การปฎิบัติตนในการถืออด Fasting: Why and How?


เทศกาลถืออดของคริสเตียนในประเทศไทย (บางส่วน) เริ่มแล้ว 

วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน
วาระแห่งการอธิษฐานเพื่อการพลิกฟื้นประเทศไทย
เตรียมพร้อมสำหรับนิมิตปี 2015 "โดยพระองค์...เราทำได้" ด้วยการร่วมใจกันอดอาหารอธิษฐานเป็นเวลา 40 วัน  โดยทางคณะกรรมการเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

ช่วงนี้ของทุกปี  ผู้นำความเชื่อทางศาสนาคริสต์ในประเทศไทย  ได้รวมกันจัดเทศกาลอดอาหารเพื่อการพลิกฟื้นประเทศไทย

ผมไม่ทราบว่าจะมีคนเข้าร่วมกี่มากน้อย ผมเข้าใจว่าอาจยังไม่มีใครคิดทำวิจัยเรื่องนี้มากนักในประเทศไทย  เพราะไม่พบว่าคณะกรรมการผู้ร่วมก่อการนี้ออกมาให้ข้อมูลอะไรอย่างเป็นทางการ เป็นสถิติที่เป็นตัวเลขชัดเจน ผมเชื่อว่า ชาวคริสต์ส่วนใหญ่ไม่เคยถืออดด้วยซ้ำ  การถืออดอาจเป็นหัวข้อที่ผู้เชื่อชาวคริสต์เข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง รองจากเรื่อง ไฟแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า

ชาวอิสลามถืออดกันมานานคิดว่าเป็นพันปี  ชาวยิวถืออดกันมาหลายพันปี  ชาวคริสต์สาวกรุ่นแรกๆ ถืออดกันเพราะได้รับอิทธิพลความเชื่อจากศาสนายูดาย  พระเยซูเองตอนแรกไม่ได้เน้นสอนให้สาวกถืออด  เข้าใจว่าเพราะขณะที่พระองค์ยังอยู่ในโลกนี้ยังไม่ใช่เวลาถืออด เพราะว่าเป็นเวลาแห่งความรื่นเริงยินดีเหมือนเป็นงานเลี้ยงแต่งงาน ต้องฉลองกับเจ้าบ่าวแล้วเพื่อนเจ้าบ่าว จะถืออดไปทำไมเพราะในงานเลี้ยงย่อมมีแต่อาหารพิเศษ อาหารดีๆ มากมาย

ในพระธรรมมัทธิว 9:15   "พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า
 "
ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศกเศร้า เมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั้นหรือ แต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวจต้งจากเขาไป เมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่เขาจะถืออดอาหาร"
พระธรรมตอนนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่า  พระเยซูทรงคาดหวังที่จะให้สาวกของพระองค์อดอาหารหลังจากที่พระองค์จากไปแล้ว 
- ยุคนี้เป็นเวลาที่ "เจ้าบ่าว" ไม่อยู่(ไม่ปรากฏตัว) จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา 
- คริสตจักรที่พระคัมภีร์ให้ภาพหนึ่งว่าเป็นเหมือนเจ้าสาวกำลังเฝ้าคอยการกลับมาของเจ้าบ่าวคือพระเยซูคริสต์ 
จุดประสงค์การอดอาหารในยุคนี้เพื่ออะไร
ก) เป็นหมายสำคัญว่าผู้เชื่อกำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู 
ข) เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาฯ เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง
ค) เป็นการแสดงความโศกเศร้าที่พระคริสต์ไม่อยู่ด้วย(ฝ่ายกายภาพ)
ง) เป็นหมายสำคัญของความเสียใจสำหรับบาปและความเสื่อมถอยของโลก
คริสตจักรสมัยแรกถืออดอาหารอธิษฐานเสมอ (กจ.13:2-3; 14:23; 27:33)

จ) เป็นการแสดงความถ่อมใจต่อพระเจ้าสำหรับชีวิต ชนชาติ เป็นการแสดงการพึ่งพิงพระเจ้า
 พระธรรมสดุดี 69:10:
                               "เมื่อข้าพระองค์ถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร..." 

พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 58 ได้กล่าวถึงการอดอาหารไว้น่าคิดดังนี้

3'ทำไมข้าพระองค์ทั้งหลายได้อดอาหาร   และพระองค์มิได้ทอดพระเนตร  
 ทำไมข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถ่อมตัวลง   และพระองค์มิได้ทรงสนพระทัย'  
  ดูเถิด  ในวันที่เจ้าอดอาหาร  เจ้าทำตามใจของเจ้า  
 และบีบบังคับคนงานของเจ้าทั้งหมด  
 4ดูเถิด  เจ้าอดอาหารเพียงเพื่อวิวาทและต่อสู้  
 และเพื่อต่อยด้วยหมัดอธรรม  
  การอดอาหารอย่างของเจ้าในวันนี้  
 จะไม่กระทำให้เสียงของเจ้าได้ยิน
ไปถึงที่สูง  
 5อย่างนี้หรือเป็นการอดอาหารที่เราเลือก  
 คือวันที่คนข่มตัว  
  การก้มศีรษะของเขาลงเหมือนอ้อเล็ก  
 และปูผ้ากระสอบและขี้เถ้ารองใต้เขา  
อย่างนี้หรือ  
  เจ้าจะเรียกการอย่างนี้ว่าการอดอาหาร  
 และเป็นวันที่พระเจ้าโปรดปรานอย่างนั้นหรือ  
 6“การอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการ  
 คือการแก้พันธนะของความอธรรม  
 การแก้สายรัดแอก  
  และการปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ  
 และการหักแอกเสียทุกอัน  
 7ไม่ใช่การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับผู้หิว  
 และนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้า  
  เมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกาย
เขาไว้  
 และไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเอง  ดอกหรือ  
การอดอาหารและมีการอธิษฐานร่วมด้วย มีจุดประสงค์ต่างๆ กันดังต่อไปนี้

ก) เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า (มธ.6:16-18, ศคย.7:5, ลก.2:37, กจ.13:2)
ข) เพื่อแสดงการถ่อมตัวลงต่อพระเจ้า (อสร.8:21, สดด.69:10, อสย.58:3) เพื่อที่จะรับประสบการณ์
แห่งพระคุณมากขึ้น (1ปต.5:5) และการทรงสถิตอันใกล้ชิดกับพระเจ้า (อสย.57:15; 58:6-9)
ค) เพื่อแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อความบาปและความผิดพลาดของตนเอง
 (1ซมอ.7:6, นหม.9:1-2)
ง) เพื่อแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อความบาปของคริสตจักร ประเทศชาติ และโลก 
(1ซมอ.7:6, นหม.9:1-2)
จ) เพื่อแสวงหาพระคุณสำหรับงานใหม่และยืนยันการถวายตัวแด่พระเจ้า (มธ.4:2)
ช) เพื่อแสวงหาพระเจ้าโดยการเข้าไปใกล้พระองค์และอธิษฐานอย่างอดทนต่อสู้กับแรงต้านฝ่ายวิญญาณ (วนฉ.20:26, อสร.8:21,23,31, ยรม.29:12-14, ยอล.2:12, ลก.18:3, กจ.9:10-19
ซ) เพื่อแสดงการกลับใจใหม่และเปิดทางให้พระเจ้าเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษ (2ซมอ.12:16,22; 1พกษ.21:27-29, ยรม.18:7-8, ยอล.2:12-14, ยน.3:5,10)
ฌ) เพื่อปลดปล่อยคนจากพันธนาการของความชั่วร้าย (อสย.58:6, มธ.17:14-21, ลก.4:18)
ญ) เพื่อรับการสำแดงและสติปัญญาอันเกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า (อสย.58:5-6,11, ดนล.9:3,21-22, กจ.13:2-3)
ฎ) เพื่อเปิดทางของการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ (มธ.9:15; 25:6)
ในทัศนะส่วนตัวของผม  แท้จริงการน่าจะใช้คำว่า เทศกาลถืออด มากกว่าการใช้คำว่า การอดอาหารเพียงอย่างเดียว  เพราะเราสามารถถืออดได้หลากหลายจริงๆ ไม่เพียงการอดอาหารเท่านั้น
เราสามารถถืออดสิ่งต่อไปนี้ 
อดอาหารประเภทเนื้อ  อดอาหารประเภทลาบดิบ  หรืออาหารที่เป็นจานโปรด
งดการดูหนัง  ดูทีวี  การงดการมีเพศสัมพันธ์  การงดเล่นเฟซบุ๊ค  งดเล่นอินเตอร์เนท  งดการแชทไร้สาระ   งดการนอนดึกเข้านอนแต่หัวคำ    งดเครื่องดื่มที่เราชอบ  งดเหล้า  งด ฯลฯ
หาใช้คำว่า การถืออด จะครอบคลุมความหมายได้กว้างกว่าคำว่า ถืออดอาหาร
ผมขอหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่เคยถืออด ลองหัดทำดูบ้างแล้วจะรู้ว่า เนื้อหนังของแต่ละคนมันแรงขนาดไหน ขณะที่คนอดอาหาร  บางคนท้องจะแสบมากๆ บางคนท้องจะร้องเหมือนวัว บ้างไม่เพียงแสบๆ เสียวๆ มันจะบิด และปวดมาก  บางคนอาจเกิดความกลัวโรคกระเพาะ กลัวอดตาย   บางคนไม่่กล้าทำ อ้างโรคกระเพาะจะตายเอาง่ายๆ 
ในกรณีนี้  ผมขอแนะนำให้คนที่อ้างว่า อดอาหารไม่ได้  ให้อดกินเนื้อ  หรืออดข้าวแทน แต่ให้กินอาหารรูปแบบอื่น เช่น กินเฉพาะข้าวต้มเปล่าๆ  1 ชาม หรือ กินอาหารประเภทผักเท่านั้น ไม่ใส่เนื้อ  ไม่ปรุงรสชาดให้อร่อย   หรือกินอาหารอ่อน  ผมไม่แนะนำให้คริสเตียนทำตามอย่างพวกกินผักแบบชีวจิต หรือกินเจ เพราะการรับประทานแบบนั้นมันไม่ใช่การถืออด  มันเป็นเพียงกินเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดี หรือเลี่ยงโรคภัยบางอย่าง  ตามความเชื่อของพวกเขาเท่านั้น   
คริสเตียนหลายคนพึ่งสังวรด้วยว่า อย่าเพลอตัวเข้าไปกินอาหารเจฟรี  ที่ลัทธิเจ้าแม่สิงคโปร์ ทำบริการให้กินฟรีเป็นอันขาด   ผมว่ายอมอดตายดีกว่าไปกินของเซ่นไหว้  ที่คนไหว้รูปเคารพเขาทำเพื่อบริจาคทาน  หรือเพื่อสร้างบุญกุศลอะไรของเขา  เพราะอะไรเราจึงไม่ควรไปร่วมกินอาหารดีๆ เลิศรสที่เขาทำให้ฟรีๆ  ก็เพราะว่าเราเป็นลูกพระเจ้า   หรือพูดตรงๆ  คือ เราเป็นลูกพระเยซู  ไม่ใช่ลูกเจ้าแม่กวนอิม   อย่าทำลายการงานของพระเจ้าด้วยเพราะเห็นแต่การกินอาหาร  อย่าลดตัวลงไปกินของที่เขาทำถวายรูปเคารพ และวิญญาณอื่น ที่ไม่ใช่พระเจ้า

อาการปวดหัวเป็นเรื่องปกติสำหรับการถืออด จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจของแต่ละคน การถืออดอาจทำให้กลิ่นปากมีมากกว่าเดิมหลายเท่า ควรรักษาสุขภาพช่องปากให้ดี อาจต้องใช้ยาระงับกลิ่นปากลช่วยด้วย

ขณะเข้าถืออด นิสัยไม่ดีของคนจะออกมาก หูจะได้ยินเสียงคนพูดธรรมดากลายเป็นว่าเขาหาเรื่อง ตามองไปทางไหน ก็จะมีสิ่งผิดปกติอาจทำให้คนบางคนหงุดหงิด และดูกลายเป็นคนโมโหร้าย บางคนนอนฝันไปพบว่าคนเองเที่ยงเดินไปหาอาหารอร่อยกินแต่ไม่ได้กิน ในความฝันอาจทำให้เป็นเหมือนวิญญาณหิวโหย เร่ร่อนไปพบเห็นอาหาร หรือหมูย่าง ไก่ย่าง น่ากิน พอตื่นขึ้นมาก็หัวตาลาย และอยากจะเลิกถืออดทันที  แต่ท่าต้องห้ามใจไว้ให้ได้

ใครถืออดควรบอกให้คนใกล้ชิดได้ทราบด้วยว่า ช่วงนี้ถืออด จะได้เข้าใจกัน ถ้าไม่บอกเขาจะหาว่างอนไม่กินอาหารได้ สามีภรรยาต้องทำความเข้าใจกันให้ดี ขณะเข้าถืออดอาหารควรถืออดเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วย รักษาใจ รักษาความคิด จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่ยังวุ่นอยู่กับเรื่องความใคร่  การสนองตัณหาของเนื้อหนัง

การถืออดเป็นการเข้าสู่การถ่อมใจ การเข้าสู่ความทรมาน การรับภาระแห่งไม้กางเขน เพื่อเป็นการสำแดงการพึ่งพิงพระเจ้า เป็นเวลาที่ยาวนานตามที่ตัวเองได้ตั้งสัจจะวาจาอธิษฐานไว้   เพื่อให้พระเจ้าระลึกถึง   อาจขัดเกลาให้เราก้าวไปสู่การสำนึกตัว เพิ่มความถ่อมใจ อดทน อดกลั้น สิ่งทีเป็นผลพลอยได้ของการถืออด หากถืออดเป็นประจำพลังด้านจิตวิญญาณจะเข้มแข็งขึ้น เนื้อหนังก็จะอ่อนลง หากถืออดเป็นประจำพลังการเจิมก็จะเพิ่มพูนด้วย พระเยซูสอนว่า ผีบางอย่างต้องถืออดถึงจะไล่มันออก

การถืออดต้องห้ามใจตนเองอย่าแอบกินอาหารลับหลังคนอื่น  หรือเพียงเพื่อแสดงตนว่า ข้าได้เข้าร่วมอธิษฐานกับพวกแล้ว   หรือแกล้งอดอาหารเพื่อให้คนอื่นยอมรับ ด้วยตำแหน่งมันบังคับ  หรือด้วยความเกรงใจ  แต่จิตใจภายในไม่มีเจตนาที่จะทำอย่างแท้จริงการอดอาหารแบบนี้เกรงว่าจะไม่ได้รับพระพรอะไร ไม่ทำก็บอกกันตรงๆ ดีกว่า อย่าแกล้งทำเป็นพวกฟาริสิ แกล้งทำศาสนกิจเพื่อเอาหน้าเลย


ข้อพระธรรมหนุนใจ  

ในหนังสือกิจการบทที่ 10-11  พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ หรือเทวดาของพระเจ้าไปหาคนต่างชาติ เพื่อให้เขาได้รับการเจิมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จาก ท่านสาวกเปโตร  เมื่อเขามุ่งมั่นในการอธิษฐาน การทำทาน

ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่านัยสำคัญ ข้อหนึ่งที่ทำให้ท่านได้รับการเจิม เพิ่มเติมบริบูรณ์ในความเชื่อพระเจ้า คือท่านโครเนลิอัส และครอบครัว ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มบริบูรณ์  เพราะนายร้อยโครเนลิอัสได้  อุตส่าห์ ทำทาน  อธิษฐาน  เป็นคนชอบธรรม และเกรงกลัวพระเจ้า

(ภาคผนวก)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอธิษฐานถืออด

การถืออดอาหาร
การถืออดอาหาร 2

การอดอาหารอธิษฐานตามพระคัมภีร์ (สถานบันกรุงเทพ ศาสนศาสตร์)

การถืออดในทัศนทางการแพทย์ (อิสลาม)
การถืออดเพื่อสุขภาพแข็งแรง
ดาวโหลดคู่มือ แนะนำการถืออดอาหารปี ค.ศ. 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)