เยี่ยมคริสตจักรบ้านที่นคร โฮจิมินห์ The Second mission trip to Vietnamคริสตจักรบ้านพันธกิจการปลดปล่อย เยี่ยมคริสตจักรบ้าน ณ นครโฮจิมินห์
ในระหว่างวันที่ 11-18 ต.ค. ทีมงานการปลดปล่อย จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ทีมงานคนไทย 6 คน
ศิษยาภิบาลลาว (ผู้แปลและประสานงาน) จำนวน 2 คน และทีมศึกษาดูงานจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 2 คน ได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องผู้เชื่อพระเยซูที่ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม

จุดประสงค์ในการเดินทางไปครั้งนี้ คือ เพื่อหนุนใจพี่น้องคริสเตียนให้มั่นคงในความเชื่อ  เพื่อยืนยันให้ผู้เชื่อพระเยซูชาวเวียตนามได้ประจักษ์แก่ตาว่า พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ยังสามารถทำการอัศจรรย์รักษาผู้ป่วย ผ่านคำอธิษฐานอวยพรและเทศนาของผู้เชื่อ  เพื่อประกาศฟื้นฟูความเชื่อ  การเร้าใจในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอด  ในคริสตจักรบ้านที่ตั้งอยู่ในเมืองโฮจิมินห์  นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เชื่อที่อยู่ในทีมงานปลดปล่อยให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นในด้านการปลดปล่อย  การอธิษฐาน  ในการออกภาคสนามเพื่อเป็นการพัฒนาคนให้มีความมั่นใจในความเชื่อ  ฝึกใช้ของประทาน  ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการรับใช้พระเยซูเจ้า  เพื่อเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งต่อไป


ในการไปมิชชั่นทริปในครั้งนี้ทีมงานของเรา ได้รับพระเมตตา  ให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากพี่น้องที่เคยได้รับการอธิษฐานปลดปล่อยจากทีมของเราถวายเข้ามาด้วยใจกว้างขวาง  โดยไม่มีการเรี่ยไร หรือส่งจดหมายขอ  แต่เป็นการถวายเข้ามาตามภาระใจ ด้วยความยินดี ขอบพระคุณพระเจ้าและพี่น้องที่มีภาระใจ   และอยากมีส่วนร่วมรับพระพร  

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการถวายเข้ามามีมากเพียงพอ  แต่ทีมงานของเราได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าเช่ารถตู้ สำหรับเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรบ้าน แต่ละแห่ง  และเรายังได้เจียดงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับอวยพร (Love offering) ศิษยาภิบาลหรือผู้ดูแลผู้เชื่อในแต่แห่งที่เราไปเยี่ยม  นอกจากนี้เรายังจ่ายเป็นต่าตอบแทนสำหรับผู้ประสานงาน  และผู้ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาด้วย   ส่วนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางจากประเทศไทย   ด้วยเครื่องบินทีมงานแต่ละคนรับภาระของตนเอง   ขอพระเจ้าอวยพระพรทีมงาน และพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้าส่วน  และมีส่วนในการถวายเข้ามาในพันธกิจการปลดปล่อยเล็กๆ นี้อย่างสม่ำเสมอ และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ในการไปพันธกิจครั้งนี้ เรามีการประเมินผลทุกๆ วันหลังจากการทำพันธกิจ  ผลปรากฎว่าเราได้รับผลตอบรับจากพี่น้องชาวเวียตนามที่ดีมาก  ทั้งๆ ที่การจัดการอบรมอยู่ในช่วงวันทำงาน  และผู้จัดได้ประสานงานให้พี่น้องให้มาพบกับทีมงาน ในเวลาประมาณ บ่ายสองโมงถึงหาโมงเย็นของทุกวัน  ซึ่งถ้าเป็นการจัดในประเทศไทย   คงไม่สามารถจัดเวลานี้ได้  ในการเยี่ยมเยียนแต่ละแห่ง ชาวเวียตนามที่มาร่วม  มีพี่น้องได้รับการรักษาเยียวยาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ  มีคนกลับใจคืนดีกับพระเจ้ามากมาย  คนที่เจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาให้หายดีเกือบทุกคน  ทุกแห่งอยากให้เรากลับไปอีกครั้ง

การไปเยี่ยมเยียนในครั้งนี้อาจเป็นสิ่งแปลกใหม่ สำหรับคนไทยเพราะปรากฎว่ายังไม่มีคณะใดๆ จากประเทศไทย ไปเยือนคริสตจักรบ้าน  ในเมืองโฮจิมินห์ ที่เราไปเยี่ยม คณะของเราอาจเป็นกลุ่มแรกที่กล้าเข้าไปเยี่ยมคริสตจักรบ้านเหล่านี้ ในดินแดนที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสที่น่ากลัวมากๆ สำหรับบางคน

จากการสอบถามเราพบว่า ในนครโฮจิมินห์ มีคริสตจักรบ้านมากมายเป็นร้อยๆ แห่ง  แต่เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่างเราจึงไม่สามารถไปเยี่ยมคริสตจักรได้มากนัก  แต่ผู้ประสานของเราที่เป็นพาสเตอร์ชาวเวียตนามก็ได้เชิญคนป่วยจากหลายคริสตจักรมารวมกันในบ้าน เพื่อให้เราอธิษฐานปลดปล่อย

ผมขอตั้งข้อสังเกตให้ผู้เชื่อในทีมปลดปล่อย และพี่น้องคริสเตียนไทยว่า ทำไมคริสตจักรใหญ่ๆ  มากมายหลายแห่ง  บางแห่งมีคนเป็นสมาชิกจำนวนหลายร้อย หลายพันคน  บางแห่งมีเงินถวายเป็นแสนเป็นล้าน  ทำไมคริสตจักรจึงไม่จัดทริปแบบนี้บ้าง   เพื่อพาผู้เชื่อพระเจ้าไปดู ไปเห็น ไปสัมผัส  ไปรับประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า  เพื่อคนจะได้เห็นว่า  คริสเตียนเป็นพี่น้องกันทั่วโลก  และพระเยซูเจ้าจะเทการอัศจรรย์และหมายสำคัญตามพระสัญญาของพระองค์ เมื่อผู้เชื่อของพระองค์  กล้าที่จะก้าวเดินออกจากบริเวณรั่วโบสถ์   ออกไปจากเมืองที่ตนอยู่  ออกไปประกาศข่าวดีแห่งการปลดปล่อยจากอำนาจบาป และวิญญาณผีปีศาจ เพื่อสำแดงพระบารมีของพระเยซูเจ้าให้โลกได้ประจักษ์
การเทศนาการปลดปล่อยได้รับการรับรองด้วยหมายสำคัญ การหายโรค ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้คนกลับใจใหม่  และมารับการอธิษฐานอวยพรมากมาย  คนป่วยมากมายก็ได้รับการรักษาให้
หายดีอย่างอัศจรรย์


การอธิษฐานต้องใช้คนแปลเป็นภาษาเวียตนาม สำหรับพี่น้องที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ 
ผมต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเทศนา และสื่อสารกับพี่น้องชาวเวียตนามผ่านล่าม


หลังการเทศนาทุกครั้ง คือเวลาแห่งการปลดปล่อย การอธิษฐานอวยพร


ทีมงานแยกกันอธิษฐานอวยพรพี่น้องที่มีการอาการป่วย ซึ่งมีเข้ามาทุกๆ ครั้งหลังเทศนาจบ


คนเวียตนามมีคนพูดภาษาอังกฤษเก่งมากมาย 
ล่ามที่มาช่วยเราไม่ซ้ำหน้ากันเลยในแต่ละวัน คนเวียตนามรุ่นใหม่พูดภาษาอังกฤษได้ดีถ่ายภาพร่วมกับผู้นำคริสตจักรบ้าน 

 ถ่ายภาพร่วมกับผู้นำคริสตจักรบ้าน คณะคริสเตียนสัมพันธ์ (Assembly of Gods)

 คุณอูนิช ภรรยา อ.บรูซ อธิษฐานให้เด็กที่ป่วย หมอบอกว่า หมดโอกาสแล้ว
(แต่เราไม่ทราบว่าเขาจะหายดีหรือไม่ เพราะต้องติดตามอาการต่อไป และพ่อแม่ของเด็ก
ต้องเดินทางกลับบ้านก่อนที่เราจะเริ่มการเทศนา)


อ.บรูซ ที่ผมชวนมาร่วมทริปนี้ เทศนาผ่านล่าม คุณ ตีตี้ เพื่อสอนพี่น้องชาวเวียตนาม
ให้รู้จักการใช้ฤทธิ์อำนาจของผู้เชื่่อในพระนามพระเยซู   หลายคนหายดีทันทีเมื่อเพื่อนเขาอธิษฐานให้

ชายคนนี้ป่วยหนัก เดินไม่ได้มากนาน เมื่อรับการอธิษฐานแล้ว เขาหัดเดินอีกครั้ง คุณอูนิช ได้สาธิตในเราอย่างประหลาดใจว่า เพียงแค่การกอดกันก็สามารถรักษาอาการป่วย
ของคนที่มีเจ็บป่วยจากอาการบาดเจ็บทางจิตใจ และอารมณ์ ถูกละเมิด หรือรากขมขื่นได้


 อ. ศุภจรีย์  เพื่อนคู่หู และผู้ให้การสนับสนุนทุกครั้งที่ทีมของเราออกไปประกาศ


ลูกศิษย์ของผมถ่ายภาพกับศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้าน 

ดูคลิปการเป็นพยาน


ลูกชายเป็นพยานในการรับใช้ การดำเนินชีวิตให้แก่เยาวชน ชาวเวียตนามที่มาเชื่อพระเยซู


บรรยากาศท้องถนนของเวียตนาม ที่รถมอร์เตอร์ไซด์ คือพาหนะสำคัญในเมืองนี้
มาร์ค บอกเราว่า "พวกเขาขับรถเหมือนอยู่ในถนนคนเดินในเมืองไทย"

อาหารหลักที่สำคัญของพี่น้องชาวเวียตนาม คือ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว หรือ สิ่งที่เรียกว่า เฝ้อ
ชามละประมาณ 48,000 ดอง หรือประมาณ 60 บาท (ในร้านมีระดับ)

อัตราและเปลี่ยนเงินของเวียตนาม คือ 1 บาทเท่ากับ 680 ดอง
150 บาท มีค่าเท่ากับเงินเวียตนามประมาณ 10,000 ดอง

ดูอัลบัมภาพทีมมิชชั่นทริป เพิ่มเติมที่นี้

อัลบัมภาพที่ 1
อัลบัมภาพที่ 2
..................................

ไปหน้าแรกของบล๊อค Home


   โฮจิมินห์ ซิตี้ (Ho Chi Minh City)ตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง แต่เดิม มีชื่อว่า ไซ่ง่อน มีพื้นที่ทั้งหมด 2095.2 ตร.กม. และจำนวนประชากร 10 ล้านคน เป็นเมืองทีมีความสำคัญที่สุดรองจากเมืองฮานอย ที่นี่ไม่ใช่เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย.

เมืองนี้เต็มไปด้วย แม่น้ำ ลำคลอง แม่น้ำที่กว้างที่สุดคือ แม่น้ำไซ่ง่อน โดยท่าเรือไซ่ง่อนสร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1862 สามารถรับได้ถึง 30000 ตันสภาพอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น ฤดูฝนระหว่าง เดือน พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน และ หนาวช่วงเดือนธันวาคม ถึงเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27 องศาเซลเซียส เดือนที่ร้อนที่สุด คือเมษายน และหนาวสุดในเดือนธันวาคมตลอดทั้งเดือนอากาศจะอบอุ่นสบา


2 ความคิดเห็น:

 1. เอเมนครับ
  พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6/01/2556

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Feel free to surf to my web-site ... selling a used car to a dealer

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)