ปีใหม่ เหลียวหลัง แลหน้า ผู้นำจะพาคุณไปข้างหน้ากับพระเจ้า (1)

ในแต่ละปี คริสต์จักรที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า พยายามที่จะหาเครื่องมือบางอย่างในการประเมินสภาพการณ์ ประเมินความคิดและค่านิยมของผู้เชื่อ ผลการรับใช้พระเจ้า ว่าเทศนาไปทั้งปี สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรมบ้างหรือไม่ เครื่องมือที่นำมาใช้ ย่อมต้องใช้เครื่องมือหลายๆ อย่างในการประเมิน คนที่ไม่มองตนเอง ไม่ประเมินตนเอง อาจจะทำให้เกิดการ สดุด การชลอตัว บางแห่งกลายเป็นคริสตจักรที่ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะสมาชิกบางส่วน "ใส่เกียร์ว่าง"
โดยเฉพาะหากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้นำ" หากไม่ประเมินองค์กร ไม่ประเมินตนเอง ยากนักที่องค์กรนั้นจะก้าวไปข้างหน้าได้

พันธกิจปลดปล่อย มีภาระใจอย่างมากในการช่วยเหลือคนของพระเจ้าที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า และด้วยความรู้ความเข้าใจ ด้วยการใช้หลักการด้านวิชาการด้านการประเมินองค์กรจะสามารถช่วยสร้างความตระหนักแก่คนในองค์กรให้ทบทวนตนเอง และปรับมโนทัศน์ในการทำงานได้

ในปีวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2011 ผมใคร่ส่งความปรารถนาดีและกำลังใจแก่ผู้ทำการของพระเจ้าเพื่อให้งานของพระเจ้าเกิดผลมากขึ้น ผมจึงขอนำเสนอแบบประเมิน หลายๆ ข้อ ที่ผู้นำ ผู้รับใช้อาจนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของคริสตจักรท้องถิ่นในแต่ละแห่ง

แบบประเมิน-คำถามกวนใจคริสเตียน


คำชี้แจง จงเรียงลำดับสิ่งต่อไปนี้
1. ท่านเห็นว่าสิ่งใดที่ท่านเห็นคุณค่า หรือมีความสำคัญมากที่สุดเรียงตามลำดับ ให้เลือกเพียง 4 ข้อเท่านั้น
ก.ฐานะการเงินที่ดี
ข.การศึกษา การเรียนพิเศษ
ค.ความรอดบาป
ง.ความสันติสุข
จ.การอธิษฐาน
ฉ.การร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนทั้งในและนอกคริสตจักร
ช.การพัฒนา ความสามารถพิเศษ เล่นอินเตอร์เนท หรืองานอดิเรก ความสนใจอื่นๆ
ญ. เกียรติยศ และหน้าตาทางสังคม
ฎ.การใช้เวลาร่วมกับครอบครัว
ฐ.การใช้เวลาทำกิจส่วนตัวตามลำพัง
1

2. ในความเป็นจริงจากข้อที่ 1 ในปีที่ผ่านไป ท่านใช้เวลากับสิ่งใดมากที่สุดเรียงลำดับ 1 2 3 และ 4
    1. ............................................
    2. ............................................
    3. ............................................
    4. ............................................
3. จากข้อเลือกท้ายข้อนี้ ท่านลองสังเกตและทบทวนเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในสองสามเดือนที่ผ่านมา หากท่านมีเวลาว่าง 3 ชั่วโมงต่อวัน ท่านใช้เวลาว่างกับสิ่งใดมากที่สุด ให้เลือกเพียง 4 ข้อและเรียงลำดับ 1 ถึง 4 จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด
    1. ............................................
    2. ............................................
    3. ............................................
    4. ............................................

1. การอ่านและทำความเข้าใจพระคัมภีร์
2. การอธิษฐาน
3. การดูทีวี
4. ฟังเพลง
5. ทำอาหารอร่อยรับประทาน หรือไปกินของอร่อยๆ
6. คุยโทรศัพท์
7. เล่นอินเตอร์เนท
8. หาความรู้ ติดตามข่าวสารที่สนใจ
9. ติดตามดาราที่เราชอบ
10.
สิ่งอื่นๆ ........................................

4. จากข้อที่ 3. ท่านคิดว่าในความจริงแล้วท่านควรทำสิ่งใด ให้เรียงลำดับตามความเห็นของท่านว่า สำคัญที่สุด 1 2 3 และ 4
    1. ............................................
    2. ............................................
    3. ............................................
    4. ............................................

5. จากข้อที่ 3. ท่านใช้เวลาน้อยที่สุดกับสิ่งใดให้เรียงลำดับ 1 2 3  และ สี่ (ลำดับที่ 1 คือน้อยที่สุด)
    1. ............................................
    2. ............................................
    3. ............................................
    4. ............................................

6. จากข้อที่ 3 ท่านคิดว่า สำหรับปี ค.ศ. 2011 ท่านควรเรียงลำดับ 1 2 3 และ 4 สิ่งใดที่สำคัญที่สุด
    1. ............................................
    2. ............................................
    3. ............................................
    4. ............................................

7.  ในปีท่านผ่านไป ท่านคิดว่า คริสตจักรของท่านมีการเคลื่อนไหวทางวิญญาณที่มีผลกระทบต่อท่านในทางที่ดีขึ้นเพียงใด

1. มากที่สุด  
2. มาก  
 3. ปานกลาง    
 4. น้อย     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)