แถลงการณ์สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา The right to believe

          >>> แถลงการณ์แห่งเสรีภาพในพระคริสต์ <<<
                        วันที่ ๗ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๒

เรียนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน

รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนคนไทยทุกคนในการเลือกนับถือศรัทธาศาสนาใด หรือกลุ่มความเชื่อใดๆ ก็ได้ และประชาชนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ยังคงมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือกลุ่มลัทธิใดๆ ทั้งในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม หรือของศาสนาอื่นใดก็ได้ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือสังคม

คริสเตียนที่ได้ยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักร แม้ว่าผู้นำความเชื่อจะพยายามจำกัดเสรีภาพของสมาชิกด้วยการสั่งห้ามสมาชิกไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการอบรมสัมมนาใดๆ ที่ไม่ขัดต่อคำสอนของพระคริสต์, กฏหมาย หรือศีลธรรมอันดี สมาชิกก็ยังสามารถกระทำได้ บุคคลยังมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไม่ปฏิบัติตามได้หากท่านวินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งห้าม คำชักจูง หรือคำสอนนั้นๆ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และไม่ถูกต้องตามหลักการในพระคริสตธรรมคัมภีร์

แม้ว่าผู้นำความเชื่อจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดคิดไปว่า ผู้เชื่อในสังกัดเป็นลูกแกะของเขา จึงได้ทำการละเมิดสิทธิพื้นฐาน ของ สมาชิกที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง โดยสการสั่งห้ามเข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมทางศาสนาใดๆ คำสั่งห้ามนี้จึงไม่ชอบธรรม และผิดต่อหลักการทางกฎหมายอย่างแน่นอน

แท้จริงคริสตชนทุกคนคือลูกแกะของพระคริสต์ ไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยที่จะต้องถือปฏิบัติตามหลักข้อเชื่อ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งห้าม หรือข้อปฏิบัติของลัทธินิกายใดๆ ที่ผิดต่อหลักของกฎหมายและคำสอนของพระคริสต์

เพราะในพระคริสต์ทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพที่จะเลือกเชื่อหรือไม่ เชื่อในสิ่งที่เป็นคำสอนของมนุษย์ นอกจากนี้ขอแจ้งให้คริสตชนทุกคนได้ทราบและตระหนักว่า ผู้นำความเชื่อหรือองค์กรทางศาสนาไม่มีสิทธิมาตรวจสอบรายได้ของสมาชิก ไม่มีสิทธิมาบีบบังคับให้สมาชิกต้องบริจาคเงินร้อยละสิบให้กับองค์กรทางศาสนา หรือทำตามคำสอนที่ขัดกับหลักการแห่งเสรีภาพ และความรัก

เท่าที่ทุกคนทราบดีในพระคริสตธรรมคัมภีร์ แม้แต่พระคริสต์เองพระองค์ยังไม่เคยบีบบังคับให้ใครต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ทุกข้อ หรือสั่งให้ถวายทรัพย์ให้กับพระองค์ หรือบังคับให้ทำตามที่พระองค์สั่งสอน ดังนั้นทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับ ความเชื่อศรัทธา ความรับรู้ ความเต็มใจ และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์

จึงขอเรียนแจ้งจุดยืนของกลุ่มให้มวลสมาชิกและคริสตชนได้ทราบโดยทั่วกัน

fb Group: Thai Debate

3 ความคิดเห็น:

 1. นี่คือเสรีภาพที่แท้จริงที่พระเจ้าต้องการให้กับเรา

  ตอบลบ
 2. มีคริสเตียนที่คิดแบบนายนี่เยอะมาก นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คต.

  ตอบลบ
 3. แทงตับละสิ ใช่ไหมล่ะ จำไว้นะครับพี่น้องคริสเตียน คริสเตียนเป็นลูกแกะของพระเจ้า ไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยของใคร จะสอนคนต้องด้วยความเข้าใจ ด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วยเล่ห์กล หรือเอาพระเจ้ามาอ้างว่าพระเจ้าจะลงโทษ พระเจ้าไม่อวยพรให้ร่ำรวย

  ผู้นำที่มุ่งสร้างอาณาจักรของตัวเอง กับผู้นำที่ต้องการสร้างอาณาจักรของพระเจ้า ดูหน้าคล้ายๆ กันการสอนคล้ายๆ กัน แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะทราบว่า คนไหนทำงานเพื่อพระเจ้า คนไหนรับใช้นายที่เป็นมนุษย์ คนไหนทำงานเพื่อลำใส้ของตนเอง

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)