หัวข้ออธิษฐานที่ทรงพลัง- A Prayer Schedule

พลังแห่งการอธิษฐาน -2
หัวข้ออธิษฐาน
1. ศิษยาภิบาล อาจารย์ ผู้ประกาศ และครอบครัว ผู้นำเซล ครูสอนรวีวารศึกษา เด็กๆ อนุบาล และอนุชนของคริสตจักร
2. ความสามัคคี ความพร้อมใจกันของพี่น้องคริสเตียนทั้งในคริสตจักรและ คริสตจักรข้างเคียง
3. การเตรียมการในการประกาศ การเปิดโอกาสของฝ่ายบ้านเมืองในการประกาศ เจ้าหน้าที่ปกครอง และการใช้สถานที่ การวางแผน การประชาสัมพันธ์ การปกป้องจากพระเจ้า
4. ทีมวิทยากรจากทีมประกาศให้มีการเจิม การทำการอัศจรรย์ การปลดปล่อย และมีใจกล้าหาญ
5. ทีมนมัสการ ผู้เทศนา การเป็นพยาน การสามัคคีธรรม
6. ผู้เชื่อที่ยังลังเลและถูกอาจชักนำ และยังไม่ได้รับการปลดปล่อยให้ได้รับการปลดปล่อย ผู้เชื่อใหม่ ขอการเปิดเผยของพระเจ้า ยุทธวิธีการในการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณ
7. การเปิดเผยของพระเจ้า ขอรับของประทานฝ่ายวิญญาณให้บังเกิดมีในคริสตจักร และจำเริญขึ้น
8. ขับไล่วิญญาณชั่วเหนือเมือง สั่งปลดและลิดรอนอำนาจของมัน ท้วงคืนแผ่นดินของพระเจ้า ขอพระเจ้าให้เกิดความสับสนฝ่ายวิญญาณแก่ฝายศัตรู ของกองทัพของพระเจ้าช่วยเรา
9. การประกาศของครอบครัว ผู้ประกาศ
10. อื่นๆ ..............................................................................................................................
สดด 108 .5-6 ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่เชิดชูเหนือฟ้าสวรรค์ ขอพระสิริของพระองค์อยู่ทั่วแผ่นดินโลก 6 ขอประทานชัยชนะโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และทรงตอบข้าพระองค์ เพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยกู้

สดด 108 10-13 ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อม ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าไปยังเอโดม ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงออกไปกับกองทัพของ ข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วละ ขอประทานความช่วยเหลือเพื่อต่อต้านศัตรู เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล 13 โดยพึ่งในพระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำอย่างเข้มแข็ง พระองค์เองทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของข้าพเจ้าทั้งหลายลง

โยชูวา 6.16 15 ในวันที่เจ็ด เขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครั้ง เฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินกระบวนรอบเมืองเจ็ดครั้ง 16ในครั้งที่เจ็ด เมื่อปุโรหิตเป่าเขาแกะ โยชูวาบอกแก่ประชาชนว่า “จงโห่ร้องขึ้นเถิด เพราะพระเจ้าทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้ว
มาระโก 9:23: พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า “ 'ถ้าช่วยได้' น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง”
2 พงศาวดาร 20:20: และเขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นแต่เช้าและออกไปในถิ่น ทุรกันดารถึงเทโคอา และเมื่อเขาออกไป เยโฮชาฟัทประทับยืนและตรัสว่า “ยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้า จงวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน และท่านจะตั้งมั่นคงอยู่ จงเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์ และท่าน จะสำเร็จผล”

1 โครินธ์ 1.10 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ขอให้ท่านปรองดองกัน อย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สดุดี 62:8: ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา

ยอห์น 14:1: “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย

ยอห์น 14. 12-14 12“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา 13สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร 14สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น

2 โครินธ์ 10.3-5 เพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริง แต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัย 4เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้ 5คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์

โคโลสี 2.15 พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น

ลูกา 19.10 เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด

เอเฟซัส 1. 19 ข้าพเจ้ายังขอพระ‍เจ้าทรงบันดาลให้ท่านเข้าใจดี เพื่อจะได้รู้ว่าที่ทรงเรียกท่านมานั้นท่านมีหวังอะไรบ้าง และพรที่ทรงสัญญาว่าจะประ‍ทานแก่ประ‍ชากรของพระ‍องค์นั้นประ‍เสริฐเลิศเพียงใด 19ทั้งฤทธิ์อำนาจของพระ‍องค์ที่ทรงทำการภายในเรา ซึ่งเป็นผู้ศรัทธานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ฤทธิ์อำนาจภายในเรานั้นเป็นเช่นเดียวกับพลังอันทรงอำนาจ 20 ที่พระ‍เจ้าทรงกระ‍ทำให้พระ‍เยซูคริสต์กลับเป็นขึ้นมาจากตาย และให้ประ‍ทับเบื้องขวาของพระ‍องค์ในสวรรค์ ณ สวรรค์ 21พระ‍เยซูทรงปกครองเหนือผู้ปกครอง คือผู้มีอำนาจ ฤทธิ์เดชานุภาพ และเจ้านายทั้งหลาย พระ‍องค์ทรงอยู่เหนือนามที่แสดงถึงอำนาจทั้งสิ้นในโลกนี้หรือโลกหน้า 22พระ‍เจ้าทรงมอบทุกสิ่งไว้ในอำนาจของพระ‍เยซูคริสต์ และประ‍ทานพระ‍องค์แก่คริสตจักร ให้เป็นพระเป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

ลูกา 10.18-20 พระ‍เยซูตรัสตอบว่า "เราเห็นพญามารตกลงมาเหมือนฟ้าแลบจากสวรรค์แน่ะ ฟังให้ดี 19เราให้พวกท่านมีอำนาจแล้ว จึงไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเมื่อเหยียบงูหรือแมลงป่อง ท่านจะมีอำนาจเหนือศัตรูตัวร้าย ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายได้ แต่อย่าดีใจไปเลยว่าผีมันเชื่อฟัง 20ตรง‍กัน‍ข้าม ท่านควรจะดีใจว่าชื่อของท่านนั้นจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว"

มัทธิว 28. 18-20 พระ‍เยซูเสด็จเข้าไปใกล้เขาทรงบัญชาว่า "เราได้รับอำนาจทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์และในโลกแล้ว พวกท่านจงไปทั่วโลก สอนคนทั้งปวงให้เป็นสาวกของเรา 19ให้เขารับพิธีใช้น้ำเข้าจารีตในนามของพระ‍บิดา พระ‍บุตร และพระ‍จิต สอนให้เขาเชื่อฟังและทำตามที่เราสั่งทุกประ‍การ 20จำไว้ว่าเราจะอยู่กับพวกท่านตลอดไปจนสิ้นยุคนี้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)