้องทำอะไร หวังแต่ความช่วยเหลือจากคริสตจักร
คนจำนวนมากเข้าไปอยู่ในศาสนาคริสต์แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นมา เป็นเพียงการเปลี่ยนศาสนา เพราะพวกเขาก็พบความจริงว่าพวกที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้ทำดีมากไปกว่าคน ที่นับถือสิ่งอื่นๆ พวกผู้ปกครอง พวกนักการศาสนาหลายคนยังกัดกินเนื้อกันและกัน แย่งชิงผลประโยชน์ อำนาจการจัดการทรัพยากรของโบสถ์ มีพฤติกรรมไม่ต่างไปจากมนุษย์ธรรมดาที่หนาด้วยบาปทั่วไป พวกเขารักแต่พวกพ้องและคณะของตน
บางคนทำงานเพื่อปากท้องและความอยู่รอดของชีวิต แทนที่จะทำงานเพื่อการกุศล ไม่มุ่งสร้างอาณาจักรของพระเจ้า แต่มุ่งสร้างอาณาจักรของคณะของตน ของคริสตจักร แทนการช่วยเหลือคนให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป การถูกรบกวนของพวกผีปีศาจอย่างจริงใจ พวกเขาทำดีต่อหน้าแต่ลับหลังทำเลวร้าย หลอกลวง ปากว่าตาขยิบ โกงกินเงินของพระเจ้า ของคริสตจักร ประพฤติตนน่าละอายมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้า หรือเป็นพวกนับถือผีเสียอีก-น่าอายจริงๆ

ผู้เขียนนำเสนอสิ่งที่ผู้เขียนประสบ ด้วยตนเอง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สถานที่ไป ผู้เขียนไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนทางศาสนา หรือ เป็นเจ้าอาวาสของโบสถ์ ที่คริสเตียนเรียกว่า ศิษยาำภิบาลในคริสตจักร หรือหน่วยงานใดๆ เลย หลายๆ ครั้งไม่เคยรู้จักหน้าตาพี่น้อง หรือสถานที่ที่จะไปมาก่อนเลย บ่อยครั้งต้องสอบถามเส้นทางไปให้ถึงที่เสมอ การไปอธิษฐานปลดปล่อยผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจ หรือมีเจตนาว่าจะต้องไปขับไล่ผี หรือวิญญาณใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ที่ได้ประสบมาเพราะเมื่อเราอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วย หรืออวยพรผู้คนในพระนามของพระเยซู คนเหล่านั้นก็ได้รับการปลดปล่อยภายหลังจากอธิษฐานทุกๆ ครั้ง
.........................................................................
(1) อ้างอิงจาก http://www.deafmissions.com/tally/bkchptrvrs.html
http://www.neverthirsty.org/pp/corner/read2/r00722.htmlTags: การหายป่วย วิธีการรักษา  แผลเน่า  มะเร็งเต้านม  มะเร็ง โรคเรื้อรัง อาการทางจิต  ประสาท 
ไม เกรน  การรักษาโรคไมเกรน  ริดสีดวง โรคตับอักเสบ  แพทย์ดีเด่น  การเยียวยา การรักษาด้วยพลังจิต รับสะเดาะห์เคราะห์  ตัดกรรม แก้กรรม เจ้ากรรมนายเวร  วิญญาณรบกวน เห็นผี โรคประหลาด อาการป่วยที่รักษาได้ยาก  ไม่ทราบสาเหตุ เป็นๆ หายๆ  การดูแลผู้สูงอายุ ความเครียดเรื้อรัง  ความกลัว รู้สึกกลัว  การรักษาทางเลือก  reewat.com  กลุ้มใจแฟนทิ้ง สามีนอกใจ ภรรยานอกใจ ส่ำสอนทางเพศ  กลุ่มสีม่วง ไม้ป่าเดียวกัน ชาวสีม่วง ชายสีม่วง ทอมดี้น่ารัก บาปทางเพศ ความต้องการทางเพศสูง
ทอมดี้ คู่ทอมดี้ ดาราที่เป็นดี้ ทอมดีน่ารัก
กลุ่มรักร่วมเพศ  หญิงรักหญิง ชายรักชาย ท่าทางในการมีเพศสัมพันธ์ วิธีการมัดใจสามี  การทำสเน่ห์
การ ทำของ คุณใสย  รับทำพิธีกรรม เรียกผัว เรียกเมีย คุณไสย ไสยศาสตร์ ปัดรังครวญ  ตัดกรรม ตัดเคราะห์ เสริมดวง ทำนายโชคชะตา หมอดูแม่นๆ  ดวงดาววันนี้  ดาราฆ่าตัวตาย วิธีการฆ่าตัวตาย วิธีการทรมานสัตว์ วิธีการแก้แค้น  วิธีลงโทษ  ภาพโป๊ Node คลิปลับ คลิปหลุด สาวสยิว  แก้ดวง แก้กรรม ลัก-ยม ลักยม กุมารทอง นางกวัก  คาถาปลุกพระ คาถาขับผี คาถาสกดวิญญาณ  การขึ้นครู ของขึ้น แก้ของขึ้น  ขับผี วิธีการบนเจ้าที่ การขอหวย การผูกดวง ยาผีบอก  ยาแก้มะเร็ง สูตรลับ

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ7/05/2553

  อยากหนุนใจผู้รับใช้ของพระเจ้า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไร อย่างไร ก็ตาม ชีวิตของท่านนั้น เป็นคนของพระเจ้า เป็นทูตของพระเยซูคริสต์ เป็นผู้นำข่าวดีไปยังประชาชน เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า เป็นผู้มีประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และชีวิตที่แบกกางเขน ติดตามพระองค์ตลอดไป ขอให้พระเจ้าเสริมกำลังผู้รับใช้ของพระองค์ทุก ๆ วัน
  พระพรพระคุณและความมั่งคั่งในพระคริสต์อยู่กับท่านด้วย

  ตอบลบ
 2. ผมพึ่งรู้ไม่น่านี้เอง
  ประสบเองกับตัว

  การที่เรามีสมาธิ
  สติจะมา
  ปัญญาจะเกิดครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ3/26/2554

  ผมเชื่อสิ่งที่อาจารย์เเละทีมงานท่านนี้ปลดปล่อยผู้คน จากวิญญาณชัั่่ว เพราะยุคของอัครทูตสมัยท่านเปาโลท่าน เปโตรได้ทำสมัยกิจการนั้นเป็นอย่างรัยพระเ้จ้าจะกระทำเช่นนั้นในยุคของเรา ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เเถวกรุงเทพ ตอนนี้เค้าเชื่อเรื่องไฟเอาผีร้ายวิญาณชั่วออก เเม้เเต่นายเเพทย์บางท่านที่อยู่อเมริกาก็เชื่อเรื่องไฟของพระเจ้าขับผีร้ายวิญญาณชั่วออกเทศนาความจิงด้วย พระวจนะของพระเจ้าตามด้วยไฟปลดปล่อย อาจารย์เเละทีมงานท่านมีคบเพลิงอยู่ อยู่ที่เราจะยอมให้ท่านจุดไฟในตัวเราหรือไม่ โดยส่วนตัวผมยอมครับเวลาผมอธิฐาณกับลูกเเกะผมจะเน้นผูกมัดวิญญาณชั่วออกก่อน เเต่ไฟกลุ่มผมยังไม่เเรงพอผมเลยอยากได้ไฟจากอาจารย์ท่านนี้ใครติดต่อท่านได้บ้างได้โปรดบอกผมด้วยครับผมต้องการช่วยลูกเเกะของผม ที่มีสิ่งครอบงำหลายอย่างที่ยังถ่วงเค้าอยู่ผมต้องการให้อาจารย์ช่วยผมด้วย กลุ่มพวกผมมีอยู่เกือบ20คนไม่นับคนที่ไม่ได้ไปตามกลับมา เชื่อเเต่หลงหายวิญญาณชั่วล่อลวง เกิน50คนที่ผมบอกตัวเลขไม่ใช่จะอวดเเต่อยากให้อาจารย์เเละทีมงานเห็นว่าคนเหล่านี้ต้องการรับการปลดปล่อยถ้าไม่มีการเจิมของพระเจ้าช่วยเด็กเหล่านี้ก็หลงหายอีก ใครเคยเห็นลูกเเกะตัวเองเดินบิณฑบาตบ้างครับผมน้ำตาเเทบล่วงทั้งที่เค้าเชื่อพระเจ้าเเต่ขาดกำลังเลยหลุดไป รวมทั้งตัวผมจากประกาศทุกวันตอนนี้ไฟจะมอดเเล้วครับล้มในบาปเดิมๆ อยากให้อาจาย์ช่วยผมด้วย Lovegod@hotmail.comผมเคยพาเด็กไปผูกมัดที่ป่าช้าสมัยเกิดผลใหม่ๆคิดว่าทำถูกต้องนอนไม่ได้นับเดือนวิญญาณชั่วมากวนทั้งคืนถ้าอาจายรย์สอนผมถึงวิธีการสู้กับพวกนี้จะขอบคุณมากครับ ขอพระเจ้าอวยพร

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)