คำอวยพร โอวาทแต่งงาน- A Wish for Wedding Day

คำกล่าวให้โอวาท เนื่องในงานพิธีสมรส
คุณ ส และ นาย ว ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ณ คริสตจักรพระกิตติคุณไทยเชียงแสน

เอเฟซัส 5:28 เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง
เอเฟซัส 5:29 เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม เหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักร
เอเฟซัส 5:33 ถึงอย่างไรก็ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตน

1 เธซะโลนิกา: Each of you should know that finding a husband or wife for yourself is to be done in a holy and honorable way,
TKV แปลไทย”เพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ”
มัทธิว 12:25 Jesus knew what they were thinking, and so he said to them, "Any country that divides itself into groups which fight each other will not last very long. And any town or family that divides itself into groups which fight each other will fall apart.
"ราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันเองก็จะรกร้างไป เมืองใดๆหรือครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันเองจะตั้งอยู่ไม่ได้

1โครินธ์ 7:3 สามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามควร และภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียวกัน
1โครินธ์ 13:4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
1โครินธ์ 13:5 ไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
1โครินธ์ 13:6 ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้า แต่ชื่นชมยินดีในความจริง
1โครินธ์ 13:7 ไม่แคะไค้คุ้ยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง

...................................................
Thai Christians,
Church
โบสถ์
คริสต์จักร
คริสเตียนไทย
คริสเตียน
การนมัสการ
การอธิษฐาน
การถือศีลอด
บันทึก
การฟื้นฟูในประเทศไทย
การฟื้นฟู
การเจิม
การรับพระวิญญาณ
การสารภาพ
ประสบการณ์
พระเยซูคริสต์
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม
แม็คกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
จังหวัดเชียงราย
อำเภอแม่สาย
อำเภอแม่จัน
อำเภอเชียงแสน
ดอยป่าไร่หลวง
สมสมัย ตอบุญธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)