About us:

We are non-denominational deliverance team whose duties are to encourage the body of Christ to walk in the authority of God and to demonstrate the love of God for men through healing delivernace prayer. We try to convince every Christian who is a true believer of Christ to know that he has much authority and power in His Name.

We try to find somebody who is a real believer who wants to know more about God's power and wants to walk victoriously in His Name. We want to be friend with anyone who is on fire for evangelism and for Jesus, and we want to share what we have experienced for the body of Christ to all nations. Contact us: idmcteam@gmail.com

Evangelist Rice

A Thai Local Evangelist:
The demonstration of the power in the Name of Jesus, Donation and prayer are welcome.
Be a partner with us. Donate to a Thai evangelist team. We teach the church to exercise God’s power.
Bank Account Number: Saving account, 6290216941, Bangkok Bank, Thailand
Contact me: idmcteam@gmail.com

My FaceBook Page: https://www.facebook.com/rice.mu

เว็บบล๊อคทางเลือกบันทึกความจำ สาธิตพลังอำนาจของพระเยซูเจ้า ปลดปล่อยคนออกจากความป่วยใข้ และอำนาจลึกลับทุกอย่าง  ทีมของเราชื่อว่า idmt (International Deliverance Team) เว็บไซด์ของเราอยู่ที่ www.idmt.org  เราแสวงหาผู้เชื่อแท้  แบ่งปันและหนุนใจคริสตชนให้เข้าถึงการใช้สิทธิอำนาจของผู้เชื่อตามพระ คัมภีร์

เราคือทีมปลดปล่อยอิสระ ไม่มีกำแพงแห่งคณะ กลุ่ม หรือสิ่งใดๆ มากั้น เราไม่มุ่งสร้างอาณาจักรหรือลัทธิใหม่ เราไม่มุ่งสร้างฐานะทางเศรษฐกิจด้วยการเรี่ยไรเงิน หรือเก็บเงินจากผู้เชื่อเอาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน เราเป็นทีมที่ทำการเพื่อการกุศล  เราเลี้ยงตนเองจากการทำงานอาชีพของเราโดยไม่อาศัยทุนจากต่างประเทศ หรือได้่รับการสนับสนุนจากกลุ่มลัทธิใดๆ เรามุ่งส่งเสริมความสุขภาพดีและสวัสดิภาพ สุขภาพที่ดีของคน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เราจัดทำเว็บเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามพระเยซูเจ้า ผู้ที่ได้สั่งให้ผู้เชื่อแท้ทุกคนออกไป ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการยกบาป  ความรอดพ้นบาปด้วยการยอมรับเชื่อพระเยซูเจ้าแก่ชนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกฐานะทางสังคม ให้กลับใจใหม่ เลิกการทำบาปชั่ว  เลิกจากการกราบไหว้วิญญาณอื่นๆ และการทำไสยศาสตร์ทุกชนิด ให้กลับใจใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อสอนเขาให้รู้สิทธิอำนาจของผู้เชื่อในพระคริสต์ เราพยายามบอกเล่าว่า คริสเตียนที่แท้จริงต้องดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของพระเจ้า
มีชีวิตที่บริสุทธิ์ สะอาด เป็นที่ยอมรับของทั้งคนและพระเจ้า ให้ทำดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง

เรามุ่งสอนและสนับสนุนผู้เชื่อให้รู้จักสิทธิอำนาจแห่งพระเป็นเจ้า ด้วยการให้ความรู้  ฝึกอบรม หนุนใจ ส่งเสริมให้ผู้เชื่อได้รับรู้ ได้เห็น พลังฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเจ้า  เราไม่มุ่งเน้นให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อให้มานั่งฟังเราสอนแต่ไม่กล้าออกไปประกาศข่าวประเสริฐและเกิดผลทางวิญญาณ แต่เรามุ่งปลูกฝัง และเสริมสร้างเผยแพร่องค์ความรู้แห่งแผ่นดินของพระเจ้าในเรื่องการปลดปล่อย การอธิษฐานอวยพรผู้ป่วย แก่ผู้เชื่อ สร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูเจ้าที่มีทั้งภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เพื่อออกไปเกิดผลในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงาน ในทุกที่ที่เขาไป เพื่อนำคนบาปให้กลับใจใหม่ อธิษฐานอวยพรเผื่อคนป่วยให้หายดี  สอนคนให้รู้จักรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เป็นพลเมืองดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

พันธกิจของเราไม่หยุดเพียงแค่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เราอยู่  เราหาโอกาสเสมอในการออกไปหาประสบการณ์ด้านการประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนในทุกจังหวัดของประเทศไทย  นอกจากนี้เรายังหวังว่าเราจะสามารถเป็นพระพรแห่งสุขภาพดีแก่คนทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ ที่เจ็บป่วยรักษา ทุกข์ทรมาน ไม่หายด้วยวิธีการทางแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก หรือด้วยวิธีการไสยศาสตร์  การแก้กรรม การทำสะเดาะเคราะห์ หรือเคยขอการช่วยเหลือจากวิญญาณ เราช่วยเหลือคนที่หมดหวังในชีวิต หมดหวังในวิธีการรักษาธรรมดาเป็นโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความทุกข์ทรมาน

เราอวยพรคนที่ต้องการรับการปลดปล่อยจาก อารมณ์ร้ายๆ ที่รบกวนชีวิต อาทิ ความเกลียด  ความขมขืน  ความแค้นฝังใจ  ภาพหลอน วิญญาณร้ายรบกวน ถูกของ โดนไสยศาสตร์ ผีเข้า ผีสิงในอาคารบ้านเรือน  เราอวยพรและปลดปล่อยคนที่ถูกของ ป่วยเรื้อรัง สิ้นหวัง คนที่มีการผิดปกติทางความคิดและจิตใจ  เราอยากให้ทุกคนที่มาหาเราได้รับการปลดปล่อย หายจากอาการทางจิต  ทางอารมณ์ การหมกหมุ่ก การเสพติดสิ่งต่างๆ ให้มีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และวิญญาณ เพื่อให้เขาเป็นไทอย่างแท้จริง ด้วยการอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

กลุ่มคริสเตียนบ้าน ผู้เชื่อ คริสตจักร องค์กรหน่วยงานที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการปลดปล่อย และอยากดำเนินชีวิตด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้า สนใจให้เราไปปลดปล่อยและอธิษฐานอวยพรคนป่วย
หรือคนที่ถูกวิญญาณรบกวน ไม่สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้

ติดต่อเรา
อีเมล์   idmcteam@gmail.com
ทางเฟซบุ๊ค กลุ่ม การปลดปล่อย
เฟซบุ๊ค ส่วนตัว https://www.facebook.com/rice.mu
เว็๋บไซด์รอง www.idmt.org

เราไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์เนื่องจากการโทรศัพท์อาจรบกวนเวลาทำงานประจำของเรา หากท่านสนใจ โปรดอีเมล์มาติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อภายหลัง

หากท่านไม่แน่ใจในการติดต่อขอรับการปลดปล่อยจากเรา  ลองอ่านบทความของเราดูก่อนแล้วค่อยติดต่อมา

สำหรับบุคคทั่วไป หากท่านหรือญาติมิตร คนที่ท่านรู้จักต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า ปาติหาริย์ หรือพระเจ้า เราคิดว่าพระเยซูคริสต์อาจเป็นคำตอบสำหรับท่าน แต่ท่านต้องเข้ามาหาพระเยซูเจ้าด้วยความถ่อมใจเท่านั้น เราเชื่อว่าเราอาจเป็นความหวังที่เป็นจริงเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับสิ่งที่ท่านกำลังไขว่คว้าอยู่

ขอพระเยซูเจ้าอวยพระพร

 :Disclaimer:  บทความในบล็อคนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว เขียนขึ้นจากประการออกไปอธิษฐานเผื่อและเยียวยาผู้ป่วย  มีประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์ หรือบุคคล เป็นความจริงที่ได้ประสบมา อาจใช่หรือไม่ใช่หลักข้อเชื่อของลัทธิความเชื่อใดๆ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน;-

บทความที่เขียนไม่ใช่หลักการทางศาสนศาสตร์ เป็นเรื่องที่นำเสนอจากมุมมองอื่น ไม่ได้มุ่งสอนศาสนา หรือเผยแพร่คำเทศนาเพื่อนำคนไปถึงความรอด เพราะความรอดไม่ได้มาจากการถือศาสนาและการไปโบสถ์ แต่เราเชื่อว่าความรอดพ้นบาปเกิดจากการสำนึกบาปและกลับใจใหม่ และรับว่าพระเยซูเจ้าคือพระผู้ช่วยให้รอด หันกลับจากชีวิตที่ชั่วร้าย และรับการเสริมสร้างด้วยการบังเกิดใหม่ทางวิญญาณเท่านั้น

ยินดีรับการสนับสนุนจากผู้ได้รับการปลดปล่อย เมื่อท่านหายโรค ทำงานได้ มีความสุขแล้วอยากขอบคุณพระเจ้า  หากได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีภาระใจ  หรือหากท่านใดอยากออกไปประกาศแต่ยังหาองค์กรที่จะร่วมงานด้วยไม่ได้ หรือไม่มีเวลาไปเอง กรุณาถวายเพื่อพันธกิจแห่งการปลดปล่อยในพระนามพระเยซูได้ เพื่อท่านรับพระพรร่วมกันเพื่อให้เราสามารถออกไปได้ไกลกว่านี้ ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ- และเราจะส่งพระพรของพระเจ้าผ่านไปสู่ผู้รับใช้ที่ยากจน ขาดคนเห็นใจ ไร้คนดูแลด้วย


[บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 6290216941 ธนาคารกรุงเทพ]

...เพื่อเปิดตาคนตาบอดให้เห็นได้ เพื่อคนหูหนวกจะได้ยิน เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า

MORE

เว็บบล๊อคเกี่ยวผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

เว็บบล๊อคสิ่งที่ผมได้พบเห็นและนำมาแบ่งปันเพิ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เฟซบุ๊คการปลดปล่อย

กระดานสนทนาของทีมไอดีเอ็มซี