ขอขอบคุณผู้สนับสนุนพันธกิจ-Thank you to SPONSORS.


เนื่องในวาระย่างเข้าปีที่ห้า (2013) ของการรับใช้ในพันธกิจปลดปล่อย กระผมและทีมงาน idm ขอขอบคุณ พี่น้องในพระคริสต์ที่สละทรัพย์ส่วนตัว แบ่งปันความสุขส่วนตัวของท่านด้วยการบริจาคทานให้กับทีมงานเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารระหว่างเดินทาง ค่าเครื่องบิน ไปรับการฝึกอบรม และไปทำพันธกิจ ช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกวิญญาณชั่ว และโรคประหลาดรบกวน ทั้งภายในประเทศ หลายจังหวัดและต่างประเทศ ตลอดมา

พี่น้องที่ถวายเข้ามาเป็นประจำตั้งแต่เริ่มแรก และพี่น้องที่ถวายเข้ามาตามวาระโอกาส เช่นได้รางวัลพิเศษ ได้งานพิเศษ ปีใหม่  วันเกิด และเทศกาลต่างๆ พี่น้องที่ช่วยซื้อหนังสือการปลดปล่อยด้วยคำอธิษฐาน  พี่น้องที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไร ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ได้รับการแตะใจ พระเจ้าดลใจให้ช่วยบริจาคเข้ามาเป็นระยะ ตามใจสมัคร

มีพี่น้องที่เคยถูกวิญญาณชั่วรบกวน โรคภัยรบกวนได้บริจาคเข้ามาช่วยงานเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยส่งเสริมพันธกิจ  เพื่อให้ทีมงานสามารถออกไปทำพันธกิจอย่างสบายใจ และสะดวก  กระผมขอขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนในพันธกิจ และผมขอเรียนเชิญพี่น้องที่ได้รับประโยชน์จากพันธกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทความ หรือ การได้รับการอธิษฐานอวยพรในเรื่องต่างๆ หากท่านมีโอกาส พระเจ้าอวยพรในทรัพย์ในส่วนที่ท่านเจริญขึ้น  ขอเชิญเข้าส่วนในการรับพระพรร่วมกับทีมปลดปล่อยได้

รายรับที่พี่น้องบริจาคเข้ามาด้วยใจสมัคร กระผมได้แบ่งปันส่วนหนึ่ง ถวายไปให้กับผู้รับใช้ที่ทำหน้าที่คนของพระเจ้าอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและทำงานอย่างจริงจัง มีผลงานปรากฎชัดจำนวนหลายท่าน  ผมส่งไปช่วยหลายที่ หลายจังหวัด  และมีส่วนช่วยผู้นำคริสตจักรที่ต่างประเทศด้วย 

นอกจากนี้ทีมปลดปล่อยยังวางแผนส่งคนไปเป็นธรรมทูต ผู้ประกาศในต่างประเทศด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพระคัมภีร์จำนวน 2 คนในเวลาสองปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันเราได้ให้เงินสนับสนุนเป็นประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแก่นักศึกษาชาวลาว 1 คน และชาวไทย 1 คน

เราคาดหวังว่า เมื่อทั้งสองคนจบการศึกษาพระคริสตธรรมแล้ว พวกเขาจะถูกส่งออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์เดช ตามที่ได้รับการฝึกอบรม และร่วมปฏิงานจริงกับทีมปลดปล่อยเป็นเวลากว่าสองสามปี  ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แถบเพื่อนบ้านของประเทศไทย


กระผมขออนุญาตแจ้งให้กับคนของพระเจ้า และพี่น้องที่ได้รับการถวาย  แบ่งปัน  หรือรับช่วยเหลือว่า ทรัพย์ที่เราแบ่งปันถวายไปสู่ท่านนั้นเราไม่ได้กระทำเพราะว่าเรามีเหลือเฟือ  หรือเรามีเยอะ แต่เราแบ่งปันจากสิ่งที่เรามีแม้ไม่มาก  เรากระทำด้วยความเชื่อว่าเมื่อพระพรไหลมา เราก็แบ่งปันให้มันไหลไปสู่ผู้อุทิศตัวเพื่อคนอื่น  เราได้มาเปล่าๆ เราก็แจกจ่ายและแบ่งปันให้ไปเปล่าๆ ตามพระวจนะของพระเจ้า  เราเชื่อว่าพระพรนั้นจะทวีคูณ และเราทั้งหลายจะมีเพียงพอสำหรับการดีทุกอย่าง เราจะมีสุข ปลื้มปิติทั้งผู้ให้และผู้รับ  เพราะเราคือลูกของพระเจ้าองค์เดียวกัน


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้า   เราได้ใช้ทรัพย์ในการอุปถัมป์เด็กกำพร้าและหญ้าหม้ายไร้ที่พึ่ง หรือมีหญิงหม้ายบุตรหลายคน เราได้ช่วยอุปการะเด็กบางคนที่ขาดทุนการศึกษา  ในปีนี้เราคาดหวังว่าจะช่วยเด็กขาดแคลนได้มากขึ้น 

ทีมงานของเรามีโอกาสช่วยปลอบโยน คนเสียสติ คนที่เดินไร้จุดหมายตามข้างถนนหนทาง  เราได้นำเขาเหล่านั้นที่ไร้บ้าน ไร้คนดูแลมาอาบน้ำ  สระผม  เปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซื้อสิ่งจำเป็นให้กับเขา พาเขาไปกินข้าวให้อิ่มหนำ และมอบเงินให้กับคริสตจักรที่รับดูแลเขาด้วย

มีคนวิกลจริตบางคนได้รับการเยียวยาด้วยคำอธิษฐาน และอยากกลับไปบ้าน เราส่งต่อ หรือแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องให้พาคนวิกลจริต ไร้บ้าน ไร้ที่พึ่งให้ได้รับการรักษาดูแล จากโรงพยาบาลโรคจิต บางคนได้กลับบ้าน  บางคนเป็นหญิงเร่ร่อนถูกข่มขืน ไร้คนดูแล หากคริสตจักรไทยทำอย่างนี้ผมเชื่อว่า คนไทยคงหันมาเชื่อพระเจ้ากันมากขึ้น

ทีมงานของเราไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร หรือลัทธิ หรือคณะ หรือกลุ่มความเชื่อใดๆ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุนต่างประเทศแต่อย่างใด  นอกจากพี่น้องชาวไทยที่มีภาระใจ และเห็นคุณค่าของการประกาศข่าวประเสริฐด้วยหมายสำคัญ และฤทธิ์เดชแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้า  สิ่งที่ผมได้รับและมีคุณค่ายิ่งคือ ได้รับการอธิษฐานปกคลุม และหนุนใจจากพาสเตอร์โรเบริ์ท (Pastor Robert Goh) จากคริสตจักรแห่งความเชื่อซีดนีย์ (House of Faith, Petersham Church) ประเทศออสเตเลีย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่นำผมออกมาจากระบบศาสนา และยังช่วยสั่งสอน แนะนำตักเตือนผมมาตลอด


ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้สนับสนุนงาน  ขอให้ทานของท่านเป็นทานลับ ตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้สอนไว้ เพื่อผู้ที่บริจาคทาน หรือถวายเข้ามาจะได้รับอย่างสั่นแน่นพูนล้น  แต่ผมและทีมงานได้ผูกมัดตัวเอง และสัญญาว่าจะอธิษฐานรายงานชื่อของท่าน ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นประจำเพื่อให้พระองค์ทรงไม่ชักช้าที่จะอวยพระพรมายังท่านและครอบครัว การงาน และสุขภาพ ให้มั่นคงและปลอดภัย  จำเริญยิ่งๆขึ้นไป

ขอพระเจ้าอวยพระพร ชาโลมๆ

จาก Rice Mu.

March 12, 2013

Home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)