คำอธิษฐานประจำวัน How to say in your prayerการอธิษฐานอาจเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากสำหรับผู้ที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้า เพราะคิดไม่ค่อยออก ไม่รู้จะพูดอะไรดี  ผู้เชื่อควรเข้าใจว่าการอธิษฐานคือพลังสำคัญในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า  พระเจ้าจะสั่งการให้เป็นไป หรือดลบันดาล หรือใช้ให้ทูตของพระองค์ออกไปทำงานผ่านคำอธิษฐานของผู้เชื่อ  ถ้าเราไม่อธิษฐานเราจะเสียโอกาส และสิทธิพิเศษหลายอย่าง และเป็นการเปิดช่องให้วิญญาณชั่วมารบกวนชีวิตได้ เพราะไม่ได้อธิษฐาน

หากใครไม่ฝึกตนในการอธิษฐาน ไม่แบ่งเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างจริงจัง ยากนักที่ชีวิตของเขาจะเจริญก้าวหน้าในความเชื่อ  และถ้าชีวิตขาดความเชื่อก็จะขาดพระพร  เป็นผู้เชื่อที่ล้มๆ ลุกๆ ไม่สามารถเดินไปกับพระเจ้าได้ เป็นผู้เชื่อหลายปียังไม่สามารถนำใครมาถึงความรอดได้ เพราะตัวเองยังอ่อนแอ  ดังนั้นใครที่อยากเติบโตในฝ่ายวิญญาณ มีสิทธิอำนาจของผู้เชื่อจึงจำเป็นต้องฝึก ต้องหัด ต้องบังคับตนเองให้อธิษฐานเป็นนิสัย เป็นกิจวัตรประจำวัน

ผมจึงเขียนคำอธิษฐานนี้ขึ้นมาเป็นแนวทางในการอธิษฐานของคริสเตียนใหม่ หากใครอธิษฐานตามนี้ไม่นานก็จะเติบโต มีชีวิตที่มีพระพรในชีวิตมากมาย  กลายเป็นคริสตชนที่มีความรัก ถ่อมใจ มีสันติสุข มีชีวิตที่มีชัยชนะในชีวิตประจำวัน  และสันติสุขเพราะได้เริ่มต้นชีวิตด้วยการถ่อมใจพึ่งพระเจ้า
.....................................................................................................................

คำอธิษฐานประจำวัน สำหรับคนที่ยังอธิษฐานไม่ค่อยเป็น
.....................................................................................................................

ข้าแต่พระยาเวห์ ผู้ทรงเป็นพระบิดาเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างและเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่ง ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นได้ ลูกขอมาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์

ลูกขอบพระคุณพระองค์ ที่ได้รับสิทธิพิเศษ เป็นประชากรของพระเจ้าสูงสุด สามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยตรง ทุกที ทุกเวลา ทุกสถานการณ์

ลูกขอมอบตัวอยู่ในความปกครองของพระเจ้า  ลูกขอตั้งใจแน่วแน่ที่จะละทิ้งวิถีแห่งเนื้อหนัง ความวิตกกังวลใจ ความคิดชั่วร้าย คำพูดโกหก และความบาปทุกชนิด ลูกขอละทิ้งความโกรธ ความเกลียด ความโลภ ความลุ่มหลงในเรื่องกามรมณ์ที่ผิดธรรม การลักขโมย การแสวงหาสิ่งของ ลาภ ยศ สรรเสริญ การแสวงหาการยอมรับ  การเพลิดเพลินกับความสนุกสนานบางอย่างที่อาจทำให้ลูกหลงลืมพระบิดา 

ลูกขอให้อภัยทุกคนที่ทำผิดต่อลูก  ลูกไม่เก็บความแค้นไว้ในใจอีกต่อไป ลูกจะตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความรักต่อพี่น้อง ญาติมิตร คนรอบข้าง การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า และดำเนินชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นเหมือนเกลือและแสงสว่าง อุทิศตัวเพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นทุกโอกาส ทุกเวลา ขอพระบิดาทรงปกป้องจิตใจของลูกให้พ้นจากอารมณ์ร้ายทุกอย่าง

ลูกขอปฏิญาณว่าจะแสวงหาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ขอปฏิญานว่าจะยำเกรงพระเจ้า และให้จิตใจ ความคิดของลูกผูกพันอยู่กับพระธรรมของพระองค์ ขอความปิติยินดีในพระธรรมของพระองค์คือสุดยอดปรารถนาในชีวิตของลูก เพื่อความสวัสดิภาพของชีวิตของลูกเอง และเป็นพระพรแก่ลูกหลาน และคนทั่วไป

ลูกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอน เป็นพระผู้ช่วยในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ขอการทรงสถิตของพระองค์เพิ่มขึ้นในชีวิตทุกๆ วัน ขอทรงขับไล่สิ่งชั่วร้ายใดๆ ที่รบกวนความคิด อารมณ์  จิตใจ และจิตใต้สำนึก  ขอพระบิดาโปรดประทานจิตใจแห่งความรัก การรู้จักบังคับตน  ความยินดีและสันติสุขของพระเจ้าทรงครอบครองเหนือชีวิตจิตใจของลูกทุกเวลา  ทั้งเวลาตื่นและเวลาหลับอยู่

ขอสง่าราศรี พระสิริ และพระโลหิตของพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าอยู่กับลูก   ลูกขอวางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้า ขอทรงปกป้องให้ลูกแคล้วคราดจากกัยอันตราย อุบัติภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ขอพระเจ้าเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของลูก ทุกเวลาตลอดวันนี้

ขอแสงสว่างแห่งพระธรรมและความรักของพระองค์ส่องสว่างผ่านการดำเนินชีวิตของลูก ทางการพูด การกระทำ และสีหน้าท่าทางที่แสดงออก ไปถึงคนในครอบครัว ญาติพี่น้องทุกคน คนรอบข้างและผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ขอให้วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงนำให้ลูกมีชีวิตที่เป็นพรแก่คนอื่น ขอทรงนำให้พบกับสิ่งใด หรือคนของพระเจ้าที่จะหนุนใจและเติบโตไปด้วยกัน

ขอประทานความเชื่อ และความรักของพระองค์เพื่อลูกจะเป็นลูกแห่งความสันติสุข และเป็นความสว่างแก่ทุกคนที่ลูกได้พบปะสัมพันธ์ด้วย ขอให้ทุกวันแห่งชีวิตของลูกเป็นวันแห่งแสงสว่าง ขอให้เป็นไปตามแผนการแห่งความรักของพระเจ้า ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามชอบใจของพระองค์ทุกประการ  อาเมน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
คำแนะนำสำหรับการอธิษฐานประจำวัน
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

กรุณาจัดสรรเวลา หรือกำหนดเวลาที่เหมาะที่สุดในการอธิษฐาน ขอแนะนำเวลาเช้าตรู่ ก่อนไปทำงาน  ควรล้างหน้า แปรงฟัน และนุ่งห่มเสื้อผ้าให้เรียบร้อย ขณะอธิษฐานให้คุกเข่าหันหน้าไปทางหัวเตียง หรือหาที่นั่งข้างเตียง อธิษฐานด้วยคำพูดที่จริงใจและมีสมาธิ ฝ่ามือแบออกทั้งสองข้าง เสมออก  ก้มหัวลง  ตั้งจิตอธิษฐานด้วยวาจาสัจ  อย่าอธิษฐานเหมือนพูดเพ้อเจ้อ  เหมือนเป็นการท่องจำ โดยไม่รู้จักหรือเข้าใจความหมายของสิ่งที่พูด 

จัดเตรียมพระคัมภีร์สำหรับการอ่านประจำวัน  มีปากกาและสมุดจดสิ่งที่ได้รับจากการอ่าน บันทึกย่อไว้เพื่ออ่านทบทวนอย่างสม่ำเสมอ  หากพบข้อพระธรรมที่ถูกใจ ให้จดไว้ในสมุดท่องจำข้อพระธรรม แล้วหมั่นทบทวนอยุ่เสมอ  การจดข้อพระธรรมใส่เศษกระดาษแผ่นเล็กๆ นำติดตัวไปทบทวนเสมอจะช่วยให้เราสามารถจดจำพระวจนะได้ดีมากขึ้น

เริ่มการอธิษฐานด้วยการอ่านพระธรรมสดุดีเพื่อสรรเสริญ ขอบพระคุณ


ร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้า หรือร้องเพลงจากจิตวิญญาณ (คือเพลงที่เราร้องออกไปโดยไม่เคยเรียนรู้มาก่อน หรือถ้อยคำแห่งการสรรเสริญจากจิตใจ จิตวิญญาณของเรา) อาจใช้เครื่องดนตรีประกอบด้วยก็ได้  คนที่ร้องเพลงไม่เป็นเล่นดนตรีไม่เป็น หากมีมือถือ หรือเครื่องเล่นเอ็มพีสาม ก็สามารถเอาเพลงมาจัดเรียงกัน แล้วเปิดร้องนมัสการไปด้วยตนเองได้ (อาจต้องรีเนมเพลงให้มีเลข 1-2-3 ...เรียงไป เวลาเปิดเพลงจะเรียงมาตามที่เรารีเนมไว้)  หรืออาจจะร้องเพลง ท่อนเพลงที่ประทับใจซ้ำๆ

นั่งคุกเข่า ยกมือสองข้างยื่นออกและแบมือหงายขึ้นเหมือนขอตังค์แม่ ทั้งสองข้าง  หรือหมอบกราบ (ท่านี้คือท่าที่คนยิวโบราณเขาทำเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้า ใครที่ไม่คุ้นเคยอาจต้องใช้เวลาฝึก และทำใจ) หากเกิดอาการเจ็บปวดจากการคุกเข่าให้ผ้าเบาะหรือผ้านุ่มๆ มารองหัวเข่าไว้ได้

ศรีษะยกขึ้น หรือก้มหน้า  หรือคุกเข่าในท่าหมอบกราบ  แล้วจึงกล่าวคำอธิษฐาน  การฝึกอธิษฐานเริ่มต้นใหม่ๆ  อาจต้องพูดตามคำอธิษฐานที่เขียนไว้ซ้ำๆ  หากรู้วิธีอธิษฐานก็สามารถกล่าวคำอธิษฐานออกมาจากจิตใจได้เลย 

ขณะเมื่ออธิษฐานตั้งจิตว่าพระเจ้ากำลังเพ่งมองดูเราอยู่ตรงหน้า และพระองค์กำลังฟังคำอธิษฐาน อ้อนวอนของเรา  การอธิษฐานด้วยความเชื่อมีพลังทำให้เกิดผลมาก เมื่ออธิษฐานอย่าสงสัยพระเจ้า อย่าอธิษฐานขอพระเจ้าให้ตอบสนองความโลภ   ใช้พระเจ้าทำโน้นนี่ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับฐานะ หรือสภาวะของตน หรือเพื่อสนองกิเลศตัณหาของตนเอง  การอธิษฐานอาจลงท้ายว่า ขอให้เป็นไปตามชอบใจของพระเจ้า มากกว่าความต้องการของลูก

เมื่ออธิษฐานเสร็จเป็นช่วงๆ  อาจสลับด้วยการร้องเพลงนมัสการ หรือท่องข้อพระธรรม หรือภาวนาพระธรรมบางข้อซ้ำๆ พูดซ้ำๆ จนจำขึ้นใจ อย่าอายที่จะร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้า

ในการอธิษฐานนานๆ บางครั้งอาจมีคำพูดออกมาจากปากเป็นถ้อยคำที่ตัวเองไม่ได้คิด หรือลิ้นกระดกไปเอง เป็นถ้อยคำ หรือภาษาที่ไม่คุ้นเคย ไม่ต้องตกใจ นั่นคือหมายสำคัญว่า เรากำลังพูดภาษาใหม่

เมื่ออธิษฐานเสร็จ อย่าเพิ่งลุกออกไปจากที่ทันที   นั่งคุกเข่าท่าเดิมรอสักครู่ หลับตา ใคร่ครวญ ลองฟังเสียงในใจ  อาจได้รับการสัมผัส หรือมีถ้อยคำบางอย่าง มาถึงความคิดของเรา ให้จดไว้ และขอบพระคุณพระเจ้า

คำตอบสำหรับคำอธิษฐานอาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้าจะตอบโดยไว  หรือรอก่อน หรือ ยังไม่ถึงเวลา  จำไว้ว่าคนโง่เท่านั้นที่กล่าวโทษพระเจ้า  เพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้แก่เราตามพระคุณ พระเมตตา ไม่ใช่ด้วยความดีงาม หรือความดีของเรา พระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้อะไรเรา  พระองค์ไม่ได้ติดค้างอะไรเรา เราไม่สามารถบังคับให้พระเจ้าทำโน้นทำนี่ตามใจบาป หรือความปรารถนาชั่วของใครๆ 

พระเจ้าประทานแก่ทุกคนตามผลแห่งการกระทำของเราด้วย  และโปรดจำไว้ว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่เราจะใช้ให้พระองค์ทำอะไรก็ได้เพื่อตอบสนองเนื้อหนัง และความโลภของมนุษย์บาป

  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่เหมือนสูตรคณิตศาสตร์ในการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ๋ และไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ความลึกลับ และพระปัญญาของพระองค์ แต่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเราตามความรัก และพระเมตตาของพระองค์

ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ทุกคนที่กล่าวคำอธิษฐานนี้ด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริง

HOME กลับไปหน้าแรก

8 ความคิดเห็น:

 1. ขอให้ลูกที่จะนมัสการ อธิษฐาน ด้วยใจโมทนาพระคุณ

  ตอบลบ
 2. Juearn9/07/2555

  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสอนให้มีชีวิตในการอธิษฐานต่อพระเจ้า
  เป็นพระพรอย่างมากคะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9/27/2555

  บอกตรงๆผมเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เกิด แต่อธิฐานไม่ค่อยเป็น ขอบคุณสำหรับการสอน ผมต้องฝึกให้ดีขึ้น ขอบคุณพระเจ้า

  ตอบลบ
 4. เป็นบทเรียนที่ดีมาก นำไปสอนได้กับทุกคน

  ตอบลบ
 5. Naphthali12/03/2555

  อาเมน เป็นพระพรมากจริงๆ ขอบคุณพระเจ้า

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ8/25/2556

  อาเมน

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ2/01/2559

  Lord Jesus I want you listen and answer my prays I need you thanks your dying on for my sins I open the door of my life receive you as my savior and lord Thanks your forgiving my sins and giving me eternal life Take control of the thorn of my life Make me the kind of person you want me to be Amen

  ตอบลบ
 8. สิ่งที่อาจารย์ทำเป็นพระพรกับพี่น้องประเทศไทยมากครับ ผมขอสนันสนุนโดยการอธิษฐานเผื่อครับ ขอความรัก สันติสุข และการทรงนำในพระวิญญาณ เกิดผลในการรับใช่ ในชีวิตครอบครัว และพระราชกิจของพระองค์ในน้ำมือของอาจารย์ เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์ครับ

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)