Which is a true God? - เชื่อพระเจ้าองค์ไหนดีล่ะ---> ทำไมเราต้องรู้จักพระเยซู

ให้เรามาลองเล่เกมส์เสี่ยง ทายในประเด็นที่ว่ามีพระเจ้าหรือไม่ ถ้าท่านชนะเกมส์นี้ ท่านได้ทุกสิ่ง ถ้าท่านแพ้ ท่านไม่มีอะไรที่ต้องเสีย
ลงมือเลยครับ

ผมไม่เถียงเลยว่า มันยากที่จะให้คนเปลี่ยนวิถีความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเรื่องอารมณ์ บุคลิกภาพ และที่สำคัญในเรื่องการวางใจใน “วิญญาณ” มาเกี่ยวข้อง เมื่อเป็นเช่นนั้น ทำไมคนจึงอยากจะเปลี่ยนความเชื่อของเขา และหันมาวางใจพระเยซูคริสต์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า? การวางใจในเรื่องจิต วิญญาณมา จากความเชื่อ (วางใจในสิ่งที่ ไม่อาจเห็นได้) แต่ความเชื่อของเรามีประจักษ์พยานสนับสนุน ไม่ใช่การวางใจในนิทานหรือเทพนิยายน้ำเน่าที่เล่ากันมาปากต่อปาก ประจักษ์พยานที่สนับ สนุนว่า มีพระเจ้า ซึ่งเป็นวิญญาณ และเป็นผู้สร้างจักรวาล สร้างโลกฝายกาย และฝ่ายวิญญาณ และควบคุมทุกสิ่งในจักรวาฬ

- ประจักษ์พยานที่ว่าคือความสลับซับ ซ้อนของระบบจักรวาล ถ้าเราและท่านใช้สมองคิดสัก หน่อย ก็จะเห็นว่าจักรวาฬและสิ่งที่อยู่ในจักรวาฬสลับซับซ้อนเกินกว่าที่มันจะ สร้างตัวมันเองได้ ดังนั้นแล้ว จะต้องมีผู้หนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญาและฤทธิ์เดชมหันต์เป็นผู้สร้างจักรวาลนี้ให้ดำรงอยู่ และให้มันทำหน้าที่เป็นเวลาหลายพันปีโดยไม่เปลี่ยน ถ้า ท่านมองดูที่นาฬิกาข้อมือของท่าน ถึงแม้ว่าท่านไม่รู้ว่านาฬิกานั้นถูกทำขึ้นมาได้อย่างไร ท่าน ย่อมทราบแก่ใจดีว่ามันสร้างตัวมันเองไม่ได้ จะต้อง มีคนมีสติปัญญาสร้างมันขึ้นมา ทำนองเดียวกันเองนี้แหละ จักรวาฬจะอยู่ได้ และทำหน้าที่ของมันโดยไม่มีพระเจ้าซึ่งมีสติปัญญามิได้ มีกฏแห่งความเป็นจริงกล่าวว่า “ที่ใดที่มีความ เป็นระเบียบ ที่นั้นย่อมมีสติปัญญา” ทุก คนย่อมรู้ดีว่า นอกจากมีชีวิตฝ่ายกายแล้ว เขายังมีวิญญาณจิตอีกด้วย

ท่านอาจถามว่ามนุษย์มีวิญญาณจิตไว้ทำไมกัน ? คำตอบคือ มันมีไว้ให้เรารู้ว่ามีพระเจ้าซึ่งเป็นวิญญาณ และสามารถสื่อสารกับเราทางวิญญาณจิต เรารู้ว่าพระองค์สื่อสารกับเราจากเสียงฝ่ายวิญญาณ คนหลายคนมักกล่าวว่า “ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว “ จริงครับ ! ทำไม จึงต้องมีกฎแห่งกรรมนี้? คำตอบคือทำไมเราถึงจะไม่ได้ดี หรือ รู้สึกดีละ ถ้าเราทำดี เพราะพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณตรัสแก่เราว่ามันต้องเป็นเช่นนี้ พระองค์สั่งให้มันเป็นเช่นนั้น และย่อมเป็นจริงกับทุกคน นอกจากนั้น ท่านยังทราบอีกด้วยว่าท่านมีวิญญาณจิตเพราะเราทุกคนต่างทราบดีว่าเราจะได้ บำเหน็จ หรือไม่ก็ถูกลงโทษหลังจากผ่านชีวิตในโลกนี้แล้ว ที่ เราทราบเช่นนี้เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าตรัสกับเรา แต่ เดชะบุญ พระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณนี้เป็นพระเจ้าแห่งความรักด้วย และพระองค์ทรงรักท่าน และประทานหนทางหนึ่งให้ทุกคนได้รับการให้อภัยบาปที่ได้ทำในชาตินี้

พระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณนี้ได้เคยมาในโลกนี้ โดยได้ประสูติในทวีปเอเชีย ประเทศอิสราเอล เป็นทารก ชื่อ เยซู ซึ่งมีความหมายว่า “พระเจ้าสถิตอยู่ กับเรา” ทารกนี้ไม่ได้ถือกำเนิดจากบิดา เหมือน อย่างเราๆท่านๆ แต่ทรงถือกำเนิดจากพระวิญญาณของพระเจ้า ผู้ทำการอัศจรรย์ ทำให้หญิงพรหมจรรย์คนหนึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์ ดัง นั้น พระเยซูไม่เป็นเพียงพระเจ้าเท่านั้น พระองค์ยังเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วย บัดนี้หนทางที่เราจะได้รับการอภัยบาปคือวางใจในพระเยซู คริสต์ ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า

พระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราวางใจให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระ ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวในชีวิต พระองค์จะอภัยบาปแก่เรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์จะประทับในวิญญาณจิตของเรา และทำให้เรามีชีวิตที่แท้จริงสืบๆไปเป็นนิตย์ เรา ไม่ต้องรับโทษบาป และเราจะได้รับการต้อนรับให้เป็นบุตรของพระเจ้าตลอดไป ดัง นั้น ผมจึงเห็นท่านไม่น่าจะเสียอะไรจากการวางใจพระเจ้าผู้สูงสุด คือพระเยซูคริสต์ ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของวิญญาณจิตของท่าน ถ้าพระเจ้าเป็นจริงตามประจักษ์พยานที่กล่าวข้างต้น ท่านจะเสียหายมากหากท่านไม่วางใจในพระองค์

ปาสคาล นักปราชญ์ที่มีชื่อในยุคศตวรรษ 17 กล่าวว่า “การเชื่อในพระเจ้า ผู้สร้างจักรวาฬเป็นการวางเดิมพันที่ฉลาด” พระเยซู คริสต์ยอมให้พระองค์ ถูกตรึงบนกางเขนโดยผู้ที่เกลียดพระองค์ การตรึงบนกางเขนเป็นรูปแบบการประหารชีวิตในสมัยนั้น พระ เยซูมีฤทธิ์เดชที่จะช่วยพระองค์เองให้รอดและ ไม่ ตาย แต่พระองค์ยอมถูกตรึง เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะถวายเครื่องบูชาเพื่อชดใช้หนี้บาปที่พระเจ้าพอ พระทัย โดยวิธีนี้ พระเยซูเองจึงเป็นเครื่องบูชาที่จ่ายหนี้บาปเพื่อผมและท่าน ประจักษ์พยานที่ว่าสิ่งที่ กล่าวมาข้างบนนี้เป็นจริงคือ พระเยซูได้เป็นขึ้นจากความตายหลังจากวายพระชนม์บนกางเขนได้สามวัน ทั้งผมและท่านจึงสามารถมีความเชื่อนี้ได้ และรู้ว่ามันเป็นวิธีการของพระเจ้าเพื่อให้เราเป็นบุตรของพระองค์ การเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นของประทานของพระเจ้าแก่ท่าน

พระเจ้าสามารถอภัยบาปทั้งสิ้นของเรา เพราะพระเยซูยอมสละชีพเป็นเครื่องบูชา พระเจ้าต้องการให้เราบอกกับ พระองค์ว่าเราต้องการมอบ ความไว้วางใจและความภัคดีแก่พระองค์แต่ผู้เดียว พระองค์ ต้องการให้เรามอบชีวิตของเราแก่พระองค์ทุกๆวันโดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์ และดำรงชีวิตเพื่อพระองค์ ท่านสามารถบอกกับพระเจ้า ว่านั้นคือสิ่งที่ท่านต้องการบัดนี้ ต่อไปนี้คือคำ อฐิษฐานแบบหนึ่งเพื่อรับความรอดพ้นจากบาป ท่านต้องอ ฐิษฐานออกจากจิตใจของท่าน คือทุกถ้อยคำต้องตรงกับจิตใจของท่าน ถ้าท่านทำได้เช่นนั้น ท่านจะรอดพ้นจากความผิดบาป และได้เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด

จงเริ่มต้นดังต่อไปนี้ พระ บิดาครับ ผมทราบดีว่าผมได้ละเมิดบัญญัติของพระองค์ และบาปของผมได้ทำให้ผมถูกตัดขาดจากพระองค์ ผมเสียใจจริงๆครับ บัด นี้ ผมต้องการหันหลังให้ชีวิตเก่าๆที่เป็นบาป และดำรงชีวิตต่อไปเพื่อพระองค์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผม เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เป็นทางเดียวที่เราจะได้รับการให้อภัยและเป็นบุ ตของพระองค์ ผมเชื่อว่า พระเยซูได้ใช้หนี้บาปของผมเมื่อพระองค์วายพระชนม์บนกางเขน และพระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามหลังจากสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้วายพระชนม์เพื่อพิสูจน์ว่านี่ เป็นหนทางสำหรับ เราที่จะได้รับการอภัยบาป และได้เป็นบุตรของพระองค์ ผม ต้องการเชิญพระเยซูเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของผม โปรดให้อภัยแก่ผม และรับผมไว้เป็นบุตรของพระองค์ และขอประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะนำพาและปกป้องผมตลอดไป In Jesus' name I pray, Amen." ผมอฐิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซู อาเมน

ที่มา: http://www.sawadeejesus.com/id15.html

.............................

โทษ ของการทำบาปมีจริงหรือ
โทษ ของบาปคือความตาย : โรม 6:23 – เพราะ ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระ เจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
พระเจ้าต้องการมี ความสัมพันธ์กับเรา แต่ เนื่องจากบาปของเรา ซึ่งอาจเป็นตั้งแต่การขัดขืนต่อพระเจ้า จนถึงการไม่แยแสต่อพระเจ้า สิ่งจำพวกนี้แหละเป็นเหตุให้เราขาดสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ถึง แม้เราจะพยามหนักที่จะเข้าถึงพระเจ้า เป็นต้นว่าพยายามประพฤติตนเป็นคนดี มีศิลมีสัตย์ หรือเสาะหาปรัชญา / ศาสนาก็ตามทีเถอะ เรามักล้มไม่เป็นท่าเสมอ โปรดพิจรณาแผนภาพขวามือ จะเห็นว่าการพยายามอย่างดีที่สุดของเราไม่อาจเชื่อมช่องว่างระหว่างเรากับ พระเจ้าได้ นอก ไปจากนั้นแล้ว บาปของเราทำให้เราสมควรต้องตาย เรามีความผิดเหมือนอาชญากรคนหนึ่ง และได้ถูกพิพากษาแล้วให้ถึงตายไปชั่วนิรันดร์

เราได้รับการให้กลับคืนดี – พระเยซูคริสต์ได้รับโทษแห่งความบาปแทนเราบนกางเขน ดังนั้นเราจึงมีโอกาสได้รับการคืนดีกับพระเจ้าได้ โดย ทางพระเยซูคริสต์ทางเดียวเท่านั้น เราสามารถมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าได้ พระเยซูวายพระชนม์แทนเรา : พระธรรมโรม 5:8 -แต่พระเจ้าทรง สำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็น คนบาปอยู่นั้น พระ คริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

พระธรรม 1 คร.15:3-6 เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้ นั้น ข้าพเจ้า ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือ ว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มี เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แล้วแก่อัครทูตสิบสองคน ภายหลัง พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราเดียวกัน ซึ่ง ส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้ว พระเยซูเป็นทางเดียวสู่พระเจ้า : พระธรรม

ยอห์น 14:6 : พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ เราเป็นทางนั้น เป็น ความจริง และเป็นชีวิต ไม่ มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” อาชญากรรม ที่เราก่อ (บาป)ของเราได้ลงโทษเราถึงตาย และทำให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้า แต่พระเยซูได้มารับโทษนี้แทนเราบนกางเขน เราจึงไม่ต้องรับโทษนี้ พระ เยซูได้เป็นขึ้นจากความตายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีอำนาจ เหนือความตาย เนื่องจากพระเยซูได้ตายแทนเราแล้ว บาปของเราจึงได้รับการอภัย กล่าว คือ การลงโทษที่เราควรได้รับก็ถูกยกเลิกไป โปรดดูแผนภาพด้านซ้าย พระเยซูเชื่อมช่องว่างระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อพระองค์ตายบนกางเขนเพื่อใช้ หนี้บาปของเรา พระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่นำ เรา สู่พระเจ้าได้ พื้นฐานของความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ผมจะเชื่อพระเยซู ได้อย่างไร ? การเป็น คริสเตียน เป็นเรื่องง่าย ขอบพระคุณพระเจ้าที่ พระองค์ไม่ได้ทำ ให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามพระองค์

พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่า มีสิ่งง่ายๆ สองสิ่ง ที่เราต้องทำตาม ความเชื่อ ในการเชื่อพระเยซู สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ เชื่อในเนื้อหาสาระของความเชื่อในพระเยซูคริสต์ : พระเจ้ารักท่าน และต้องการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับท่าน ความเชื่อ ในการเป็น คริสเตียน สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ : พระเจ้ารักท่าน และต้องการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับท่าน เราทั้งหลายล้วนถูก ตัดขาดจากพระเจ้า เพราะความบาปของเรา ดังนั้น เราจึงไม่อาจประสพกับความชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ พระคัมภีร์สอนว่า เพียงแค่มีความเชื่อง่ายๆเท่านั้นที่เป็นเงื่อนไขที่จะได้รับความ รอดพ้นจากความผิด บาป

พระธรรมยอห์น บทที่ 3:1-21”......เพราะว่าพระเจ้าทรง รักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ
แต่มีชีวิตนิรันดร์.......
ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะ เขามิได้วางใจในพระนามพระ บุตรองค์ เดียวของพระองค์

ตัวอย่าง ที่ดีที่ สุดจะพบได้ในพระธรรมโรม 10:9-10 “คือว่าถ้าท่านจะรับ ด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วย ว่าความเชื่อด้วยใจนำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด การตอบสนองภายนอก ยังไม่สำคัญเท่าการตอบสนองภายใน

อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากพบว่ามัน เป็นการดีที่จะสามารถบ่งชี้เวลาในอดีต เมื่อเขาตัดสินใจติดตามพระเจ้า ด้วยเหตุฉะนั้น จึงขอหนุนใจให้คุณทำอย่างน้อยที่สุดคืออฐฺษฐานต่อพระเจ้าในประเด็นดังกล่าว จงบอกพระเจ้าถึงสิ่งที่คุณคิด คำพูดที่คุณใช้ไม่สำคัญเท่ากับจิตใจของคุณ : วาจาไม่ใช่ “ของขลัง “ ที่จะเป่าเศกให้คุณ รอดพ้นความผิดบาป หรือ กันไม่ให้ได้รับความรอดพ้นจากความผิดบาป

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของคำอฐิษฐานที่คุณอาจนำมาใช้ได้
“พระ เยซู ผม ต้องการรู้จักพระองค์ ผม ต้องการให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของผม ผมเสียใจ สำหรับสิ่งต่างๆที่ผมได้ทำไปจนทำให้ผมถูกตัดขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้า ขอบพระคุณที่การวายพระชนม์บนกางเขนนี้ทำให้ผมมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ผมเชื่อว่า พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้พลังอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง และเป็นบุคคลตามที่พระองค์ได้ทรงสร้างผมมา ขอบพระคุณที่อภัยความผิดพลาดในอดีต และประทานชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้า ผมขอถวายชีวิตของผมแก่พระองค์ ขอทรงปั้นชีวิตนี้ ตามพระประสงค์ของพระองค์ อาเมน

ทันทีที่ได้ตอบสนอง ต่อเนื่อหาสาระของความเชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณจะกลายเป็น คริสเตียน หรือ ผู้ติดตามพระคริสต์ การตอบสนองต่อข่าว ประเสริฐครั้งแรกนี้เป็นเพียงการเริ่ม ต้นของการเดินทางที่น่าตื่นเต้น โปรดอ่านเนื้อหาใน ตอนถัดไปจากเวบไซต์นี้ คุณจะเรียนรู้มากขึ้นถึงความเชื่อใหม่นี้ ถ้าคุณเพิ่งตัดสิน ใจเชื่อพระเยซู ผมขอหนุนใจให้คริสเตียนคนอื่นทราบด้วย เมื่อทำดังนี้แล้ว คุณจะมีเพื่อนเดินเคียงข้างไปกับคุณ ถ้าคุณประสงค์จะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ โปรดติดต่อมาเพื่อเราจะได้อฐิษฐานเผื่อคุณ ความรอดพ้นความบาป ทางพระคริสต์ : เป็น เรื่องของความเชื่อ แผนการณ์ของพระเจ้า

คุณคิดอย่างไรถ้ามี คนได้ไปสวรรค์? มันเป็นเพราะโชค หรือ ? การ กระทำกิจของพระเจ้าหรือ ? มา ใช่ทั้งนั้นอย่างนั้นหรือ ? หรือว่าเป็นเพราะอย่างอื่น ? คำตอบของคำถามเหล่านี้พบได้ในพระคัมภีร์คือ :
เป็นเรื่องของความเชื่อ
F (Forgiveness) ตัวเอฟ คือการได้รับการอภัย ถ้าพระเจ้าไม่ให้อภัย แก่เรา เราไม่อาจมีชีวิตนิรันดร์ได้ พระธรรมเอฟัส 1:7 กล่าว ว่า “ใน พระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาป โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์

A (Available) ตัวเอคือมีไว้ให้แล้ว การให้อภัยมีไว้ให้แล้วสำหรับทุกคุณ พระธรรมยอห์น 3:16 กล่าว ว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรง รักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุก คนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิ รัน ดร์ “ แต่การได้รับการอภัยไม่ได้มาอัตตโนมัติ ดังคำสอนใน มธ.7:21a : “ มิ ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า’ จะ ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์

I(Impossible) ตัว ใอ คือเป็นไปไม่ได้ มันย่อม เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะยอมให้บาปเข้าสู่สวรรค์ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเราเป็นคนบาป พระเจ้ามีทั้งความรักและความยุติธรรม พระองค์ย่อมพิพากษาบาป พระธรรมยากอบ2:13aกล่าว ว่า “ เพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่สำแดงความกรุณา” พระ ธรรมโรม 3:23 สอน ว่า “ เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

T(Turn) ตัว ที หมายถึง เสียใจที่ทำบาป เราสามารถเสียใจที่ทำบาป หรือหันหลังให้บาป และจากการพึ่งตนเอง เพื่อตัวเอง พระ ธรรมลูกา 13:3b กล่าว ว่า “ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่ จะต้องพินาศเหมือนกัน “ พระ ธรรมโรม 10:9 สอน ว่าจะทำเช่นนี้ได้อย่างไร “คือ ว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจ ว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่าน จะรอด “

H(Heaven) ตัวเอชคือ สวรรค์ สวรรค์ เป็นชีวิตนิรันดร์ ณ ที่นี้หมายถึง ชีวิตบริบูรณสุดขีด ดังมีคำสอนไว้ในพระธรรมยอห์น 10:10b “เรา ได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ” ตั้งแต่ข้อความนี้เป็นต้นไป สวรรค์หมายถึงพระสัญญาแห่งสวรรค์ ดังพระธรรมยอห์น 14:3 “เมื่อ เราไปจัดเตรียมที่สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับ ท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั้น “

เราจะได้รับการอภัย จากพระเจ้าได้อย่างไร ได้ไปสวรรค์ และชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร และรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัว และองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร ? ทำ ได้โดยการวางใจในพระคริสต์และทูลขอการอภัยบาป จงก้าวออกไปด้วยความเชื่อ ตามนิยามใหม่ที่มีผู้ให้ไว้ดังนี้ :

“ผม มอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์.” คุณทำเช่น นี้ได้ ด้วยการอฐิษฐานง่ายๆธรรมดาๆที่สะท้อนถึงความปรารถนาจะให้พระคริสต์เปลี่ยน ชีวิตคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดสละสลวย เพียงแต่ขอให้คุณมีความจริงใจในทุกคำพูด คุณอาจอฐิษ ฐานได้ดังนี้ พระเยซู ผมรู้ดีว่าผมเป็นคนบาป และได้ทำหลายอย่างให้พระองค์ไม่พอพระทัย ผมเชื่อว่า พระองค์ได้วายพระชนม์เพื่อความผิดบาปของผม และผมก็เชื่ออีกด้วยว่า โดยทางความเชื่อในการวายพระชน์และการเป็นขึ้นจากความตายของพรองค์ทางเดียว เท่านั้นผมจะได้รับการอภัยบาปผิดที่ผมได้ทำ ผมต้อง การหันหลังให้บาป และขอเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของผมเพื่อมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระ ผู้เป็นเจ้าของผม นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ผมจะติดตามพระองค์ โดยการดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ ขอบพระคุณองค์พระเยซูเจ้าที่ได้ทรงช่วยให้ผมพ้นความผิดบาป อา เมน

การต้อน รับพระ คริสต์เป็นแค่การเริ่มการเผชิญภัยอันอัศจรรย์กับพระเจ้า จง พยายามรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นดังนี้ : ·
รับศิลบัพติสมาเหมือนที่พระเยซูได้ทำเป็นแบบอย่าง ·
เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร ที่ จะเสริมสร้างความเชื่อของคุณขึ้น ·
เข้าร่วมชั้นระวีวาระศึกษา และกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ ·
นมัสการ พระเจ้าเป็นการส่วนตัว ที่จะทำให้คุณสามาถศึกษาพระคัมภีร์และอฐิษฐาน
ผู้เชื่อพระเยซูที่แท้จริงทุกคนยินดี ที่จะได้ รับฟังจากท่าน โปรดอย่าได้เกรงใจที่จะถาม คำถามใดๆ เกี่ยวกับการเชื่อพระเยซู หรือแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของท่านที่จะติดตามพระคริสต์

สิ่งที่คนเข้าใจผิด “ ถ้าผมประพฤติดี ผมจะได้ไปสวรรค์.”

ดูคำสอนจาก พระธรรม เอเฟซัส 2:8-9 "ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็ด้วยโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้" ทิตัส3:5 กล่าวไว้คล้ายๆกันว่า "พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์"

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3/06/2556

  This is very fascinating, You're an excessively skilled blogger. I have joined your feed and look forward to in quest of extra of your magnificent post. Additionally, I've shared уouг sіte іn my social networks

  Herе іs my ѕite - Homepage des Autors besuchen

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3/06/2556

  I am really loving the theme/ԁеsіgn of youг blog.
  Dο уou еvеr run intо anу
  ωеb bгowseг cοmpatіbilіty ρroblеmѕ?
  A small number оf my blοg viѕitors have comρlаinеd about my sitе not working
  coгrectly in Εxplorer but looks greаt in Firefox.
  Do you haνe any гесommenԁatiоnѕ to
  help fix this iѕѕue?

  Feel freе to surf to my wеb-sіte; Cccam Server|Server Cardsharing|Skybox F3 Cardsharing|Cccam|Cardsharing Anbieter|Cccam Pay Server|Cccam Server Premium|Dreambox|Server Dreambox|Buy Cardsharing|Cardsharing|Cardsharing Server|Dreambox 800|Free Card Sharing Server|Satellite Cardsharing Kings|Test Line Cccam|Card Sharing|Card Sharing Servers|Cardsharing Canalsat|Cccam Line|Cccam Test Line|Free Cccam Server|Sat Keys|Satellite Cardsharing|

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)