วิสัยทัศน์

พันธกิจของเรา

เราแสวงหาผู้เชื่อแท้ที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง ผู้ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร  บริสุทธิ์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งวันอาทิตย์และวันอื่นๆ เราส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลดปล่อยและเยียวยาด้วยฤทธิ์เดช แห่งพระธรรม  พระนามพระเยซูเจ้า  พระโลหิตจากไม้กางเขนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่พระกายของพระคริสต์อย่างกล้าหาญและท้าทาย

เรามุ่งมั่น พัฒนาผู้เชื่อให้เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวพระกิตติคุณเรื่องความรอด พ้นจากบาป ด้วยการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ด้วยการสาธิต พลังและฤทธิ์เดชที่มาพร้อมกับข่าวประเสริฐ ด้วยการอธิษฐานวางมือคนป่วย  การขับวิญญาณชั่ว  การเทศนาสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมา ตามพระวจนะของพระเจ้า

เราแสวงหา ส่งเสริม สั่งสอน อบรม ผู้เชื่อที่อยากจะเลื่อนระดับจากผู้เชื่อธรรมดาที่ไม่ค่อยเกิดผล แห้งแล้ง ไม่สามารถนำใครมารับความรอด  ให้เป็นผู้เชื่อที่มีพื้นฐานความรู้แห่งแผ่นดินของพระเจ้า และออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพื่อนำคนมาถึงความรอด ด้วยสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ ตามพระสัญญาของพระเยซูเจ้า (มาระโก 16)  เรามีภาระใจในการให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยสิทธิอำนาจ เราอยากเป็นพี่เลี้ยงของผู้เชื่อแท้ทุกคนทั่วโลก เพื่อให้เขาเป็นผู้เข้มแข็งในความเชื่อจริงๆ

นอกจากเราได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังสาธิต เราพาผู้เชื่อ หรือลูกศิษย์ที่เต็มใจแบกกางเขนของพระเยซูออกไปฝึกภาคสนาม   เพื่อถ่ายทอด อธิษฐานเผื่อ กระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนาของประทานฝ่ายวิญญาณให้บังเกิดมีในหมู่ผู้เชื่อ และใช้ของประทานแห่งพระวิญญาณในคริสตจักร ในชีวิตประจำวัน  อย่างสม่ำเสมอเรื่อยไป จนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา

เราประกาศสงครามกับวิญญาณอื่นๆ ทุกชนิดที่สร้างความแตกแยก เกลียดชัง  ใส่ร้ายป้ายสี  ข่มเหง นินทาผู้รับใช้รุ่นใหม่ที่ตั้งใจทำงานของพระเจ้า การกระจายข่าวเท็จ  สร้างความสับสนในหมู่คริสตชน เรายืนอยู่ในด้านตรงข้ามกับผู้ที่ใช้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ยังดำเนินชีวิต อย่างชาวโลก หมกหมุ่นกับความบาป  มือถือสากปากถือศีล มุ่งแสวงหาเกียรติ ศักดิ์ศรี  ตำแหน่ง รายได้ มุ่งสร้างอาณาจักรส่วนตน มากกว่าการออกไปประกาศข่าวประเสริฐตามพระมหาบัญชาของพระเยซูเจ้า

เรา ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้า ผู้เชื่อที่ต้องการพัฒนาของประทานที่อยากรับใช้แต่ไม่มีใครเห็นคุณค่า ไม่มีใครสนับสนุน ที่ต้องการสร้างคริสตจักรให้เป็นคริสตจักรแห่งการประกาศด้วยสิทธิ์อำนาจ  เป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศรี  เราแสวงหาความร่วมมือกับคริสตจักรทุกแห่งที่ต้องการก้าวไปกับพระเจ้าด้วย การสำแดงพระเดชานุภาพของพระเจ้า ด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูเจ้า

เรา แสวงหาความร่วมมือ และการเป็นพันธมิตรกับผู้ที่มีภาระใจในการประกาศ ผู้ที่ขาดโอกาสในการรับใช้  หรือไม่มีเวลารับใช้  หรือขาดผู้สนับสนุน หรือขาดผู้ให้กำลังใจ ขาดเพื่อนร่วมอุดมการณ์  หรือขาดองค์ความรู้เรื่องการปลดปล่อย เรายินดีต้อนรับ เราพร้อมที่จะแบ่งปันกับทุกคนที่มีภาระใจในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐตาม แนวทางแห่งการปลดปล่อยด้วยพระเดชานุภาพของพระเยซูเจ้า

เรา มีนิมิตในการร่วมมือกับองค์ต่างๆ ในการประกาศข่าวประเสริฐ การเทศนาฟื้นฟู การอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เราให้การอบรมสั่งสอน การจัดค่ายเยาวชน ทั้งภายในและต่างประเทศ  โดยไม่หวังผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนใดๆ

 ความเชื่อของเรา

เราเชื่อตามหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เราเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพของพระเจ้า คือพระยาเวห์ พระเยซูเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบด้วยพระธรรม 66 เล่ม  เขียนขึ้นด้วยผู้เชื่อที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า พระคัมภีร์ต้นฉบับไม่มีความบกพร่อง หรือผิดพลาด ความผิดเพี้ยนในการแปลความจากภาษาต้นฉบับไปสู่อีกภาษาหนึ่งอาจมีความผิดพลาด เนื่องจากความรู้ความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ ของผู้แปล การใช้ถ้อยคำสำนวนเปรียบเทียบ การพิมพ์และการสกดคำและการคัดสำเนา เป็นเรื่องของมนุษย์ ไม่ใช่ความผิดพลาดของพระเจ้า

เราเชื่อว่าคริสตจักรคือ องค์กรที่เป็นพระกายของพระคริสต์ คริสตจักรไม่ได้จำกัดอยู่ในกรอบของกลุ่มผลประโยชน์ นิกาย คณะ หรือพรรค แต่เป็นสากลคริสตจักร  คริสตจักรคือกลุ่มผู้เชื่อที่ถูกเรียกออกมาจากการปกครองของวิญญาณเจ้าโลก เข้ามาอยู่ในการปกครองของแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้
เราเชื่อว่ามนุษย์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยังไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ไร้ที่ติ
ดังนั้นมนุษย์ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความบาปด้วยผลแห่งการทำดี หรือการสร้างกุศล มนุษย์จึงต้องได้รับความรอดพ้นบาป และเข้าสู่ชีวิตอมตะด้วยการยอมรับด้วยปากว่าพระเยซูคือพระเจ้า และยอมรับการไถ่บาปของมนุษย์โดยการที่พระเยซูยอมถูกตรึงบนกางเขนเพื่อบาปของมนุษย์ และผู้เชื่อทุกคน

เราเชื่อในการบัพติสมาของยอหน์ (โรม บทที่ 6)
เราเชื่อในการบัพติสมาของพระเยซู (ลูกา 3.16)
เราเชื่อในการบัพติสมาของพระวิญญาณ (กิจการ บทที่ 10,18,19)
รูปแบบในการบัพติสมา พิธีกรรม  และรายละเอียดในการให้บัพติสมา ไม่ใช่สาระสำคัญของการรับบัพติสมา

เราเชื่อว่า ผู้เชื่อแท้ที่ได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานความเชื่อแล้ว มีความเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้มีสิทธิอำนาจสูงกว่า ย่อมมีความสามารถในการอธิษฐานวางมือคนป่่วย  การขับวิญญาณร้ายให้ออกจากคน

เราเชื่อว่า การอธิษฐานวางมือรักษาคนป่วยให้หายในพระนามของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระเยซูเจ้า  เป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์และยังมีอยู่ในปัจจุบัน (มาระโก 16:17-18)

เราเชื่อในการใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (พระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 12)

เราเชื่อในการใช้ของประทานแห่งการรับใช้ เราให้เกียรติ และเกื้อหนุน สนับสนุน ผู้ทำงานอย่างเท่าเทียมกัน เราให้เกียรติผู้เชื่อที่มีความสามารถตามของประทานที่เขาได้รับจากพระเจ้า เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีภาระใจ ผู้มีของประทานฯ ได้รับใช้ในพันธกิจแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เราให้โอกาสผู้เชื่อได้พัฒนาของประทาน เราส่งเสริมให้เขาก้าวไปสู่ความเชื่อระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เขาเกิดผลมากขึ้น เราเปิดโอกาสให้ผู้เชื่อได้รับโอกาสในความรับผิดชอบภาระงานเพิ่มมากขึ้น ตามขนาดความเชื่อของแต่ละคน (เอเฟซัสบทที่ 4)

เราเชื่อว่า การเผยพระวจนะเป็นสิ่งที่มาจากการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 เปโตร 2.21, 1 โครินธ์ 14.1)

เราเชื่อว่า ผู้เชื่อมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบว่า การเผยพระวจนะนั้นๆ มาจากพระเจ้าหรือไม่  ด้วยการอ้างอิงจากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ การทบทวน  การรับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้เผยพระวจนะหลายคน และการใช้ของประทานการสังเกตวิญญาณ การตรวจดูพื้นฐานชีวิต และการปฏิบัติตนของผู้ใช้ของประทานนั้นๆ ( 1 ยอห์น 4.1)

เราเชื่อว่าพระเจ้ายังคงสื่อสารกับมนุษย์อยู่เสมอทุกยุคทุกสมัย โดยทางพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ความฝัน หมายสำคัญ  การเผยพระวจนะ ภาพนิมิต ปรากฎการณ์ทางธรรมชาิติ และด้วยวิธีการอื่นใดที่มาจากพระเจ้าผู้เป็นอยู่

เราเชื่อว่า ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถ ถ่ายทอด ส่งเสริม พัฒนาได้ (โรม 1 บทที่ 1 ข้อ 11, 2 ทิโมธี 1.6)

เราเชื่อว่า  พระเจ้าโปรดประทานของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้แก่ผู้เชื่อแท้ที่แสวงหา ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์  จริงใจต่อพระเจ้า พี่น้องคริสเตียน และเพื่อนบ้าน

เราเชื่อว่า พระเจ้าไม่ได้ให้เกิดของประทาน หรือความสามารถเหนือธรรมชาติแก่ผู้เชื่อด้วยเงื่อนไข  ตามจำนวนของระยะเวลาแห่งการเป็นผู้เชื่อ ไม่ใช่ด้วยวัยวุฒิ  ภูมิวุฒิ อาวุโส หรือศาสนศักดิ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ  ตำแหน่งในคริสตจักร แต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานแก่ทุกคนที่แสวงหา ด้วยการอธิษฐานขอแต่ทั้งนี้ยังเป็นไปตามชอบพระทัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น (1 โครินธ์ 12 ข้อ 11)

เราเชื่อว่า การทำงานในระบบเครือข่าย ทีมเวิร์ค  ระบบอาจารย์และลูกศิษย์ พี่เลี้ยงน้องเลี้ยง คริสตจักรเครือข่าย เครือข่ายชมรมผู้รับใช้ และคู่หูผู้เชื่อนี้  จะช่วยสร้างสรรค์ ส่งเสริม พยุง เกื้อกูล และก่อให้เกิดการหนุนใจกันและของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผู้เชื่อ  ระบบการทำงานเป็นทีมสามารถช่วยส่งเสริมให้การดำเนินชีวิตกับพระเยซูเจ้าของแต่ละคนเป็นไปอย่างมั่นคง เกิดผล และนำคนมาถึงความรอดบาปได้มากกว่าระบบการทำงานที่เน้นผู้นำเป็นศูนย์กลาง เราเน้นการทำงานโดยพึ่งพาการทรงนำของพระเจ้า และการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์  การอธิษฐานวิงวอน การอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน และการออกไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างสม่ำเสมอ และเรามีความมุ่งหวังผลสำเร็จในการออกไปประกาศด้วย

เราเชื่อว่าระบบการสร้างทีม ระบบ พี่สอนน้อง อาจารย์อาวุโสและอาจารย์รุนน้องดูแลกัน จะสามารถช่วยส่งเสริม พัฒนาความเชื่อ ของประทาน การสนับสนุนกันในการับใช้จะสามารถช่วยทำให้การสร้างทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


เราเชื่อว่า คริสเตียนจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างเกิดผลด้วยการ ติดสนิทกับพระเจ้า และดำเนินตามคำสอนของผู้นำฝ่ายวิญญาณ ด้วยการเข้าร่วมการนมัสการอย่างสม่ำเสมอ  การสามัคคีธรรม  การอธิษฐาน การถืออด การอ่านคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ การท่องจำและภาวนาข้อพระธรรม  การเป็นพยาน การดำเนินชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่าง  ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ ให้เกียรติผู้อื่น และการยอมรับในสิทธิ์อำนาจ ตามขอบเขตหน้าที่ ตามของประทานที่มีแตกต่างกัน สามารถเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เราเชื่อว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ จะช่วยให้ผู้เชื่อมีความมั่นคงในความเชื่อ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลอย่างมากมาย ด้วยการดำเนินชีวิตที่มุ่งฝึกตนให้มีความข่มใจ ถ่อมใจ การรับการชำระด้วย น้ำ พระธรรม พระโลหิต และพระวิญญาณบริสุทธิ์ การแบกกางเขนติดตามพระคริสต์อย่างเป็นรูปธรรม  เราส่งเสริมให้ผู้เชื่อแบกกางเขนของพระคริสต์ และเอามือจับคันไถ่ไปด้วยในขณะเดียวกัน
เราเชื่อว่าผู้ที่เอามือจับคันไถ่แล้วหันหน้ากลับจะไม่เกิดขึ้นในทีมของเรา  โดยความรักของพระเจ้าเมื่อล้มแล้วเราต้องลุกขึ้นใหม่ได้

เราเชื่อว่า การประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า  จะเกิดผลได้มากขึ้นหากคริสตจักรแสวงหา ส่งเสริม พัฒนาผู้เชื่อให้มีของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธฺ์  เราให้มีโอกาสผู้มีของประทานให้รับใช้  ให้มีโอกาสพัฒนาของประทานอย่างสม่ำเสมอ  มีโอกาสออกไปใช้ของประทานในต่างพื้นที่ แต่ละคนในทีมจะมีการเสริมแรง มีการติดตามตรวจสอบ แก้ไขพฤติกรรมที่ผิดพลาด เราหนุนใจ  ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนกันอย่างเหมาะสม ด้วยความชอบธรรม ถูกต้อง ตามคำสอนอันมีหลักตามพื้นฐานของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

เราเชื่อว่าเราจะเป็นองค์กรการกุศลที่สามารถเลี้ยงตัวเอง บริหารจัดการภายใต้องค์กร ด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรมตามพระวจนะของพระเจ้า เราจะทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูเจ้าให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และทำอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน ทุกโอกาส

เรากำลังก้าวต่อไปด้วยความเชื่อ ขอพระเป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ ทรงรับรองการทำงานของเราตลอดไป  ทั้งด้านงบประมาณ ยุทโธปกรณ์ ปัจจัยพื้นฐาน และที่สำคัญคือหมายสำคัญการอัศจรรย์ และการหายโรค เพื่อนำคนเข้ามารับความรอดจากบาป เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าข้อพระธรรม

"ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์”

การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการที่คนบาปได้รับการอภัยจากความผิดบาป ได้รับความรอดในพระนามพระเยซูคริสต์

...........................
เกี่ยวกับเรา About Us


We are non-denominational deliverance team whose duties are to encourage the body of Christ to walk in the authority of God and to demonstrate the love of God for men through healing delivernace. We try to convince every Christian who is a true believer of Christ to know that he has much authority and power in His Name.

We try to find somebody who is a real believer who wants to know more about God's power and wants to walk victoriously in His Name. We want to be friend with anyone who is on fire for evangelism and for Jesus, and we want to share what we have experienced for the body of Christ in all nations. Contact us: idmcteam@gmail.com

Evangelist Rice

A Thai Local Evangelist:
The demonstration of the power in the Name of Jesus, Donation and prayer are welcome.
Be a partner with us. Donate to a Thai evangelist team. We teach the church to exercise God’s power.
Bank Account Number: Saving account, 6290216941, Bangkok Bank, Thailand
Contact me: idmcteam@gmail.com

เว็บบล๊อคทางเลือกบันทึกความจำ สาธิตพลังอำนาจของพระเยซูเจ้า ปลดปล่อยคนออกจากความป่วยใข้ และอำนาจลึกลับทุกอย่าง]  ทีมของเราแสวงหาผู้เชื่อแท้  แบ่งปันและหนุนใจคริสตชนให้เข้าถึงการใช้สิทธิอำนาจของผู้เชื่อตามพระ คัมภีร์

เราคือทีมปลดปล่อยอิสระ ไม่มีกำแพงแห่งคณะ กลุ่ม หรือสิ่งใดๆ มากั้น เราไม่มุ่งสร้างอาณาจักรหรือลัทธิใหม่ เราไม่มุ่งสร้างฐานะทางเศรษฐกิจด้วยการเรี่ยไรเงิน หรือเก็บเงินจากผู้เชื่อเอาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน เราเป็นทีมที่ทำการเพื่อการกุศล  เราเลี้ยงตนเองจากการทำงานอาชีพของเราโดยไม่อาศัยทุนจากต่างประเทศ หรือได้่รับการสนับสนุนจากกลุ่มลัทธิใดๆ เรามุ่งส่งเสริมความสุขภาพดีและสวัสดิภาพ สุขภาพที่ดีของคน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เราจัดทำเว็บเพื่อ ถวายเกียรติแด่พระนามพระเยซูเจ้า ผู้ที่ได้สั่งให้ผู้เชื่อแท้ทุกคนออกไป ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการยกบาป  ความรอดพ้นบาปด้วยการยอมรับเชื่อพระเยซูเจ้าแก่ชนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกฐานะทางสังคม ให้กลับใจใหม่ เลิกการทำบาปชั่ว  เลิกจากการกราบไหว้วิญญาณอื่นๆ และการทำไสยศาสตร์ทุกชนิด ให้กลับใจใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เรียนรู้สิทธิอำนาจของผู้เชื่อในพระคริสต์ เราพยายามบอกเล่าว่า คริสเตียนที่แท้จริงต้องดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของพระเจ้า มีชีวิตที่บริสุทธิ์ สะอาด เป็นที่ยอมรับของทั้งคนและพระเจ้า ให้ทำดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง

เรา มุ่งสอนและสนับสนุนผู้เชื่อให้รู้จักสิทธิอำนาจแห่งพระเป็นเจ้า ด้วยการให้ความรู้  ฝึกอบรม หนุนใจ ส่งเสริมให้ผู้เชื่อได้รับรู้ ได้เห็น พลังฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเจ้า  เราไม่มุ่งเน้นให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อให้มานั่งฟังเราสอนแต่ไม่กล้าออก ไปประกาศข่าวประเสริฐและเกิดผล แต่เรามุ่งปลูกฝัง และเสริมสร้างเผยแพร่องค์ความรู้แห่งแผ่นดินของพระเจ้าในเรื่องการปลดปล่อย การอธิษฐานอวยพรผู้ป่วย แก่ผู้เชื่อ สร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูเจ้าที่มีทั้งภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เพื่อออกไปเกิดผลในชีีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงาน ในทุกที่ที่เขาไป เพื่อนำคนบาปให้กลับใจใหม่ อธิษฐานอวยพรเผื่อคนป่วยให้หายดี  สอนคนให้รู้จักรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เป็นพลเมืองดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

พันธกิจของเราไม่หยุดเพียงแค่ใน พื้นที่ใกล้เคียงที่เราอยู่  เราหาโอกาสเสมอในการออกไปหาประสบการณ์ด้านการประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนใน ทุกจังหวัดของประเทศไทย  นอกจากนี้เรายังหวังว่าเราจะสามารถเป็นพระพรแห่งสุขภาพดีแก่คนทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ ที่เจ็บป่วยรักษา ทุกข์ทรมาน ไม่หายด้วยวิธีการทางแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก หรือด้วยวิธีการไสยศาสตร์  การแก้กรรม การทำสะเดาะเคราะห์ หรือเคยขอการช่วยเหลือจากวิญญาณ เราช่วยเหลือคนที่หมดหวังในชีวิต หมดหวังในวิธีการรักษาธรรมดาเป็นโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความทุกข์ทรมาน

เราอวยพรคนที่ต้องการรับการปลดปล่อยจาก อารมณ์ร้ายๆ ที่รบกวนชีวิต อาทิ ความเกลียด  ความขมขืน  ความแค้นฝังใจ  ภาพหลอน วิญญาณร้ายรบกวน ถูกของ โดนไสยศาสตร์ ผีเข้า วิญญาณร้ายที่สิงในอาคารบ้านเรือน  เราอวยพรและปลดปล่อยคนที่ถูกของ โดนไสยศาสตร์ครอบงำ หรือเคยไปรับองค์รับวิญญาณ อาการป่วยเรื้อรัง สิ้นหวัง คนที่มีการผิดปกติทางความคิดและจิตใจ  เราอยากให้ทุกคนที่มาหาเราได้รับการปลดปล่อย หายจากอาการทางจิต  ทางอารมณ์ การหมกหมุ่ก การเสพติดสิ่งต่างๆ ให้มีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และวิญญาณ เพื่อให้เขาเป็นไทอย่างแท้จริง ด้วยการอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

ติดต่อเรา
อีเมล์   idmcteam@gmail.com
ทางเฟซบุ๊ค กลุ่ม การปลดปล่อย

เรา ไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์เนื่องจากการโทรศัพท์อาจรบกวนเวลาทำงานประจำ ของเรา หากท่านสนใจ โปรดอีเมล์มาติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อภายหลัง

หากท่านไม่แน่ใจในการติดต่อขอรับการปลดปล่อยจากเรา  ลองอ่านบทความของเราดูก่อนแล้วค่อยติดต่อมา

หากท่าน หรือญาติมิตร คนที่ท่านรู้จักต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า
ปา ติหาริย์ หรือพระเจ้า เราคิดว่าเรามีคำตอบสำหรับท่าน แต่ท่านต้องเข้ามาหาพระเยซูเจ้าด้วยความถ่อมใจเท่านั้น เราเชื่อว่าเราอาจเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับสิ่งที่ท่านกำลังไขว่คว้าอยู่

ขอพระเยซูเจ้าอวยพระพร

:Disclaimer:  บทความในบล็อคนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน อาจใช่หรือไม่ใช่หลักข้อเชื่อของลัทธิความเชื่อใดๆ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน;-

ยินดีรับการสนับสนุนจากผู้ได้รับการปลดปล่อย เมื่อท่านหายโรค ทำงานได้ มีความสุขแล้วอยากขอบคุณพระเจ้า  หากได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีภาระใจ  หรือหากท่านใดอยากออกไปประกาศแต่ยังหาองค์กรที่จะร่วมงานด้วยไม่ได้ หรือไม่มีเวลาไปเอง กรุณาถวายเพื่อพันธกิจแห่งการปลดปล่อยในพระนามพระเยซูได้ เพื่อท่านรับพระพรร่วมกันเพื่อให้เราสามารถออกไปได้ไกลกว่านี้ ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ-

[บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 6290216941 ธนาคารกรุงเทพ]

...เพื่อเปิดตาคนตาบอดให้เห็นได้ เพื่อคนหูหนวกจะได้ยิน เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า

เมษายน 2011
Rice Mu.