Laminin: an essential part of Life: ลามินินสำแดงพระศิริของพระคริสต์


(Thai+English) ระยะมีการส่งต่อบทความเกี่ยวกับเรื่อง โปรตีน ลามินิน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างเซลเมมเบรนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ และสัตว์ ถ้าเป็นเพียงสารธรรมดาคงไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ แต่ปรากฎว่าคนที่ช่างสังเกตได้ บอกว่าสารโปรตีนชนิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

ถ้าไม่มีโปรตีนชนิดนี้ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ก็จะไม่สามารถ เชื่อมต่อประสานกันได้ 


ยิ่งไปกว่านี้โปรตีนชนิดนี้กลับมีรูปร่างคล้ายๆ กับสิ่งที่ชาวคริสตชนทั้งหลาย คุ้นเคย

คือเครื่องหมายแห่งความเป็นและความตาย สำหรับคนที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำบนสิ่งนี้ นั่นคือความรอดพ้นบาป การได้รับปลดปล่อย สิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของคริสตชน
มีการค้นพบความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตระหนกคือว่า เซลชนิดนี้มี รูปร่างเหมือนกับไม้กางเขน 

จึงมีคนคิดออกว่าพระธรรมโคโลสี บทที่ 1 ข้อที่ 15-17 ได้กล่าวไว้ว่า "ทุกสิ่งเป็นมาจากพระองค์"
ขอใคร่เชิญชวนคริสตชน ผู้รู้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้ว ลามินินสำแดงพระศิริของพระคริสต์จริงหรือ

โปรตีนชนิดนี้ทำไมจึงมีรูปร่างเป็นสิ่งที่ชาวคริสตชนทั้งหลาย คุ้นเคยคือรูปร่างคล้ายกับไม้กางเขนที่ บางคนถึงกับเอาไปกราบไหว้ คนทั่วโลกเอารูปร่างสิ่งนี้ไปทำเป็นเครื่องประดับ นักบวชชาวคริสต์บางนิกายเอาไปเป็นอาวุธในการปราบผี ขับวิญญาณ แต่สำหรับชาวคริสเตียน คงไม่ถึงกับเอาสิ่งที่มีรูปร่างแบบนี้เอาไปกราบไหว้ แต่ผู้ที่รู้จักพระเยซู ผู้ที่เชื่อในพระเยซูย่อมรับรู้ว่า ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายสำคัญเพียงใด

ความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตระหนกคือว่า เซลนี้มีรูปร่างเหมือนกับไม้กางเขน  ในพระธรรมโคโลสี บทที่ 1 ข้อที่ 15-17 ได้กล่าวไว้ ว่า...

(15) พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง (16) พราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ 
(17) พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์

หากท่านสนใจศึกษาเรื่องนี้ลองคลิกชมคลิปวีดีโอนี้ ได้เลยMore clips about Laminin ดูเพิ่มเติม

'Laminins are a family of proteins that are an integral part of the structural scaffolding of basement membranes in almost every animal tissue' You see.... Laminins are what hold us together... LITERALLY. They are cell adhesion molecules. They are what holds one cell of our bodies to the next cell. Without them, we would literally fall apart. And I knew all this already. But what I didn't know is what they LOOKED LIKE..
 
But now I do.  And I have thought about it a thousand times since (already)....Here is what the structure of laminin looks like... AND THIS IS NOT a 'Christian portrayal' of it.... If you look up laminin in any scientific/medical piece of literature, this is what you will see....


  Now tell me that our God is not the coolest!!!  Amazing.  The glue that holds us together.... ALL of us..... Is in the shape of the cross.  Immediately Colossians 1:15-17 comes to mind.
  He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.  For by him all things were created; things in heaven and on earth, visible And invisible, whether thrones or powers or rulers or Authorities;    All things were created by him and for him.  He is before all things, and in him All things HOLD TOGETHER.' 
                                       
Colossians 1:15-17
 
Call me crazy. I just think that is very, very, very cool. Thousands of years before the world knew anything about laminin, Paul penned those words. And now we see that from a very LITERAL standpoint, we are held together... One cell to another.... By the cross.
You would never in a quadrillion years convince me that is anything other than the mark of a Creator who
 knew EXACTLY what laminin 'glue' would look like long before Adam breathed his first breath!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)