คำอธิษฐานที่พระเยซูสอน- The Lord's Prayer

คำอธิฐานที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอน

ข้าแต่พระบิดา แห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้

ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์
ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้อพระองค์นั้น

ขออย่านำข้าพระองค์ไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย

เหตุว่าราชอำนาจ ฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์

อาเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)