Another Happy Day for the sick- วันปลดปล่อยและหายโรค 20

There is power in the Name of jesus.
ท่านเคยรู้ว่าพระเยซูรักษาโรคได้และนี่คือประจักษ์พยานว่า
"พระเยซูคือพระเจ้าที่เป็นอยู่"

ท่านสามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ You can read both Thai and English.

August 5, 2010:
A deliverance day for people who are sick.
To day Shila and I went to another church in Wiang Chiang Rung district.
We came to this church a month ago. That time we was driving along to road on a Sunday looking for a church we could minister to people who were hungry for the Lord.

A church near the road in Wiang Chiang Rung disctist about 30 kilometers from our house.
The pastor and the church leaders were very humble and hungry for the deliverance.
As I always mention in my blog that there are normal traditional churches in Thailand that need deliverance because if poeple practice religion they seldom find healing and deliverance because there are some other spirits that block the blessing of the Lord.

Thank God that this church is open and welcome us so now you can see people are very happy to see the work of the hand of God.

เราไปเยี่ยมคริสตจักรแห่งหนึ่งที่เปิดรับการปลดปล่อยและการเยียวยาในพระนามพระเยซู ผมไม่อยากจะบอกว่าคริสตจักรแห่งนี้เขาชื่ออะไร แต่อยากให้ท่านรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่เราต้องมากราบไหว้พินอบพิเทา ทำพิธีกราบไหว้สังเวยเหมือนกับการกราบไหว้สิงศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่คนทั่วไปทำพิธีกราบไหว้สิ่งต่างๆ เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์ทุกคน พระองค์ต้องการปลดปล่อยคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์ทุกคน ให้หายจากความป่วยใข้และความเจ็บป่วยทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และทางวิญญาณ ประจักษ์พยานเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อบอกว่าเราเก่งหรือดีกว่าผู้รับใช้พระเจ้าคนอื่นๆ แต่เราต้องการประกาศให้คริสตชนทุกคณะทุกนิกาย ได้ใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูมอบให้กับผู้เชื่อในพระนามของพระองค์ ให้ออกไปประกาศพระบารมีของแผ่นดินของพระเจ้า

ทุกคนที่พระเจ้าได้ชักนำให้ท่านได้มีโอกาสมาอ่านเว็บบล๊อกนี้ท่านจะได้รับรู้ว่่า พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่เป็นอยู่ พระองค์สามารถรักษาโรคภัย ความเจ็บป่วย ความตกต่ำ ความกังวัล ความสิ้นหวังของท่านให้หายได้ หากท่านมีความจริงใจ ถ่อมใจลง" ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป ช่วยตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถปฎิบัติตามหลักการที่ว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" หรือแกล้งปฏิบัติตามหลักคำสอนต่างๆ ที่สอนให้ท่านเป็นคนดีแต่ท่านทำไม่ได้สักที ท่านไม่อยากจะแสร้งว่ามีความสุข ไม่อยากจะหลอกตัวเอง หลอกคนอื่นๆ ว่าตัวเองมีความสุขอีกต่อไป หากท่านเจ็บป่วย ไม่สามารถพึงตัวเองได้ เงินช่วยท่านไม่ได้ ท่านพึงพาหมอให้รักษาให้หายไม่ได้ บางรายบริษัทประกันสุขภาพไม่อยากจะรับท่านเป็นลูกค้าแล้ว ใครช่วยท่านไม่ได้ ท่านไปหาหมอดู หมอผี คนทรงแล้วไม่มีใครช่วยได้ ดีแต่จะหลอกเอาค่าตอบแทน เอาเงินออกจากกระเป๋าของท่านท่าเดียว ลองมาหาพระเยซูซิครับ พระเยซูช่วยท่านได้แน่นอน

รูปภาพ และวีดีทัศน์เหล่านี้เราถ่ายทำในวันที่ 5 สิงหาคม 2010 เพื่อเป็นประจักษ์พยานว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าที่สามารถช่วยได้ พระเยซูคือพระเจ้าเที่ยงแท้ แน่นอน คนที่หายป่วยเหล่านี้ไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว

สตรีท่านนี้ปวดหัวเป็นประจำมาเป็นเวลา 2 ปีกว่า เมื่อเราอธิษฐานวางมือ หายทันที
Having a headache for over than 2 years, healed by prayer.
คลิปที่ภาพหรือที่นี้เพื่อดูวีดีโอคำพยานการ Click here to watch a video

คุณผู้ชายท่านนี้ปวดแขน ได้รับการรักษาหายทันที
Suffering from a pain in the upper-arm, healed in the Name of Jesus.

สตรีท่านนี้ปวดหลัง และปวดท่วงที่ท้อง หลังการอธิษฐานหายทันที


This lady had been suffering for arm pain, she could not bend her left arm
but after the prayer she was healed. ปวดแขนซ้าย พับแขนไม่ได้ รับการรักษาหายแล้ว

(15) ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน (16) ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอด แต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ (17) มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ (18) เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค”

คัดจาก หนังสือพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก บทที่ 16 ข้อที่ 15-18

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ9/06/2553

  พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่... ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง... การอัศจรรย์และการอิทธิฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้... จงเชื่อเถิดและอย่าสงสัยเลย...

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9/06/2553

  Praise The Lord.
  Love you Jesus

  ตอบลบ
 3. สรรเสริญพระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่

  ตอบลบ
 4. ในพระนามพระเยซูเราต้องเป็นผู้มีชัย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9/09/2553

  A-Sticky Rice ถึงจะเป็นเพียงนิ้วก๊อยที่ล๊อค กลับหายดี ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่แผ่นดินของพระเจ้าก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ อย่างนีแหละ ขอบคุณพระเยซู

  http://reewat.blogspot.com/2010/09/locked-finger-washealed-in-name.html

  Time will prove the power of the increased anointing of God.

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9/19/2553

  พระเจ้าทรงพระชนม์และทรงฤทธานุภาพแน่นอน

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)