Deliverance No. 75 Blind and deaf are healed ตาบอดเห็นได้หูหนวกได้ยิน

(English and Thai Translations)

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน ค.ศ.2010 คณะของผู้ปลดปล่อยและเยียวยาด้วยฤทธิ์อำนาจในพระนามพระเยซูได้ไปเทศนาสั่งสอนและอธิษฐานปลดปล่อยพี่น้องในคริสตจักรแห่งหนึ่ง มีผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์หลายคนได้รับการรักษาโรค ที่น่าประทับใจคือ นิ้วที่ล๊อคได้คลายออก พี่น้องที่เป็นนิ้วล๊อคมีสองคน การรักษาคนนิ้วล๊อคเปรียบเหมือนการอัศจรรย์ที่เล็กน้อยสำหรับคนที่มีประสบการณ์ด้านการปลดปล่อยมานาน แต่สำหรับเรา เราถือว่ามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการอัศจรรย์ที่ใหญ่กว่าที่จะตามมา เพราะแผ่นดินของพระเจ้าก็เริ่มจากสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้เอง เราเชื่อว่าวันหนึ่งเราเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด (ยอห์น 3:34)

September 5, 2010 is one of the great days for sick people who have been suffering from their many sicknesses. They have been healed from their sickness and infirmities in their bodies. I would like to present some testimonies from the people who have been healed in the Name of Jesus. Just click on the photos or the links below.

Some experieced preachers may think that these miracles are small and insignificant but I donot think so because the Kingdom of God begins from a small thing but later it expands and increase like leaven.

Matthew 13.31-33

32. It is the smallest of all seeds, but when it has grown it is larger than all the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches.”

33 He told them another parable. “The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in three measures of flour, till it was all leavened.”

Click on the links below each photo to watch the real videos.

อันที่จริงการเจ็บป่วยไม่ว่ามากหรือน้อย ก็คงไม่มีใครจะเป็นอยากจะเจ็บ ใครไม่เป็นคงไม่รู้ถึงความบกพร่องของตนเอง คือถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย

ข้อพระธรรมหนุนใจ มัทธิว 13.31-33

(31) พระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่า “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตน
(32) เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่น และจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้”
(33) พระองค์ยังตรัสคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่า “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อ ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถัง จนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมด”

September 12, 2010 we went to another church to proclaim the Gospel of Jesus to brothers and sisters in another church in Meachan, a district in the northern most part of Thailand. These are some evidents of healing miracles.

วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2010 เราไปเทศนาที่คริสตจักรอีกแห่งหนึ่งในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เราได้เห็นการแสดงถึงฤทธิ์อำนาจในการปลดปล่อยและเยียวยา ในพระนามพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงพระชนม์อยู่
กรุณากดที่เครื่องหมาย play ใต้รูปภาพเพื่อดูวีดีทัศน์


1. ตาบอดเห็นได้อีกครั้ง Blind eyes can see again.Click to watch a video

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2010 Sunday September 12, 2010
คณะของเราเดินทางไปอำเภอแม่จันเพื่อเทศนาสั่งสอนและอธิษฐานอวยพรคนเจ็บคนป่วย
ขอบคุณพระเจ้าในคราวนี้ก็เหมือนครั้งๆ ก่อน พระเยซูคริสต์ผู้เป็นอยู่ยังทำการรักษาพี่น้องให้หายจากโรคภัยหลายอย่าง ขอบพระคุณพระเจ้า

We went to a church in Meachan. We ministered to people who are Christians. Some have come to Jesus only a few months. Some only a few weeks. In their bodies they carry many diseases and sicknesses. Some people who have tatoo even have some demons inside their bodies. This truth may be shocking to many traditional preachers but it is real. Demonization is real.

In my experiences with my Apostle and teacher, we encounter many demonic manifestation during we are praying for the sick. We encounter demonic infestion on especially some people who have their skin written with tatoos. Europians many laugh and mock my saying about tatoo but in Thailand there are many tatoo grafiti copiers who practice witchcraft. Some Thai men want to be tough and stronger by invite some demonic powers to indwell in their bodies by having some tatoo grafiti done on their skins.

While the tatoo is being inscribed or painted on the skin the witchdoctor casts spell and invites demonic power to come and indwell in their customers. But thank God that we donot need to fear or worry about how much stronger or how big the demonic powers are, when we pray in the Name of Jesus all the demonic powers have only one choice; they need to come out. The sick people get healed in the Name of Jesus. And I am sure you want to see the truth.

ดูวีดีทัศน์ที่แนบ Real Videos are made from amature and cheap camera, no editing.
This lady is healed from her deaf ears. She can hear clearly now.
ยายท่านนี้ได้รับการรักษาการได้ยินกลับคืนมาอีกครั้ง

วีดีทัศน์สัมพาษณ์ก่อนการอธิษฐาน เธอเป็นโรคความดันสูง ระดับ 285 ก่อนการอธิษฐาน

click play botton to watch the testimony.


หลังจากที่รับการอธิษฐานในพระนามพระเยซู หญิงท่านนี้ หายทันที ดูใบหน้าเธอซิ อัศจรรย์หรือเปล่า

นอกจากนี้ยังมีคนอีกหลายคนที่หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ ตามร่างกายอย่างอัศจรรย์
เราบอกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อบอกให้ทุกคนที่ต้องการแสวงหาความจริง ต้องการที่พึงพิงทางจิตใจที่แท้จริง
ขอ ให้ท่านเข้ามาแสวงหาพระเจ้าที่ชื่อว่าพระเยซูคริสต์ แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ นี่คือประจักษ์พยานหลักฐานที่ยืนยันว่า พระเยซูคริสต์ยังเป็นอยู่

Many of the worshipers of Jesus received miracles of healing.
This is to certify that Jesus is alive and He still does miracles everyday.
If you want to meet the most high and true living God. Jesus Christ is all you want.

Shalom.

Shalom is a word from Hebrew language. It means peace to you or Swasdee in Thai.

Please follow my blog. I still have more videos to show. And the most interesting is that.
There are two world abide together spiritual and physical.
Thank God that we know both worlds but the physical world will soon die.

กรุณาติดตามต่อไป เราจะนำเสนอวีดีทัศน์อีกหลายชุดที่จะเผยแพร่ให้ท่่านได้รับรู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คือ องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้พิชิตความตาย หลังจากที่พวกผู้ต่อต้านได้ฆ่าพระองค์ตายด้วยการทรมานตรึงที่กางเขน หลังจากนั้นสามวัน พระเยซูคริสต์เจ้าได้ฟื้นขึ้นมาจากหลุมอุโมงค์ฝังศพ และมีคนเห็นพระองค์ถึง 500 กว่าคน

นี่คือความจริงที่โลกรู้ แต่ถูกเก็บซ่อนไว้ แม้แต่คริสเตียนจำนวนมากก็ไม่รู้ว่า
"มีฤทธิ์อำนาจมหาศาลอยู่ในพระนามพระเยซูคริสต์" "ฮาเลลูยา" "ฮาเลลูยา" "ฮาเลลูยา"
http://thaievangelistcenter.blogspot.com/2010/09/deliverance-and-healing-21-12-2010.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)