ยุทธภัณฑ์ในการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ- We donot fight against flesh 1

ในบทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับสำนวนการแปลพระคัมภีร์ของแต่ละแบบจากพระธรรม เอเฟซัส บทที่ 6 ข้อ 11-12 ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความหมายอันซ่อนอยู่


เอเฟซัส 6:11-12

จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้
1Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes.

จงสวมใส่เครื่องยุทธภัณฑ์ชุดเต็มของพระเจ้าเพื่อท่านจะสามารถยืนต่อต้านกลอุบายของผู้ชั่วร้าย

NIV


Put on all the armor that God supplies. In this way you can take a stand against the devil's strategies.

จงสวมใส่ชุดเกราะที่พระเจ้าจัดให้เรา ด้วยวิธีนี้ท่านจะสามารถยืนต่อสู้กับยุทธศาสตร์ของผู้ชั่วร้ายได้

(God’s Word Bible)


Take up God's instruments of war, so that you may be able to keep your position against all the deceits of the Evil One. (Bible in Basic English)
จงเอาเครื่องออกศึกของพระเจ้ามาใช้ เพื่อท่านจะสามารถตั้งมั่นอยู่ในตำแหน่งของท่านในการต่อสู้กับ การล่อลวงทุกอย่างของผู้ชั่วร้าย


Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil.

เป็นคำสั่งของพระเจ้าที่จะใช้ยุทโธปกรณ์ของพระเจ้า เพื่อท่านจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับยุทธอุบายทุกอย่างของผู้ชั่วร้าย  (NLT)

เอเฟซัส 6.12

12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้

For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.

เพราะว่าเราไม่ได้ดิ้นรนต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือก, แต่ต่อสู้กับ ผู้ปกครอง, ผู้มีอำนาจ, ผู้มีกำลังแห่งโลกมืด, กองกำลังด้านจิตวิญญาณของผู้ชั่วร้ายในโลกแห่งสวรรค์
(International Standard Version:ISV)


For we are not fighting against flesh-and-blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places.

เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูฝ่ายเนื้อหนังและเลือด, แต่ต่อสู้กับ ผู้ปกครองที่ชั่วร้าย, และผู้มีสิทธิอำนาจของโลกที่มองไม่เห็น, ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่แห่งโลกมืด, วิญญาณชั่วร้ายในสถานที่ที่เป็นโลกฝ่ายวิญญาณ

(New Living Translation: NLT)


This is not a wrestling match against a human opponent. We are wrestling with rulers, authorities, the powers who govern this world of darkness, and spiritual forces that control evil in the heavenly world.

สิ่งนี้ไม่ใช่การปล้ำสู้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นมนุษย์, เรากำลังปล้ำสู้กับผู้ปกครอง, ผู้มีสิทธิอำนาจ, และผู้มีฤทธิเดชที่ปกครองอยู่ในโลกแห่งความมืด, และกองกำลังที่มีฤทธิเดชฝ่ายวิญญาณที่ปกครองอยู่เหนือความชั่วร้ายในโลกแห่งสวรรค์  (God’s Word Bible)


For our fight is not against flesh and blood, but against authorities and powers, against the world-rulers of this dark night, against the spirits of evil in the heavens.

เพราะการต่อสู้ของเราไม่ใช่การต่อสู้กับเนื้อและเลือด, แต่ต่อสู้กับผู้มีสิทธิอำนาจและฤทธิเดช, เรากำลังต่อสู้กับเจ้าผู้ปกครองในโลกแห่งความมืด, เรากำลังต่อสู้กับวิญญาณชั่วแห่งฟ้าสวรรค์


ที่มาของข้อพระธรรมภาษาัอังกฤษ: http://bible.cc/ephesians/6-12.htm


1 ยอห์น 5.19

19 We know positively that we are of God, and the whole world around us is under the power of the evil one.

19 เรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า และทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การควบคุมของมารร้าย


(18 เรารู้ว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปต่อไป แต่พระองค์ผู้บังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองเขาไว้ให้ปลอดภัย และมารร้ายไม่อาจทำอันตรายเขา)


Anyone not part of God's kingdom will be swayed by Satan's armies which have fine-tuned their skills. That's why there is evil in the world -- and why it intensifies when people turn from God's love to Satan's seductive evil.


คริสเตียนจำต้องรู้ว่า ทุกวันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เราต้องต่อสู้กับวิญญาณชั่วที่ใช้อำนาจ ใช้อิทธิพลเป็นเหมือนเจ้าปกครองอยู่เหนือทุกสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การปกครอง การศึกษา สื่อสารบันเทิง เศรษฐกิจ ศาสนา อาชีพ เราจะสามารถสู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักกลอุบายของมารร้ายเหล่านี้


กลอุบายของมาร

Genesis 3:1-7  Twists truth to seduce God's people

บิดเบือนความจริงให้คนทำบาป


1 Chronicles 21:1 Prompts people to sin

กระตุ้น ล่อให้คนทำบาป


Isaiah 14:12-14  Determines to "be like the Most High"

ห้มีใจเย่อหยิ่ง คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น หรือไม่ยอมฟัง ให้คิดว่าตนเองเป็นพระเจ้า


Luke 4:13 Waits for "opportune" times when we are vulnerable"
ซาตานไม่ต้องการพักผ่อน มันคอยเวลาที่นักรบไม่ทันระวังตัว หรือมีอาการอ่อนแอ มันจะเข้าจู่โจมทันที

เหมือนลูกกวางที่วิ่งหนีจนอ่อนล้าเนื่องจากการถูกไล่ล่า หากเราเข้มแข็งมันก็หลบไปชั่วคราวเท่านั้น


Luke 8:12  "takes away the word out of their hearts"

ซาตานพยายามฉวยเอาถ้อยคำของพระเจ้าออกไปจากใจคนที่ได้ยินได้ฟัง

เพื่อไม่ให้เข้าใจถึงความจริง และจะไม่ได้รับอิสระภาพ


Luke 13:16  Puts people in bondage

มันจับคนที่อ่อนแอไปเป็นทาสจองจำ ด้่วยการผูกมัดไว้ กลายเป็นคนไร้ค่าสำหรับการดีทั้งปวง


Luke 22:3  "Can enter into those who reject God"

มันจะเข้าดลคนเหล่านั้นที่รักเงิน หรือลุ่มหลงในความบาป เพื่อให้ทำบาปที่มากขึ้น


เมื่อคริสตจักรรู้แน่ชัดอย่างนี้แล้วว่า เราต้องต่อสู้กับใคร ต้องมาหันมาปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการ
คริสตจักรแบบใหม่ เพื่อคริสเตียนจะสามารถสู้กับวิญญาณที่มีระดับชั้นการปกครองอยู่เหนือโลก
และกิจการทั้งหลายที่เราต้องไปสัมผัสและต้องร่วมอยู่ด้วย


เมื่อเราเริ่มตระหนักถึงการครอบครองของฐานที่มั่น (Stronghold) ฝ่ายวิญญาณของความมืด คริสตจักรจะทำอย่างไรจึงจะทำการยึดคืนฐานที่มั่นในเขตรับผิดชอบ คือชุมชนที่รอบๆ คริสตจักรเพื่อช่วยปลดปล่อยผู้คนออกจากการเป็นทาสของมาร ให้กลับมานมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ รับสันติสุข มีชีิวิตที่เต็มล้นด้วยแม่น้ำแห่งชีวิตได้อย่างไร

ไม่มียุทธศาสตร์ใดๆ ที่จะสามารถเอาชนะเหล่าผู้ปกครองแห่งอาณาจักรแห่งความมืดได้นอกเสียจาก
คริสตจักรจะสามัคคีกัน  ร่วมมือกัน วางแผนร่วมกัน เข้าต่อสู้ในสงครามนี้ด้วยการแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์เท่านั้น


2 โครินธ์ 10.3
(3) เพราะว่า ถึงแม้เรายังดำเนินอยู่ในเนื้อหนังก็จริง แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามฝ่ายเนื้อหนัง
(4) เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้)ดูหัวข้อ: ยุทธภัณฑ์สำหรับการต่อสูู่้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ


15 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5/04/2556

  I planned to be very pleased of my physique, not disgusted!  Here is my page ... free weights for sale

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5/05/2556

  Only any time you are at ease together with the rowing machine will you decide to obtain.  My web-site ... Rednecktube.com

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ5/06/2556

  The layout on the BOWFLEX is of minimal impression.

  Here is my blog: http://www.getfitnstrong.com/bowflex-dumbbells/3-reasons-bowflex-selecttech-552-dumbbells/

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5/06/2556

  The exercise sessions encompass work outs that focus on multi muscle mass moves like squats, lunges and presses.


  Here is my web blog Recommended Site

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ5/07/2556

  These items consist of the Bowflex Dwelling Gym and include goods created cheaply in China and afterwards marketed on somekeyword or
  somekeyword.

  My web page adjustable dumbbells

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ5/07/2556

  It may be well truly worth your time and efforts to discover the
  potential for employing the Bowflex Treadclimber to your physical fitness objectives.


  Have a look at my blog post :: bowflex dumbbells 552

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ5/09/2556

  Chances are you'll have flea markets close by that market exercise gear.

  my blog post; bowflex dumbbells 552

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ5/12/2556

  There is not a lot of businesses that sell physical exercise bands which will warranty them from defects.


  Have a look at my blog :: Share Group

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ5/17/2556

  Are you planning on bringing your pounds coaching gear along
  with you?

  Check out my web site :: dumbbell sets

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ5/17/2556

  It provides fifteen unique workout packages so that you could have many choices and menus to get a most pleasant training.


  Here is my blog - adjustable dumbbells

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ5/18/2556

  In most cases a punching bag will not choose up substantially home, but taking into consideration exactly how much your entire body moves
  although hitting and kicking a punching bag, you nevertheless need
  a good number of space.

  Also visit my webpage ... Suggested Studying

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ5/23/2556

  It is best to also make an effort to sleep at the very least seven to nine hours an evening every single evening.


  Also visit my site ... Seguir para a frente de Navegação

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ6/07/2556

  Being a triathlete is not going to suggest it can be do one particular
  type of training and then quit, no sir.

  my website; cast iron dumbbells

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ6/13/2556

  It arrives regular with 310 pounds or 140 kilograms of Electricity Rod Resistance.


  Also visit my website; visit the following post

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ6/15/2556

  Fortunately, you'll be able to readily come across a lot of online stores that offer high-quality health and fitness center machines.

  Feel free to surf to my blog ... click through the up coming page

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)