ปัสกาคืออะไร ทำไมต้องปัสกา

ปัสกาคืออะไร วีดีทัศน์นี้ ให้ความหมายไว้ดีมาก และผมสงสัยว่า ทำไมคริสเตียนจึงไม่ทำพิธีปัสกา แต่กลับทำพิธีโฮลีคอมมิวเนียนแทน คริสเตียนจำนวนมากถือพิธีศีลระลึกอย่างไม่สมควร เพราะผู้นับถือศาสนาบางคนไม่สำนึกบาป ไม่กลับใจ ไม่เสียใจกับนิสัยบาป แต่เข้าร่วมพิธีทั้งที่ตัวเองไม่พร้อม ยังเป็นทาสบาป แทนที่เขาจะเข้าพิธีเพื่อเป็นการอวยพรแต่พวกเขาได้เข้าพิธีเพื่อดื่มพระโลหิตที่มีฤทธิ์อำนาจ ทำให้เกิดความแช่งสาปในชีวิตของพวกเขา นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของความป่วยใข้ก็เป็นได้

 "เมื่อท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกันนั้น ท่านจึงประชุมรับประทานเป็นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ เพราะว่าเมื่อท่านรับประทาน บ้างก็รับประทานอาหารของตนก่อนคนอื่น บ้างก็ยังหิวอยู่ และบ้างก็เมา อะไรกันนี่ ท่านไม่มีเรือนที่จะกินและดื่มหรือ หรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้า และทำให้คนที่ขัดสนได้รับความอับอาย จะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรแก่ท่าน จะให้ชมท่านหรือ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลย"

"ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเรา"  เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา"

"เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้"

"เพราะว่าคนที่กินและดื่มอย่างไม่สมควร ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษ" เพราะมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า

"ด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยอยู่และที่ล่วงหลับไปแล้วก็มีมาก"

แต่ถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทำโทษ แต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก

....พระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 11


วีดีทัศน์นี้่ไม่ใช่คำสอน แต่เป็นความคิดเห็นหนึ่งที่ให้เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เท่านั้น
กลับไปหน้าแรกของเว็บ Home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)