ข้อคิดในการเล่นเฟซบุ๊ค Facebook Warnings


My Attitude on Facebook Posts.
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊ค

When people are online on Facebook, posting comments, writing messages, creating rumors and controversial issues, making personal brand, unleashing emotions,  finding partners, making friends, sending warnings,  just for fun but some miserable people use Facebook because they are addicted to the Internet. They cannot stop using it because they think it has become an essential part of life.

Some people disguise themselves some people expose themselves.

เมื่อคนใช้เฟซบุ๊ค บางคนโพสความคิดเห็นต่างๆ ส่งข้อความสั้นๆ ถึงใครสักคน บ้างใช้เป็นโอกาสสำหรับสร้างข่าวลือ สร้างหัวข้อถกเถียงที่สร้างปัญหา บ้างใช้เป็นที่เป็นที่สร้างแบรนใหม่ให้ตัวเอง บางคนใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ หาคู่ หรือหาเพื่อน บางคนส่งข่าวเตือนภัยต่างๆ บ้างก็ใช้เพื่อความสนุก


แต่บางพวกใช้เฟซบุ๊คเพราะว่าพวกเขากลายเป็นพวกน่าสงสาร เพราะว่าเสพติดอินเตอร์เนทเสียแล้วเพราะห่างไม่ได้เลย   หยุดเล่นไม่ได้ ต้องเล่นทุกวัน วันละหลายๆ ชั่วโมง เพราะเขาคิดว่ามันกลายเป็นเหมือนส่วนสำคัญของชีวิตส่วนตัวของเขา

Whatever you do on Facebook, do it wisely. Beware, do not try to be a slave. God created you to be  a free person do not make yourself so stupid that you cannot stop spending too much time on the Internet.

อยากให้ทุกคนใช้เฟซบุ๊คอย่างฉลาด จงระมัดระวัง อย่าพยายามทำตัวเองให้กลายเป็นทาส พระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นคนมีเสรีภาพ อย่าทำตัวเองให้โง่เขลาจนกระทั้งหยุดเล่นไม่ได้ ต้องใช้เวลาในชีวิตอย่างมากมายไปการกับการเล่นอินเตอร์เนท

 Spend more time with you loved one because time is valuable if you spend  more time with someone you love they would be aware that you love them. How can you say you love someone but you do not have enough time to spend with him/her. 

Shut down you computer a little bit earlier so that you may be able to talk to you wife or husband or your children or make a phone call to your mum and dad or your grand parents. They love you and they want to hear your voice everyday.

For children who stay far away from home,  Do you just make a phone call when you run out of money?  Why do you call your parents just when you want them to send you more money?  If you do like that, you are being an ungrateful child of the family.

ผมอยากหนุนใจให้คุณใช้เวลามากขึ้นกับคนที่คุณรัก เพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่า ถ้าเราใช้เวลามากขึ้นกับคนที่คุณรัก พวกเขาจะรับรู้ได้ว่าคุณรักเขา เราจะบอกว่ารักคนอื่นได้อย่างไรถ้าเราไม่มีมีเวลาเพียงพอที่จะอยู่กับพวกเขา จงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นอีกนิดเพื่อที่เราจะมีเวลาคุยกัน ทั้งสามี ภรรยา ลูกๆ หรือมีเวลาเหลือมากขึ้นในการโทรไปทักทายถามทุกข์สุขของคุณพ่อ คุณแม่ หรือคุณปู่คุณย่า พวกเขารักคุณและต้องการได้ยินเสียงคุณ  สำหรับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลบ้าน ขอหนุนใจว่า อย่าเพียงแค่โทรไปหาคุณพ่อคุณแม่เพียงเมื่อเวลาต้องการให้ท่านส่งเงินมาให้เท่านั้น  ถ้ามีใครกำลังทำแบบนี้คุณอาจได้ชื่อว่ากำลังทำตัวเป็นลูกไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นะ

As a believer in Christ I would suggest every Christian who is often on line, please spare a special time to read the scriptures, meditate on His Word and prayer because it is the most essential part of life. The Bible says Man shall not live by bread alone, but by every Word that comes from the mouth of God.

ในฐานะที่ผมเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเจ้า ผมขอเสนอแนะต่อคริสเตียนที่ชอบใช้ชีวิตออนไลน์ จงกำหนด และตั้งใจว่า จะใช้เวลาพิเศษสำหรับการอ่านและภาวนาข้อพระธรรมและการอธิษฐาน เพราะว่าสิ่งนี้คือ ส่วนที่สำคัญมากที่สุดของชีวิต  พระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้กล่าว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องบำรุงชีวิตด้วยคำสอนที่ออกมาจากปากของพระเจ้า

A simple Christian of someone who is just a follower Christianity you may not be aware that there are some things or some people who do not want you see you happy. They do not want to see you successful and reaching your most potentiality. They use many tricks to lure unaware Christians. They mislead and silently try to distract you out of the way of blessings so that they can accomplish their duties which are to steal to kill and destroy.

คริสตชนคนธรรมดาที่กำลังเริ่มติดตามคำสอนของพระเยซู หรือคนที่ถือศาสนาคริสต์อาจไม่ได้รับรู้ว่า แท้จริงแล้วมีบางสิ่ง หรือใครบางคนที่ไม่ต้องการเห็นคุณมีความสุข พวกมันไม่ต้องการเห็นคุณประสบความสำเร็จ หรือไปถึงความสามารถยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเร้นอยู่ที่คุณอาจยังไม่รู้  พวกมันใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้เหยื่อล่อให้คริสเตียนที่ไม่รู้ตัว ให้หลงทางและดึงคนจากเส้นทางแห่งพระพร เพื่อมันจะไปถึงเป้าหมายของพวกมันคือ การลัก ฆ่า และทำลาย

They want to destroy your character and personality. They want to get you into trouble from one bad thing to another worse pit. They want to lead you astray from the path of life. They want to destroy your hope, your health, your money,  your love and your family. They want to see you are burned out and failure. They want to break you into rubbish.

They are your real enemies.

พวกมันต้องการทำลายบุคลิกภาพ และความเป็นบุคคลของคุณ พวกมันต้องการเอาคุณเข้าสู่ความยุ่งยาก จากโชคร้ายอย่างหนึ่งไปสู่วิบัติภัยที่เลวร้ายกว่าอีกอย่างหนึ่งเรื่อยๆ  พวกมันต้องการนำคุณออกจากเส้นทางแห่งชีวิต พวกมันต้องการทำลายความหวัง สุขภาพ การเงิน ความรัก และครอบครัว  พวกมันต้องการเป็นคุณหมดไฟ และล้มเหลว และทำให้คุณกลายเป็นเหมือนขยะ

  พวกมันคือศัตรูตัวร้ายของคุณอย่างแท้จริง

If you do not believe me, look at the news papers, people have accidents, commit suicide, killing one another, stealing, robbing, cheating, committing adultery and many other bad things everyday.

To live a good life is not easy. How can you do it? but if you have Jesus you will be saved. You will live a good life. You and your descendants will be call the blessed. You will be able to pass all obstacles and troubles in life because you have the Helper. You will have eternal peace in life and after you die you will rise up again when  your last day on earth comes. 

May God bless you, in Jesus' Name, Amen.

ถ้าหากคุณไม่เชื่อผม ลองอ่านหนังสือรายวันดูซิ  คนเกิดอุบัติเหต ฆ่าตัวตาย ฆ่ากันเอง ลัก ปล้น โกง และสำส่อนทางเพศ  และทำสิ่งเลวร้ายอื่นๆ

การมีชีวิตที่ผาสุขไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายดาย คุณจะทำได้อย่างไร แต่ถ้าคุณมีพระเยซู คุณจะรอด ปลอดภัย คุณจะมีชีวิตที่มีสุข คุณและลูกหลายของคุณจะถูกเรียกว่า ผู้ได้รับพร หรือ

เป็นคนโชคดี  คุณจะสามารถผ่านอุปสรรค์ และขวากหนามแห่งชีวิตนานาประการที่มนุษย์ทุกคนต้องมีเพราะคุณมีพระผู้ช่วย คุณจะมีสันติสุข ได้หยุดพักสงบ หากคุณตายไป คุณจะ

เป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อวันสุดท้ายของคุณมาถึง 

ขอพระเจ้าอวยพระพรในพระนามเยซูเจ้า อาเมน


(Authentic message from  Rice Mu: November 26, 2011

1 ความคิดเห็น:

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)