คำเผยพระวจนะสำหรับ คริสตจักรพระกิตติคุณเชียงแสน ปี 2008-A Prophecy

คำเผยพระวจนะ
Prophetic Words For Chiang Saen Church and Piyaporn
22 ตุลาคม 2008
ประชุมอธิษฐาน ณ บ้าน อ.RW MU.

1.จงลุกขึ้นฉายแสงเถิด เพราะเจ้าทั้งหลายคือแสงที่คนทั้งหลายได้เห็นในนิมิตนั้น.. ในที่นี้ที่เขาจะเห็น ตัวเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของเรา
คือกองทัพของเรา จงฉายแสงออกไปถึงคนทั่วโลก
แสงของเรามีทั้งแสงเล็กและแสงใหญ่ แสงที่สว่างและแสงที่อาจจะไม่สว่าง (มาก) แต่เจ้าทั้งหลายก็คือแสงของเรา มันรวมกันก็เป็นแสงที่มีพลังและทำลายอำนาจมืดเหล่านั้นได้ แล้วเราจะให้เจ้าทั้งหลายเป็น
คบเพลิง เป็นไฟของเรา ที่จะส่องแสงไปทั่วประเทศไทย จงถ่ายทอดคำและนิมิตนี้ให้แก่ผู้อื่นด้วย ที่เขาพร้อมที่จะเป็นแสงของเรา เราต้องการคบเพลิงของเรารวมกัน เป็นไฟดวงใหญ่ที่ลุกท่วมประเทศไทยนี้
จงเรียกให้คนทั้งหลายที่จะรับไฟของเรา รับคบเพลิงที่จะรวมกัน จุดอยู่ทั่วประเทศไทยนี้ เราจะเทไฟของเราลงมา เทน้ำของเราลงมา และประเทศไทยจะพลิกฟื้นอย่างที่เราได้เผยไปนั้น

(1.2) ... เราจะเทไฟของเราลงมา เราจะเทน้ำของเราลงมา แล้วแผ่นดินไทยจะพลิกฟื้น แผ่นดินของเราที่หายไปนั้น

2. จงไขกุญแจของเจ้าออก ให้ถ้อยคำของเจ้าออกจากลิ้นจากปากของเจ้า
เราได้มอบกุญแจสำคัญให้กับเจ้าทั้งหลายแล้ว จงไขออก
เปิดปากของเจ้าออก

(1.3.) จงไขของประทานเหล่านั้นเถิด ไขของประทานที่เราได้เตรียมไว้อย่างดีให้แก่เจ้าทั้งหลาย

(1.4) จงไขของประทานเหล่านั้นเถิด ไขของประทานที่เราได้จัดเตรียมไว้สำหรับเจ้าทั้งหลาย

4.เราบอกเจ้า เราปกคลุมแล้ว เราครอบครองแล้ว ท่ามกลางเชียงแสน
แสงสว่างได้มาแล้ว ลงมาแล้ว ทำต่อไป ทำต่อไป แม้ในวันนี้เจ้าไม่เห็น
แต่เราบอกเจ้า เจ้าจะเห็นถึงชัยชนะของเรา... เราอยู่กับเจ้า เรารับรองเจ้า
ไม่มีผู้ใดจะพูดคัดค้านสิ่งใดได้ จงทำต่อไป เราเปิดเผยแก่เจ้าแล้ว
ขอให้เจ้าเกี่ยว เกี่ยวแล้ว เกี่ยวแล้ว

4.1 ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด เราบอกเจ้าทั้งหลาย(ว่า) ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด ท่านไม่สามารถทำสิ่งใดได้โดยปราศจากความรัก โดยปราศจากความรักของเรา

1 ความคิดเห็น:

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)