นิมิตหมายในการทำงานปี ค.ศ. 2013 A Vision for Year 2013เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ม.ค. ๑๓ มิชชั่นนารีคู่หนึ่งมาร่วมนมัสการกับเราที่ คจ.บ้านเชียงราย สามีเป็นอเมริกัน ภรรยาเป็นฟิลิปปินส์ ทั้งสองมาร่วมนมัสการกับเราบ่อยๆ เพราะมีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยสิทธิอำนาจของผู้เชื่อเหมือนกัน

ขณะที่เรากำลังนมัสการอยู่ ภรรยาของมิชชันนารีได้รับนิมิตนี้ คือคำว่า Grow แปลว่า เติบโต
และในคำว่า Grow นี้ เธอได้เห็นตัวอักษรเป็นคำย่อสำหรับคำนี้ด้วย ผมจึงขออนุญาตแปลความหมาย ดังนี้

God of Grace: พระเจ้าแห่งพระคุณ


Race and rest: จงออกไปเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณคนหลงหาย คนบาป ให้เข้าสู่ที่พักสงบ เหมือนกับการวิ่งแข่งขันกับคู่แข่งขัน คือพญามาร ที่กำลังหลอกลวง ปิดหู ปิดตาคนไม่ให้สนใจว่า พวกเขากำลังเดินทางสู่ปลายทางนรก แต่ให้สนุกกับชีวิตไปเรื่อยๆ เพื่อเป้าหมายชั่วคราวของชีวิตปัจจุบันเท่านั้น


Out pouring of Anointing: เมื่อท่านทั้้งหลายกล้าออกไป พระเจ้าจะทรงเทการเจิม และทำหมายสำคัญรับรองการทำงานให้เพิ่มพูนมากขึ้น หมายความว่า การเจิมและฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเทผ่านตัวคนของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ ผ่านไป


Worship: ด้วยการเข้าสนิทกับพระเจ้า ด้วยการนมัสการด้วยชีวิต ไม่เพียงแค่เวลาเช้าวันอาทิตย์เท่านั้น แต่ดำเนินชีวิตด้วยการถวายเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่


[[ สรุปความ ]]


เมื่อเราทั้งหลายมีพระเจ้าผู้ทรงพระคุณที่คอยช่วยเหลือ อวยพร สนับสนุน และรับรองในการทำงานอยู่แล้ว จงกล้าที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐเถิด

การทำงานประกาศความรอดนี้ จงทำเหมือนกับว่าเรากำลังวิ่งแข่ง คือการทำเพื่อชัยชนะ ไม่เพียงแค่ให้คนมองว่าเราได้ทำแล้ว แต่ให้ทำเหมือนกับการแข่งขันเพื่อชิงคนออกมาจากบ้านที่กำลังไฟไหม้ แข่งกับเวลา ราวกับว่าคนที่ติดอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้นั้นคือลูกหลานของเราเอง  จงทำการงานของพระเจ้าเพื่อสะสมรางวัลจากพระบิดา ไม่ใช่เพื่อหน้าตาและสิ่งของในโลกนี้แต่เพื่อนำคนบาปมาสู่ความรอดพ้นบาป และอำนาจของวิญญาณร้ายในชีวิตนี้  และการได้เข้าพักสงบในพระเจ้า รับชีวิตที่เป็นสุขนิรันดร

และ  พระองค์จะเทการเจิม และฤทธิ์เดชเพื่อให้ชีวิตของคนของพระเจ้าเต็มลันด้วยการพลังเหนือธรรมชาติ เหนือ โรคภัยไข้เจ็บและวิญญาณร้าย ด้วยฤทธิ์เดช  การเจิมของพระเจ้าในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้คนของพระองค์สามารถดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นแสงสว่างที่เจิดจ้า และมีชีวิตอยู่ด้วยการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยู่

[[ ข้อพระธรรมหนุนใจ ]]


พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย
[พระธรรมโรม ๑๒:๑]


เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการ โดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย
[พระธรรมฮีบรู ๑๒:๑]ถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์ และเขาทำให้เจ้าเหน็ดเหนื่อย

เจ้าจะแข่งกับม้าได้อย่างไร
และถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัย
เจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดน
[พระธรรมเยเรมีห์ ๑๒:๕]


ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน
แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว
เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้
[พระธรรม ๑โครินธ์ ๙:๒๔ ]


ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว
[พระธรรม ๒ทิโมธี ๔:๗ ]เหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทาน ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอ มิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึง


เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้น เพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้น
[พระธรรมฮีบรู ๔:๑, ๑๑]


พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มา แล้วก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา

[พระธรรมมัทธิว ๑๐ :๑, ๒๘ :๑๙]

Shalom ขอพระเจ้าเสริมกำลังคนของพระเจ้าที่ทำงานด้วยหัวใจที่แท้จริงทุกคน
HOME:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)