Prayer for healing- คำภาวณาเพื่อการหายโรคอย่างอัศจรรย์

คำภาวนาเพื่อรับการหายโรค
คำแนะนำใส่ชื่อคุณลงในช่องว่าง (........) ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงจาก ฉบับ TKJV หากท่านพบกับโรคภัยที่รักษาไม่หาย รับยาจากแพทย์แล้วเป็นๆ หายๆ ให้ภาวณาคำอธิษฐานนี้ทุกวัน
วันละ หลายๆ ครั้ง ภายใน 7 วันท่านจะดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ (อิสยาห์53:4-5 ) แน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของ(........) และหอบความเศร้าโศกของ(........)ไป กระนั้น(........)ก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของ(........) ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของ(........) การตีสอนอันทำให้(........) ปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้(........) หายดี (1 เปโตร 2:24) พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของ(........)ไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่า(........)ซึ่งตายจากบาปแล้ว จะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ (........) จึงได้รับการรักษาให้หาย (สดุดี103:2-3) โอ จิตใจของ(........)เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ ผู้ทรงอภัยความชั่วช้าทั้งสิ้นของ(........) ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของ (........) (ฮีบรู 13:8) พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล (สุภาษิต 4:20-22) (........)ของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเรา จงเอียงหูของ(........)เข้าหาคำพูดของเรา อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของ(........) จงรักษามันไว้ภายในใจของ(........) เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังของ(........)ทั้งสิ้น (สดุดี107:20) พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษา(........) และทรงช่วย(........)ให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทำลาย(........) (อิสยาห์ 55:11) คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น (ยอห์น 10:10) ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อ(........) จะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ (กาลาเทีย 3:13) พระคริสต์ทรงไถ่ (........)ให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อ(........) เพราะมีคำเขียนไว้ว่า `ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่ง' (อพยพ 15:26) "ถ้า(........)ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ(........)อย่างขะมักเขม้น และกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการ แล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้บังเกิด(........)เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รักษา(........)ให้หาย" ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรักษาให้หาย ขอบพระคุณพระเจ้า อาเมน อาเมน อาเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)