แนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งของกลุ่มคณะคริสตจักรในประเทศไทย ปี 2010

บทนำ

พระเจ้าทรงนำมิชชันนารีที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ให้เข้ามาประกาศข่าวประเสริฐ และตั้งคริสตจักรบนผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1828 เป็นต้นมา พระองค์ทรงสถาปนาคริสตจักรและอวยพรให้เจริญก้าวหน้าทั้งปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ จัดตั้งหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อทำพันธกิจและประกาศพระกิตติคุณ จนกระทั่งคริสตจักรได้เจริญเติบโตมีผู้รับเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คริสตจักรเป็นแหล่งแห่งพระพรและทำพันธกิจตามพระประสงค์ของพระเจ้า หน่วยงานและสถาบันมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงทางการเงิน มีศักยภาพในการทำพันธกิจอย่างเกิดผล และได้รับการยอมรับในสังคมไทย ต่อมา เมื่อคริสตจักรไทยมีความเข้มแข็งและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรXXXXในประเทศไทยขึ้น ใน ปี ค.ศ.1934 เพื่อทำพันธกิจบนหลักการของ การเลี้ยงตนเอง การปกครองตนเอง และการประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง องค์กรXXXXในประเทศไทยจึงเป็นศูนย์รวมในการทำพันธกิจด้านต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ การประกาศพระกิตติคุณ การสร้างคริสตจักร การอภิบาลฟูมฟักมวลสมาชิกให้มีความเชื่ออย่างมั่นคง การเสริมความรู้ทางพระคัมภีร์ การรักษาพยาบาล และการศึกษา เป็นต้น (มธ. 28:18-20 , กจ. 1:8 . มธ. 9:35-36 ; ลก. 4:18-19 ; ยน. 10:10 ) ทั้งนี้ โดยไม่ทอดทิ้งพันธกิจด้านการพัฒนาสังคม การบรรเทาทุกข์และการสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้องค์กรXXXXในประเทศไทยเป็นพันธกรในประกาศพระกิตติคุณ และสำแดงความรักของพระองค์ให้ประจักษ์ เพราะพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยทุกคนให้รอด ทรงเป็นข่าวดีในการเสริมสร้างชีวิตที่ครบบริบูรณ์แก่ทุกคน ทรงเป็นพลังให้ผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์มีความหวังในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ และได้รับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำพันธกิจตามพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังพระเจ้ากระทั่งความมรณาที่กางเขน (ฟิลิปปี 2:5-8 )

ดังนั้น การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์จึงเป็นแบบอย่างของความรักและการเสียสละด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข และการคืนพระชนม์ของพระองค์เป็นพระสัญญานิรันดร์ให้เรามีความเชื่อมั่นในการทำพันธกิจรับใช้ตามพระมหาบัญชาของพระองค์ (มธ. 28: 18-20) พระสัญญานี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานแห่งความเชื่อขององค์กรXXXXในประเทศไทย ในการทำพันธกิจแห่งการช่วยให้รอดด้วยความสัตย์ซื่อ ทั้งด้านการประกาศพระกิตติคุณ การปลูกและสร้างคริสตจักรให้มีสง่าราศี การอภิบาลดูแลผู้เชื่อให้ติดสนิทกับพระคริสต์ และร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนให้มีความเชื่อ ความหวัง ความรัก และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อทุกคนจะเป็นประชากรของพระเจ้า เพื่อสร้างชุมชนแห่งความเชื่อ และดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีสันติสุขในแผ่นดินของพระองค์

วิสัยทัศน์

องค์กรXXXXในประเทศไทยทำพันธกิจบนรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้า โดยการประกาศพระกิตติคุณ การสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

นโยบายหลัก

องค์กรXXXXในประเทศไทยมีพันธกิจหลักในการสร้างคริสตจักรให้มีสง่าราศี โดยสำแดงพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำพันธกิจ เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ของประทาน ตะลันต์และความสามารถจากพระเจ้าในการรับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อ สนับสนุนส่งเสริมให้คริสตจักร หน่วยงานและสถาบันทำพันธกิจร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เป็นแหล่งแห่งพระพรที่หลั่งไหลไปสู่ผู้คน ชุมชนและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการทำพันธกิจขององค์กรXXXXฯ ใน 4 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2011-2014) จึงขอเสนอนโยบายหลัก 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านการประกาศพระกิตติคุณ การอภิบาลและสวัสดิการผู้รับใช้

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คริสตจักรทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันขององค์กรXXXXในประเทศไทย ทำพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณ การศึกษาพระคัมภีร์ การเพิ่มพูนความเชื่อ และการอภิบาลสมาชิกคริสตจักรและผู้เชื่อใหม่ให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า อีกทั้งจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้รับใช้พระเจ้าในทุกระดับ

1.1 พันธกิจด้านคริสตศาสนศึกษา
? พัฒนาหลักสูตรศาสนศึกษาของสถาบันศาสนศาสตร์ขององค์กรXXXXในประเทศไทย
? สนับสนุน ยกระดับและรับรองสถาบันพระคริสตธรรมชนเผ่าที่สังกัดองค์กรXXXXในประเทศไทย
? พัฒนาหลักสูตรประกาศณียบัตรศาสนศึกษาระดับผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น
? พัฒนาผู้สอนศาสนศาสตร์ในสถาบันศาสนศาสตร์ขององค์กรXXXXในประเทศไทย
? สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาศาสนศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันที่สังกัดองค์กรXXXXในประเทศไทย

1.2 พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ
? ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกสร้างคริสตจักร (Church Planting)
? จัดตั้งกองทุนขยายคริสตจักร
? จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การประกาศพระกิตติคุณในภูมิภาค
? สนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณของคริสตจักรภาคและคริสตจักรท้องถิ่นอย่างจริงจัง
? สนับสนุนให้คริสตจักรภาคและคริสตจักรท้องถิ่นส่งมิชชันนารีทั้งในและต่างประเทศ

1.3 พันธกิจด้านการอภิบาล
? พัฒนาหลักสูตรอบรมศิษยาภิบาลและอภิบาลศิลป์
? เปิดหลักสูตรอภิบาลชนเผ่า
? ยกระดับสถานภาพและสวัสดิการผู้อภิบาลคริสตจักรชนเผ่า
? พัฒนาหลักสูตรคริสเตียนศึกษาสำหรับคริสตจักรและสถาบันขององค์กรXXXXในประเทศไทย
? จัดตั้งศูนย์อบรมคริสเตียนศึกษา

1.4 สวัสดิการผู้รับใช้
? ปรับปรุงแก้ไขโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 (2005) ในสัดส่วนที่เหมาะสม
? ปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัวผู้รับใช้
? จัดให้มีค่ายังชีพพิเศษสำหรับศิษยาภิบาล ผู้ช่วยศิษยาภิบาลและรักษาการศิษยาภิบาล
? จัดให้มีค่ายังชีพแก่คู่สมรสศิษยาภิบาลที่ว่างงาน
? ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินพิเศษหลังเกษียณแก่ศิษยาภิบาลและผู้รับใช้
? ยกสถานภาพผู้ประสานงานภาคและ/หรือผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคเป็นบุคลากรประจำ

2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล คริสตจักรและชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งฝ่ายร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยการทำพันธกิจ ดังนี้

2.1 พันธกิจด้านการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ และความต้องการของสังคม ให้สถาบันการศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและคริสต์จริยธรรมตามคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ และเป็นช่องทางในการประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้เรียน เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ
? จัดทำตราสารให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
? จัดระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ
? พัฒนาศักยภาพอนุศาสกและบุคลากรศาสนกิจในสถาบันการศึกษา
? จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาผู้นำ” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรXXXXในประเทศไทย
? จัดสรรทุนการศึกษาในทุกระดับ (โครงการช้างเผือก) รวมทั้งการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ (ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน)
? แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งต่อและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของสถาบันการศึกษาทุกระดับ
? สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาลจนถึงขั้นปริญญาตรี
? จัดตั้งกองทุนพิเศษสำหรับเด็กด้อยโอกาส
? จัดตั้งกองทุนพิเศษหลังเกษียนแก่สถาบันที่ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนฯได้
? จัดการบริหารสถาบันการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
? สนัสนุนให้มีพันธกิจการดูแลนักเรียนคริสเตียนที่มาจากต่างถิ่นเพื่อให้มีที่พักที่ปลอดภัย
? สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถทำพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 พันธกิจด้านการรักษาและบริการสุขภาวะ

ส่งเสริมการบริการสุขภาวะแบบยั่งยืน กล่าวคือการเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิต การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณของประชาชน ให้สถานพยาบาลทุกแห่งเป็นแหล่งการประกาศพระกิตติคุณ

พันธกิจ
? ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
? พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
? สร้างและพัฒนาบุคลกรคริสเตียนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
? ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการบริการ
? จัดตั้งคลีนิคชุมชนคริสเตียนเคลื่อนที่และอาสาสมัครสาธารณสุข
? พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรXXXXในประเทศไทยกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
? สนับสนุนให้โรงพยาบาลขนาดเล็กสามารถทำพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
? ศึกษาและพัฒนาการจัดตั้งสำนักงานพันธกิจการแพทย์
? พัฒนาศักยภาพของอนุศาสกและบุคลกรศาสนกิจในสถาบันการแพทย์
? จัดตั้งกองทุนพิเศษหลังเกษียณแก่สถาบันการแพทย์ที่ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนฯได้

2.3 พันธกิจด้านการพัฒนาและบริการสังคม

ส่งเสริมให้คริสตจักรภาค และคริสตจักรท้องถิ่นสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพกลุ่มและองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงสร้าง

พันธกิจ
? อบรมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกคริสตจักรในการพัฒนาและการบริการสังคม
? ส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในคริสตจักรและชุมชน
? ตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพคริสตจักรภาค (หนึ่งภาค หนึ่งกองทุนพัฒนาอาชีพ)
? ตั้งศูนย์รวบรวมและจัดการด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคริสตจักรท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ
? ตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและโรคติดต่อ
? สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
? สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขสถานะบุคคลของสมาชิกในคริสตจักรชนเผ่า

2.4 พันธกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พันธกิจ
? ส่งเสริมและขยายโอกาสให้บุคลากรคริสเตียนที่มีศักยภาพได้ร่วมทำพันธกิจในหน่วยงานและสถาบันขององค์กรXXXXฯ มากขี้น
? ส่งเสริมให้ทุกคริสตจักรภาคมีผู้ประสานงานสตรีและผู้ประสานงานอนุชน
? สนับสนุนการพัฒนาผู้ปกครองและมัคนายกของคริสตจักร
? จัดการศึกษาดูงานแก่ผู้นำคริสตจักรทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสม (เช่นอิสราเอล)
? ตั้งศูนย์พันธกิจเยาวชนภูมิภาค
? จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนสตรีและเยาวชนระหว่างประเทศ

3. นโยบายด้านการพัฒนาการเงินและทรัพย์สิน

ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารการเงิน และการพัฒนาทรัพย์สินขององค์กรXXXXในประเทศไทยให้ได้รับดอกผล และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยยึดหลักการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้

3.1 พันธกิจด้านการบริหารการเงิน (เงินสดและเงินกองทุน)

พันธกิจ
? ดำเนินการให้เงินสดและเงินกองทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้น และบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และเกิดดอกผลสูงสุด เพื่อสนับสนุนการทำพันธกิจขององค์กรXXXXในประเทศไทย
? บริหารจัดการการใช้จ่ายเงินและดอกผลจากกองทุนต่าง ๆ ด้วยความประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำพันธกิจ
? จัดทำงบประมาณด้วยการกระจายทรัพยากรสนับสนุนการทำพันธกิจของคริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรXXXXในประเทศไทยอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง
? จัดงบประมาณเพื่อตั้งเป็นกองทุนสำหรับคริสตจักรภาค เพื่อส่งเสริมให้คริสตจักรภาคและ
คริสตจักรท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเองได้

3.2 พันธกิจด้านการพัฒนาทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคาร และอื่นๆ)

พันธกิจ
? จัดตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรXXXXในประเทศไทย ในการพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ ที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์อยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำดอกผลมาสนับสนุนการทำพันธกิจ
? ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการโอนที่ดินเข้าสู่องค์กรXXXXในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและเกิดผล

3.3 การจัดหาทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อการทำพันธกิจ

พันธกิจ
? จัดทำโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมวลสมาชิกคริสตจักรและชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน
? เชิญชวนองค์กรพัฒนาเอกชนคริสเตียนอื่น เข้ามาร่วมทำการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกคริสตจักรและชุมชน
? ดำเนินการจัดหาทุนในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานขององค์กรXXXXเอง เช่นจากนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น
? ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง เพื่อรับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ประจำปี และนำส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีนี้ ไปสนับสนุนการทำพันธกิจขององค์กรXXXXในประเทศไทย

3.4 การตรวจสอบ

พันธกิจ
? จัดตั้งกรรมการตรวจสอบจากผู้แทนภาคและหน่วยงาน
? ดำเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตรวจสอบได้ทั่วถึง
? แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

4. นโยบายด้านเอกสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรXXXXในประเทศไทยกับคริสตจักรคณะนิกายต่างๆ องค์กรศาสนา หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการพัฒนาสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

พันธกิจ
? ขยายความร่วมมือระหว่างคริสตศาสนิกนิกายต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
? ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำของคริสตชนในองค์กรภาครัฐและเอกชนมากขึ้น
? ขยายจำนวนคริสตจักรคู่มิตร ทั้งในอเมริกา ยุโรป เอเชียและแปซิฟิค
? โครงการพันธกิจกับคริสตจักรเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขง (จีน พม่า เวียดนาม กัมพูชาและลาว)

5. นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่นำไปสู่การวางแผนและการทำพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

พันธกิจ
? ตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย องค์กรXXXXในประเทศไทย
? จัดทำฐานข้อมูลคริสตจักร (data base) ที่เป็นระบบเดียวกัน
? จัดทำบัตรสมาชิกคริสตจักรในสังกัดองค์กรXXXXฯ
? พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
? ส่งเสริมการตั้งเครือข่ายวิทยุชุมชนคริสเตียน
? พัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร
ส่งเสริมนโยบายและระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลัก “ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและมีคุณธรรม” คือมีการบริหารแบบธรรมภิบาล การมีส่วนร่วม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบของคริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น หน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างพันธกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการทำพันธกิจ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
? ปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญแห่งองค์กรXXXXในประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญฯ รวม ทั้งระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศต่างๆ ขององค์กรXXXXในประเทศไทยให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้
? จัดระบบการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานและสถาบันให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและมีคุณธรรมเหมาะสมกับความรู้และศักยภาพ
? ปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจสอบ การกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน สถาบัน และผู้บริหารองค์กรXXXXในประเทศไทย
? ส่งเสริมการบริหารและการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)