Prayer protection from Satan influence- คำภาวนาพ้นกรรมเวร

คำภาวนาเพื่อรับการปลดปล่อยจากอำนาจของซาตาน
คำแนะนำใส่ชื่อคุณลงในช่องว่าง (........) ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงจาก ฉบับ TKJV

ให้พูดคำเหล่านี้ทุกวัน ภายใน 7 วันท่านจะพ้นจากอำนาจ และความวิบัติต่างๆ

(ฮีบรู 4:16) ฉะนั้น(........)จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อ(........)จะได้รับพระเมตตา และจะได้พบพระคุณที่จะช่วย(........)ในขณะที่ต้องการ (ฮีบรู 3:1) เหตุฉะนั้น(........)พี่น้องอันบริสุทธิ์ ผู้เข้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค์นั้น จงพิจารณาอัครสาวกและมหาปุโรหิตซึ่ง(........)รับเชื่ออยู่นั้น คือพระเยซูคริสต์ (โคโลสี 1:13 ) พระองค์ได้ทรงช่วย(........)ให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้าย(........)มาตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์
(เอเฟซัส 2:1-2) พระองค์ทรงกระทำให้(........)มีชีวิตอยู่ แม้ว่า(........)ตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป ครั้งเมื่อก่อน(........)เคยดำเนินตามวิถีของโลกนี้ตามเจ้าแห่งอำนาจในย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในบุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง (เอเฟซัส 4:27) และอย่าให้โอกาสแก่พญามาร (โรม 14:17) เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ลูกา10:19) ดูเถิด เราได้ให้พวก(........)มีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่(........)ได้เลย (มาระโก 16:17) มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือ(........)จะขับผีออกโดยนามของเรา (........)จะพูดภาษาใหม่หลายภาษา (ยากอบ4:7) เหตุฉะนั้น (........) จงยอมน้อมกายต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนีไปจาก(........)(วิวรณ์ 12:11) (........)นั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยคำพยานของ(........)เอง และ (........)ไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน (1 ยอห์น3:8) ผู้ที่กระทำบาปก็มาจากพญามาร เพราะว่าพญามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพญามารเสีย (โคโลสี 2:15) พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้น (มัทธิว 16:19) เราจะมอบลูกกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้ไว้แก่(........)(........)จะผูกมัดสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกมัดในสวรรค์ และ(........) จะปล่อยสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะถูกปล่อยในสวรรค์" (เอเฟซัส 1:19-21) และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับ(........)ที่เชื่อ ตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรค์สถาน สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอบครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร (เอเฟซัส 6:10-18) สุดท้ายนี้ขอ(........)จงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่า(........)ไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอบครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อ(........)จะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้ เหตุฉะนั้น(........)จงยืนมั่น เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้น(........)จะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน (โรม 8:37) แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ (........)มีชัยยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย

ที่มา www.victoryclub.tht.in

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)