แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประกาศข่าวประเสริฐของคริสตจักร

ตอนที่ ๑ แบบเลือกตอบ ๑๘ ข้อ
๑. ข้อใดเป็นการประกาศข่าวประเสริฐได้ชัดเจนที่สุด
ก. การไปบอกเพื่อนบ้านว่าโลกนี้มีพระเจ้า
ข. ไม่ลักขโมยของนายจ้างเมื่อเราไปทำงาน
ค. บอกคนอื่นว่าพระเยซูคือทางเดียวเท่านั้นที่จะไปถึงพระเจ้า
ง. บอกให้คนทำความดี

๒. อะไรคือหัวใจข่าวประเสริฐ
ก. การบังเกิดของพระเยซู
ข. การตายของพระเยซู
ค. การเป็นขึ้นมาจากความตาย
ง. การนับถือศาสนาคริสต์ทำให้เราได้ไปสวรรค์

๓. ใครที่สามารถเป็นพยานได้ดีที่สุด
ก. คนที่ได้ยินเรื่องพระเจ้ามาแล้วอย่างดี
ข. คนที่ตั้งใจมาเรียนพระคัมภีร์ตรงเวลา
ค. คนที่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า
ง. คนที่มีความรู้พระคัมภีร์ดีพอ

๔. คนประเภทใดน่าจะเป็นพยานได้เกิดผลมากที่สุด
ก. ศิษยาภิบาล
ข. ผู้ที่ได้รับบัพติสมาแล้ว
ค. คริสเตียนที่มีใจร้อนรน
ง. ผู้ที่มีความรู้พระคัมภีร์มาก

๕. คนประเภทใดที่เป็นพยานที่เกิดผลน้อยหรือไม่มีใจอยากประกาศเลย
ก. คนที่ไม่อธิษฐานเป็นประจำ
ข. คนที่ไม่ถวายสิบลด
ค. คนเชื่อใหม่ หรือ เพิ่งกลับใจ
ง. คริสเตียนเก่าๆ

๖. หากพบว่ามีเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นคริสเตียนเจ็บป่วยเป็นประจำ ผู้ประกาศน่าจะทำอย่างไร
ก. ต้องสงสัยก่อนว่าเขาเป็นคนบาป อาจมีผีรบกวน
ข. ไปเยี่ยมถามทุกข์สุข ซื้อของไปฝาก
ค. ไปเยี่ยมและบอกเขาว่าพระเยซูช่วยได้
ง. ขออธิษฐานเผื่อเขา

๗. สาเหตุสำคัญที่คริสเตียนไม่สามารถเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐคือข้อใด
ก. ไม่รู้จะบอกกับคนอื่นว่าอย่างไร
ข. ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะฟังเราหรือเปล่า
ค. คริสตจักรไม่สอน ไม่มีความมั่นใจ
ง. อยากไปแต่ไม่มีเพื่อน

๘. เหตุผลข้อใดที่เป็นเหตุให้คริสเตียนต้องออกไปประกาศข่าวดี
ก. เพราะว่าเราได้พบความรอดแล้ว
ข. เป็นนโยบายของคริสตจักรในการประกาศ
ค. เพื่อการเพิ่มพูนคริสตจักร และนำวิญญาณ
ง. เป็นหน้าที่สำคัญของคริสเตียน

๙. คริสตจักรควรจัดการประกาศอย่างไรน่าจะได้ผลดีมากที่สุด
ก. ประกาศตัวต่อตัว
ข. ประกาศแบบการรักษาโรคอย่างอัศจรรย์
ค. จัดทีมออกไปประกาศทุกๆ เดือน
ง. จ้างผู้ประกาศมาอยู่ประจำ

๑๐. ในปัจจุบันคริสตจักรของเราน่าจะมีคนที่สามารถเป็นพยานได้จริงๆ สักกี่คน
ก. น่าจะมีอย่างน้อย ๓ คน
ข. คิดว่ามากกว่า ๔ แต่ไม่เกิน ๗ คน
ค. คิดว่ามีมากกว่า ๑๐ คน
ง. ทุกคนเป็นผู้ประกาศ

๑๑. คนในคริสตจักรพวกใดที่น่าจะเป็นพยานได้ดีที่สุด
ก. อาจารย์สอนพระคัมภีร์
ข. คณะสตรี และ บุรุษ
ค. อนุชน
ง. ผู้เชื่อแท้ทุกคน

๑๒. คำกล่าวว่า “ศาสนาไหนก็ดีเหมือนกัน” ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร
ก. เห็นด้วย เพราะศาสนาใดก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้น
ข. เห็นด้วยเพราะการไปสวรรค์ไม่จำกัดอยู่เพียงในศาสนาคริสต์
ค. ไม่เห็นด้วย การไปสวรรค์สำหรับศาสนาคริสต์เท่านั้น
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะทางไปสวรรค์มีเพียงทางเดียว คือทางรอดของพระเยซู

๑๓. ความต้องการที่จำเป็นที่สุดของมนุษย์คือข้อใด
ก. การทำมาหากินเลี้ยงชีพ
ข. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ค. การมีฐานะดี มีทรัพย์สมบัติมากๆ
ง. ความสนุกสนานเพลินเพลิน

๑๔. คริสตจักรเริ่มต้นจากสิ่งใด
ก. การประกาศศาสนาของพระเยซูคริสต์
ข. การประกาศตัวรับเชื่อ และการรับบัพติสมา
ค. การประกาศของสาวกหลังจากรับการเจิมในวันเพนเทคอสซ์
ง. คนเห็นการอัศจรรย์

๑๕. คนประเภทใดที่เราจำเป็นต้องไปประกาศข่าวประเสริฐมากที่สุด
ก. คนที่มีฐานะดี
ข. คนที่เป็นคนยากจน และขัดสน
ค. คนที่เปิดใจ
ง. คนที่เจ็บป่วย หรือต้องการความช่วยเหลือ

๑๖. สิ่งใดเป็นสิ่งแรกในการเตรียมพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐ
ก. การศึกษาพระคัมภีร์ให้มากๆ
ข. การถวายทรัพย์ และร่วมสามัคคีธรรม
ค. การอธิษฐานร่วมกันในคริสตจักร
ง. เตรียมแผ่นผับ หรือใบประกาศต่างๆ

๑๗. สิ่งใดที่เป็นอุปสรรค์สำคัญมากที่สุดในการประกาศข่าวประเสริฐ
ก. ไม่มีเวลาในการออกไปประกาศ
ข. ศิษยาภิบาลไม่สนใจ
ค. พี่น้องไม่เติบโต คริสตจักรไม่แข็งแรง
ง. ความรู้สึกว่ามันยาก เคยทำแล้วแต่ไม่ได้ผล

๑๘. พระเยซูมีวิธีการในการให้สาวกไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างไร (มก ๖.๗)
ก. ให้ไปประกาศกับคนยากจน คนอพยพ
ข. ให้ไปเป็นคู่ๆ และ ไม่ต้องพกสมบัติอะไรไป
ค. ให้สาวกไปเป็นหมู่ๆ ตามหมู่บ้านต่างๆ
ง. พระเยซูทำเป็นตัวอย่าง และให้สาวกทำตาม

ตอนที่ ๒ แบบเติมคำ มีจำนวน ๒ ข้อ
๑๙. คริสตจักรของเราควรวางแผนประกาศข่าวประเสริฐอย่างไร
๒๐. สิ่งที่น่าจะจัดให้มีขึ้นเกี่ยวกับการประกาศของคริสตจักร
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
การประกาศกับคนเปรียบเหมือนการหาปลา
มัทธิวบทที่ ๔ ข้อ ๑๙ เราจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา
ผู้ไปหาปลาต้องรู้
๑ แหล่งปลา แหล่งคน กำหนดเป้าหมาย กลุ่มคน
๒ รู้จักปลา รู้จักคนที่เราจะไปประกาศ: ปัญหา ความต้องการ
๓ มีอุปกรณ์ มีอุปกรณ์และ และรู้วิธีการใช้
๔ สภาวะอากาศ และเวลา ในเวลาที่เหมาะสม
๕ รู้วิธีการจับปลา รู้วิธีการ เทคนิคในการสื่อสารกับคน
๖ รู้วิธีการเก็บรักษาปลา รู้จักวิธีถนอม หรือเก็บรักษาคนที่มาเชื่อในพระเจ้า
๗ รู้จักวิธีปรุงปลาให้มีรสชาติที่ดี ปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี เพื่อให้เป็นผู้จับปลาต่อไป

....................................................................................

1 ความคิดเห็น:

 1. premrudee07@hotmail.com6/29/2553

  ดีมากค่ะ เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะ และต้องการเห็นคริสเตียนไทยทุกคนเข้มแข็งในการประกาศ ถ้าอาจารย์มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ติดต่อ เปรมฤดีใด้ค่ะ เปรมจัดรายการวิทยุงานประกาศข่าวประเสริฐค่ะ รายการ "ทางสดใส"คลื่น
  Fm 89.5 MHZ เช้าเสาร์และอาทิตย์ค่ะ เวลา 70.30-8.00น.ค่ะ
  เปรมยินดีค่ะ และขอโอกาสเรียนเชิญ อ.phone-in ใด้ก็จะดีมากค่ะ
  ขอพระเจ้าเสริมกำลังค่ะ เปรมฤดี 080-900-1028

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)