คำเผยพระวจนะของ อ.ซัคเพียซ ตอนที่ 3

คำเทศนาและเผยพระวจนะจากพระเจ้าถึงประเทศไทย โดยอาจารย์ ซัค เพียช
คจ.ใจสมาน ซอย 6 เมื่อ 24/08/2551

จะให้ดูพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง ในมัทธิวบทที่ 3 เพราะอยากให้คุณเข้าใจว่า พระเจ้าทำสิ่งใหม่อย่างไร ก็จะให้เราดูอีก 2 อย่าง และจะให้เราทำบางอย่าง และเราก็จะนมัสการเพิ่มขึ้น ในมัทธิวบทที่ 3 นี้ เป็นการที่ ยอห์นผู้ให้บัพติสมา ได้เตรียมทางที่ให้พระเยซูเสด็จมา ยอห์นเทศนาว่า จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว สิ่งที่ยอห์นทำก็คือ เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในทะเลทราย และเขามีข้อความนี้ในการประกาศ ถ้าคุณจะรับข้อความนี้ คุณต้องไปถิ่นทุรกันดาร เพราะฉะนั้น คนจากที่ต่างๆ ก็ไปถิ่นทุรกันดาร เมื่อยอห์นยังอยู่ในท้องแม่ และมารีย์มาพบนางเอลีซาเบธ นางมารีย์ตั้งครรภ์พระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้มารีย์ตั้งครรภ์ เมื่อนางมารีย์มาถึงญาติของเธอ ทันใดนั้นเด็กที่อยู่ในท้องนางเอลีซาเบธก็กระโดด ยอห์นผู้ให้บัพติสมารู้จักพระเยซูแม้ว่ายังอยู่ในครรภ์ ยอห์นผู้ให้บัพติสมารู้ว่าในครรภ์นั้นมีสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ยอห์นผู้ให้บัพติสมา เป็นผู้ที่เตรียมทาง ทำทางเพื่อพระเยซูคริสต์จะมาทำพันธกิจ พันธกิจของยอห์นนั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เขาและสาวกของเขาแต่งตัวแปลก กินของแปลก และประกาศว่า องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาและบอกว่า แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว คนก็จะมาและกลับใจใหม่ เขาก็จะเปลี่ยนความคิด ยอห์นเป็นคนพูดแรงมาก เรียกคนเหล่านั้นว่า เจ้างูพิษ งูร้าย คำว่ากลับใจนี้หมายถึงเปลี่ยนความคิด และคิดแบบอื่น หมายถึงว่าเปลี่ยนหัวใจและหันหัวใจไปในทิศที่ถูกต้องไปหาพระเจ้า เมื่อคนมาหา คนเหล่านี้ก็จะกลับใจและยอห์นก็จะให้บัพติสมา เขาก็จะรู้ว่า เขาจะต้องเปลี่ยนความคิดอะไรบ้าง เขาจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ เขาจะพูดว่า นี่เป็นปัญหาของเขา เขาจะคืนดีกัน และยอห์นก็ให้บัพติสมา แล้วก็ถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์มาที่ถิ่นทุรกันดารเพื่อรับบัพติสมา รู้ใช่ใหมสิ่งที่ผมพูดพระเยซูคริสต์ผู้ไม่มีบาป ไม่มีอะไรต้องกลับใจ ก็ไปหายอห์นในถิ่นทุรกันดาร เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาสิ่งใหม่ก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้น วิธีที่เราทำสิ่งต่างๆก็จะดำเนินต่อไป เราตื่นเช้าขึ้นมาทุกอย่างดูเหมือนกับว่า เหมือนเดิม เรามาคริสตจักรทุกอย่างเหมือนกับว่าเหมือนเดิม และเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าสำหรับสิ่งใหม่ก็เป็นเวลาของพระเจ้าสำหรับสิ่งใหม่ ไม่สนใจว่าคุณทำสิ่งเก่าซ้ำแล้ว ซ้ำอีกทุกวันใหม เพราะว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเหมือนกับคนอื่นๆ ไปหายอห์น พระเยซูคริสต์ทำเฉพาะสิ่งที่พระบิดาบอกให้พระองค์ทำ เป็นเวลาของพระบิดาที่จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้น พระเยซูคริสต์ไม่ได้บอกว่า อย่าไปยุ่งกับยอห์น นั่นเป็นวาระหนึ่ง แต่พระเยซูคริสต์มาหายอห์น และตรัสว่า จะทำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดอยู่แล้ว พระเยซูคริสต์ไปในถิ่นทุรกันดาร ทุกคนที่ไปในถิ่นทุรกันดารก็กลับใจใหม่ พระเยซูคริสต์ไม่มีบาปอะไร พระองค์ก็ยังไปในถิ่นทุรกันดารไปยังที่ที่การเคลื่อนไหวครั้งที่แล้วของพราะเจ้าเกิดขึ้น เมื่อพระบิดากำลังจะทำสิ่งใหม่นั้นพระองค์จะเชื่อมสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ พระเยซูคริสต์ไม่มีบาปอะไรแต่พระเยซูคริสต์ตรัสกับยอห์นว่า เจ้าต้องให้บัพติสมาเราอยู่ดี แต่ยอห์นบอกว่า พระองค์ต่างหากที่ควรให้บัพติสมาข้าพระองค์ พระเยซูคริสต์บอกว่า ไม่ เราต้องกระทำสิ่งนี้เพื่อให้ความชอบธรรมนั้นครบถ้วน นั่นคือพระองค์กำลังตรัสว่า ก่อนที่เราจะได้รับการปลดปล่อยไปกระทำสิ่งใหม่ เราต้องมาหาเจ้าและเชื่อมกับสิ่งที่เจ้าทำนั้น เมื่อยอห์นบัพติสมาพระเยซู ฟ้าสวรรค์ก็เปิดออก พระบิดาก็ตรัสลงมา พระองค์ตรัสว่า นี่คือบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก ทำไม เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำทุกวิธีเพื่อที่จะเชื่อมเข้ากับการเคลื่อนไหวเก่าของพระเจ้า เพื่อที่จะให้เกิดการเคลื่อนไหวใหม่ได้ และเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เชื่อมในเวลานั้น บางอย่างก็เกิดขึ้น ทันใดนั้นเมื่อยอห์นได้ให้บัพติสมาด้วยน้ำ ยอห์นก็ได้เผยพระวจนะบางอย่าง บอกว่า ผู้หนึ่งจะเสด็จมา ผู้นั้นไม่เพียงแต่ให้บัพติสมาด้วยน้ำ แต่พระองค์จะให้บัพติสมาด้วยไฟ เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เชื่อมเข้ามา และรับบัพติสมาด้วยน้ำ เมื่อพระองค์ขึ้นจากน้ำ พระองค์สามารถปลดปล่อยไฟ หมายความว่าอะไร พระเยซูคริสต์ไม่ต้องใช้วิธีของยอห์นเพื่อที่จะทำในสิ่งที่พระองค์เป็นอยู่นั้น แต่พระเยซูคริสต์รู้ว่า เพื่อจะให้เกิดสิ่งใหม่ พระองค์ต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำในวาระที่แล้วได้ทำเสร็จ หมายความอย่างนี้โดยทั่วไปนี่เป็นเพียงการกระทำในการเชื่อฟังครั้งเดียว ที่ทำให้เกิดการเริ่มต้นสู่วาระใหม่ ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มต้น 3 ปีต่อไปนั้น พระองค์ต้องรับบัพติสมาก่อน ก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่ไฟพระองค์ต้องลงน้ำก่อน โดยทั่วไปสำหรับคุณนั้นและสำหรับผมด้วย มีสิ่งง่ายๆสิ่งหนึ่งโดยทั่วไปเป็นสิ่งง่ายๆอย่างหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำ หลังจากนั้นประตูก็จะเปิดออก เหตุผลโดยทั่วไปที่เราไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่สิ่งใหม่ เพราะว่าเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราต้องเปลี่ยนในด้านนี้ เราไม่อยากเปลี่ยน เมื่อพระองค์ตรัสว่าเราต้องกลับไปและไปเชื่อมต่อในด้านนี้ เราไม่อยากไปเชื่อม เมื่อมีการเผยพระวจนะว่ามีบางอย่างจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเริ่มปฏิบัติกับผู้นำในปัจจุบันเพื่อจะให้โอกาสเขาในการทำ สิ่งที่พระองค์กำลังจะทำ พระองค์จะเริ่มปฏิบัติกับผู้นำใหม่แต่ละคน เพื่อที่เขาจะทำสิ่งที่ควรจะทำ เพื่อจะไปต่อได้ จำไว้ว่าพระเยซูคริสต์มีบัพติสมาที่ไม่เหมือนยอห์น ที่พระองค์จะให้ บัพติสมาของพระองค์นั้นไม่ได้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร บัพติสมาของพระองค์เป็นบัพติสมาด้วยไฟ พระวิญญาณของพระเจ้าได้ตรัสกับผมว่า ประเทศไทยจะได้รับบัพติสมาด้วยไฟ ตรัสกับผมว่า นี่เป็นเวลาแห่งการชำระของคุณ พระองค์ตรัสกับผมว่า ผู้นำของการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในภูมิภาคนี้กำลังพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่การเจิมต่อไปของเขา และพระองค์บอกผมว่า คนรุ่นใหม่กำลังขึ้นมาเต็มไปด้วยความรักและไฟของพระเจ้า เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่า ตั้งแต่คืนนี้ (24/8/2008) เป็นต้นไป พระวิญญาณของพระเจ้าจะเริ่มห้อมล้อมประเทศนี้ ไฟและความรักของพระเจ้าจะถูกปลุกขึ้นมาในประเทศนี้ เมื่อไฟของพระเจ้าเผาผลาญอยู่ในประเทศนี้ ใน 3 ปีข้างหน้าจะเคลื่อนเข้ามาในเมืองนี้ (กทม.) ผมจะบอกว่า จะมีการฟื้นฟูใหญ่ในกรุงเทพฯ พระเจ้าตรัสว่า อย่าดูหมิ่นการเริ่มต้นที่เล็กน้อยเพราะว่าเราเริ่มต้นเคลื่อนไหวในประเทศนี้แล้ว
นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่พระองค์ให้ผมทำ ผมได้รับของขวัญชิ้นพิเศษในการเริ่มต้นของปี ฮีบรูปีนี้ เป็นทาลีดจากอิสราเอล เป็นอันที่ไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมาก่อน ผมก็ถือทาลีดผืนนี้ไปแล้วก็ดู และถามพระเจ้าถึงสิ่งนี้ และเมื่อผมถามพระเจ้า พระเจ้าบอกว่า นี่เป็นผ้าคลุม (ทาลีด) สำหรับประเทศไทย แม้ว่าผมถือไปในประเทศอื่นๆ พระเจ้าไม่อนุญาตให้ผมให้สิ่งนี้จนกระทั่งมาถึงประเทศนี้ ไม่เพียงแต่ปลดปล่อยมันพระเจ้ายังบอกว่าต้องให้กับประเทศนี้ เป็นสัญญลักษณ์ถึงการปกคลุมใหม่ที่กำลังมาถึงแผ่นดินนี้
ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่ง
ขอเชิญอาจารย์แรนดี้ ของขวัญนี้ไม่ใช่สำหรับแรนดี้ ทาลีดนี้มอบไว้ในการดูแลของอาจารย์แรนดี้ เพื่อที่อาจารย์แรนดี้จะเคลื่อนไปทั่วประเทศนี้ เพื่อที่จะสามารถมอบให้ ส่งต่อไปแต่ละคริสตจักร แต่ละคริสตจักร จากคนชั่วอายุหนึ่งไปสู่อีกชั่วอายุหนึ่ง พระเจ้าตรัสว่าในที่สุดสิ่งนี้(ทาลีด) ก็จะเป็นของคริสตจักรหนึ่ง พระเจ้าตรัสว่า จะมีการประชุมอนุชนและสิ่งนี้ (ทาลีด) ก็จะอยู่ในการประชุมนั้นเป็นของการประชุมนั้น เพราะว่าในช่วง 3 ปีข้างหน้านี้ เราจะปกคลุมประเทศนี้ด้วยสิ่งใหม่
(พูดกับอาจารย์แรนดี้)
อาจารย์แรนดี้จะนำประเทศอื่นเข้ามาสอดคล้องกันและก็จะส่งต่อผ้าคลุม (ทาลีด)นี้กับประเทศอื่น อะไรทำให้ทาลีดนี้พิเศษ เรียกว่าทาลีดไฟ ไม่เคยเห็นทาลีดแบบนี้มาก่อน และบอกว่า เจ้าจะได้รับฤทธิ์เดช และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเหนือเจ้า
(ขอเชิญอาจารย์ภูมิวเนตร ขึ้นมา และอาจารย์ ผู้นำอีก 2-3 ท่านที่คุยกันอยู่ในห้องขึ้นมาด้วย อาจารย์กฤษดา อาจารย์มนูญศักดิ์ อาจารย์ไพฑูรย์ อาจารย์ธีรศักดิ์ อาจารย์แรนดี้ อาจารย์วรพงษ์ ทุกคนจับทาลีดยกขึ้น)
อาจารย์ซัคอธิษฐาน พระบิดาข้าพระองค์มาและกล่าวว่า การปกคลุมใหม่สำหรับประเทศนี้ได้เริ่มต้นแล้วในคืนนี้ เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนามว่าเป็นประเทศแห่งไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราประกาศว่า ผ้าคลุม(ทาลีด)นี้ถูกยกขึ้นเหนือประเทศนี้และพระเจ้าตรัสว่า มองขึ้นไป เพราะว่า เราได้จุดไฟเหนือเทพผู้ครอง เทพทั้งหลาย และคนของเราติดไฟของพระเจ้าเหนือประเทศนี้ และเรากล่าวว่า เราจะขยับรัฐบาลของประเทศนี้ในแบบใหม่ เรากล่าวว่า เราจะปลดปล่อยไฟเพื่อที่จะชำระ เผาผลาญวิธีการครอบครองที่เราไม่ประสงค์นั้น และผมเห็นศรีษะ 6 ศรีษะ และพระเจ้าตรัสว่าเราจะยกศรีษะขึ้น แสดงถึงผู้นำใหม่ที่เราจะยกขึ้น เพราะเราจะปกคลุมคนของเราเดี๋ยวนี้ เขาจะมีชีวิตขึ้น และเราพูดตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเราจะห้อมล้อมประเทศนี้ด้วยไฟของพระเจ้า ให้เราตะโกน (ที่ประชุมตะโกน) คืนนี้เราแถลงว่า ผู้นำปัจจุบันของพระเจ้าอยู่ภายใต้ผ้าคลุม (ทาลีด) ใหม่ และเราแถลงว่า คนอีก 2 ชั่วอายุนั้นจะเต็มไปด้วยไฟของพระเจ้า และพระเจ้าตรัสว่า สิ่งที่ศัตรูพยายามที่จะหยุดยั้งในประเทศนี้จะไม่สามารถหยุดอีกต่อไป
จะให้อาจารย์แรนดี้รับผ้าคลุม (ทาลีด) นี้แทนผู้นำทั้งหมด และผู้นำเหล่านี้ก็จะยอมรับสิ่งนี้ และไฟของพระเจ้าก็จะถูกปลดปล่อยทั่วแผ่นดินนี้
อาจารย์แรนดี้พูด พระบิดา เรารับถ้อยคำที่ให้แก่คริสตจักรในประเทศไทย และรับผ้าคลุม (ทาลีด)นี้เพื่อที่จะนำไปทั่วประเทศไทยอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ ที่ใดก็ตามที่ผ้าคลุมนี้ไปไฟของพระองค์ก็จะลงมาที่นั่น และประตูโบราณนี้จะเปิดออกในประเทศไทย และไฟของพระเจ้าจะตกลงมา โครงสร้างที่ต่อต้านข่าวประเสริฐก็จะพังลงมา และแผ่นดินของพระเจ้าจะขึ้นมาในแผ่นดินนี้ ต่อไปนี้จะไม่ถูกเรียกว่าแผ่นดินที่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่า แต่จะเป็นแผ่นดินที่เกิดผลมากเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยไฟ คืนนี้รับ ทาลีดผืนนี้และขอประกาศเหนือผู้นำทั้งหมดในประเทศไทย ศิษ-ยาภิบาลและผู้นำทุกคน ทุกคนในพระกายของพระเยซูคริสต์ว่า ไฟนี้ที่จะอยู่เหนือประเทศนี้ จะอยู่เหนือท่านในไม่ช้า และจะเปลี่ยนประเทศนี้ และท่านจะได้เห็นการเก็บเกี่ยวที่พระเจ้าได้สำแดงไว้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว คืนนี้ข้าพระองค์จะประกาศและพูดกับผู้นำในประเทศไทยว่า ไฟของพระเจ้าจะอยู่เหนือท่านและท่านจะกระจายไฟนี้ไปทั่วเมืองของท่าน ให้ไฟลงมาเหนือท่าน ไฟที่ท่านไม่เคยได้รับมาก่อนจะเผาทุกสิ่งที่ศัตรูพยายามที่จะทำ และเปิดท้องฟ้าเหนือท่านและท่านจะสามารถได้ยินเสียงพระเจ้า และเห็นพระพักตรของพระเจ้า จะรู้ว่าต้องทำอะไร จะไม่พูดอีกต่อไปว่า ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า ท่านจะชื่นชมยินดีเพราะท่านจะยินพระเจ้าตรัสว่า เจ้าจะได้ยินเสียงของเราและจะเคลื่อนไปข้างหน้า
อาจารย์ซัค เราจะเอาทาลีดนี้วางบนธรรมมาส พระเจ้า เราแถลงว่า ธรรมมาสทุกแห่งในประเทศนี้จะมีชีวิตขึ้นด้วยไฟของพระเจ้า พระบิดา ข้าพระองค์แถลงในคืนนี้ว่า คนชั่วอายุที่เต็มไปด้วยการไหว้รูปเคารพนั้น ก็จะถูกเผาไป หมดไป จากธรรมมาสนี้เราโบกพัดไฟของพระเจ้าไปทั่วประเทศไทย โบกไปทุกที่ในประเทศไทย ให้คุณหันไปและวางมือบนคนข้างๆและประกาศว่า ไฟของพระเจ้าได้ถูกปลุกขึ้นในชีวิตของเขา
“จับมือบางคนและบอกว่า เดี๋ยวนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจใหม่ของพระเจ้า”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)