รูบนกำแพง Wall hole in your life

มีช่องโหว่ที่ไหน ความชั่วร้ายจะเข้ามาทางนั้นในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่ง   ภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่า   เบธซาธา   เป็นที่ซึ่งมีศาลาห้าหลัง ในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นอันมาก คนตาบอด  คนง่อย   และคนเป็นอัมพาตนอนอยู่  

ด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า   ลงมากวนน้ำในสระเป็นครั้งคราว   และเมื่อน้ำกระเพื่อมนั้น   ผู้ใดก้าวลงไปในน้ำก่อน   ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้น ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้น   และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้ว   พระองค์ตรัสกับเขาว่า   “เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ”


คนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่า   “ท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้น   ไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ   และเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว” พระเยซูตรัสกับเขาว่า   “จงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิด” ในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรค   และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป  
 
ภายหลัง   พระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่า   “นี่แน่ะ เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทำบาปอีก   มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า”

พระธรรมยอห์น บทที่ ๕

มีหลายครั้งเราพบว่าคนที่ได้รับการรักษาด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานวางมือ มีหลายคนที่เมื่อได้รับการรักษาแล้ว  แต่ไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์เขาก็กลับมาเป็นอีก  แล้วพวกเขาก็กล่าวโทษว่า พระเจ้าไม่ได้รักษาจริง  เรื่องนี้มีคำตอบ
 
พระเยซูทรงรักษาชายคนหนึ่งที่ป่วยเป็นเวลากว่า 38 ปี  เมื่อเขาหายแล้ว พระเยซูได้พบเขาอีกครั้งภายหลัง พระองค์ทรงย้ำกับเขาอีกครั้งว่า  “นี่แน่ะ  เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทำผิดบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า”

คนที่มาขอรับการรักษาโรคหลายคนเขาเพียงแค่อยากหาย แต่เขาไม่อยากเลิกบาป  บางคนอยากเลิกบาปแต่ใจเขาเป็นทาสบาป  บางคนอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้เพราะมีจิตผูกพันกับบาปอย่างดิ้นไม่หลุด  ดังนั้นการเยียวยารักษาหลังการปลดปล่อยจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก  หากคนใดที่ได้รับการรักษาแล้วแต่เขาไม่ติดตามพระคริสต์ ไม่เข้าร่วมสามัคคีธรรม ไม่ฟังคำสอนแต่ยังกลับไปทำบาปเหมือนเดิม  ไม่ช้าไม่นานความป่วยใข้จะกลับมาสู่เขาอีกแน่นอน 

อยากจะบอกว่าการหายป่วยไม่ใช่ความรอด  แต่การกลับใจจากบาปและยอมรับพระคริสต์เป็นพระเจ้าคือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการหายโรค เพราะจิตวิญญาณของท่านจะได้รับการไถ่ และหลุดพ้นจากอำนาจของบาป

ผมได้ไปอธิษฐานเผื่อป้าคนหนึ่งที่ จ.บุรีรัมย์  เธอได้รับการรักษาให้หายจากอาการป่วยหลายอย่าง คือ ตาฟาง  ปวดท้อง และปวดหลัง  หลังจากที่เราอธิษฐานให้หายดีแล้ว เรายังถ่ายวีดีโอไว้ด้วย และก่อนที่เราจะจากไปเราได้ฝากให้ ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งหนึ่งดูแลเธอ แต่ได้ทราบว่า ภายหลังเธอไม่ยอมมาโบสถ์ เธอยังห่วงรูปเคารพและกราบไหว้ผีปีศาจ และวิญญาณอื่น  ไม่นานผมได้รับทราบว่า คุณยายได้ป่วยหนักมาก และตายในเวลาต่อมา

เรื่องนี้มีคำตอบคือว่า  ใครที่ได้รับการรักษาแล้วแต่ไม่ยอมรับพระคริสต์ ไม่ยอมกลับใจจากบาป ผีมารวิญญาณชั่วก็จะกลับมาทรมานเขาเหมือนเดิม และมันจะพาพวกมาเพิ่มอีก ดังข้อพระธรรมที่บอกว่า

“เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว   มันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพัก   แต่เมื่อไม่พบ มันจึงกล่าวว่า
   'ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้า   ที่ข้าได้ออกมานั้น'   และเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่าง   กวาดและตกแต่งไว้แล้ว มันจึงไปรับเอาผีอื่นอีกเจ็ดผีร้ายกว่ามันเอง   แล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่น   และในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรก   คนชาติชั่วนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น”
พระธรรมมัทธิว บทที่ ๑๒ ข้อ ๔๓

อยากให้ทุกท่านที่เคยได้รับการปลดปล่อย ได้รับการหายโรคแล้วเลิกจากบาป และเลิกกราบไหว้วิญญาณต่างๆ หันกลับมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วท่านจะหายดี  หายอย่างถาวร  และวิญญาณของท่านได้รับความรอดพ้นบาป พ้นทุกข์ พ้นจากขุมนรกอย่างแท้จริง

ขอพระเจ้าอวยพระพร

Rice Mu: September 17, 2012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)