ทำไมเราต้องอดอาหาร Fasting

ทำไมเราจึงอดอาหาร
จากหนังสือ ขุมพลังแห่งการอดอาหารอธิษฐาน โดยมาเฮช แชฟดา

1.เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า
เครืองมือของผู้นำที่มีชัยชนะทั้งในพระสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าตรัสกับผูเชื่อโดยเฉพาะกับผูรับใช้ว่า "ถึงกระนั้นก็ดี เจ้าทั้งหลาย จงกลับมาหาเราเสียเดี๋ยวนี้ด้วยความเต็มใจ ด้วยการอดอาหาร ด้วยการร้องไห้ และด้วยการโอดครวณ (โยเอล 2:12) "แต่เราผูเป็นผู้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวง โดยความเพียรอดทนเป็นอันมาก ในความทุกข์ยาก ในความขัดสน ในเหตุวิบัติ....ในการอดหลับอดนอน ในการอดอาหาร (2 โครินธ์ 6 :4-6)พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ท่นจะให้สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบาวยังอยู่กับเขากระนั้นหรือ แต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไป เมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่เขาถืออดอาหาร (มัทธิว 9:15)

2 .ถ่อมตัวเองต่อพระเจ้า และรับพระคุณและฤทธิ์ของพระองค์
ถ้าต้องการฤทธิ์เดช และพระคุณ และการเจิมจากพระเจ้าแล้ว คุณต้องถ่อมตัวลง "ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น (ยากอบ 4 :10 )

3. ชนะการทดลองที่ขัดขวางเราจากการเคลื่อนไหวในฤทธิ์เดชของพระเจ้า
พระเยซูไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลา 40 วัน และหลังจากนั้นมารมาเพื่อทดลองพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงหิวพระกระยาหาร เมื่อพระเยซูได้ทรงปราบมารอย่างราบคาบแล้ว พระองค์ทรงออกไปด้วยฤทธิ์เดช

4.ชำระความบาป
หากคุณยังมีนิสัยบาปเรื้อรังที่มักวนเวียนเข้ามารบกวนชีวิตของคุณ จงถ่อมใจลงด้วยการอธิษฐาน บางครั้งทั้งเมืองทั้งประเทศจะอดอาหารเพื่อการกลับใจ และชำระจากความบาป สิ่งนี้เกิดขึ้นในสมัยโยนาห์ ชาวนีนะเวห์ที่ชั่วร้ายกำลังจะถูกพิพากษา แต่พวกเขาอดอาหาร และพระเจ้าทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ การอดอาหารจะทำให้นิสัยน่าเกลียด และความหงุดหงิดของคุณผุดขึ้นมา จงอดทน พระเจ้ากำลังชำระคุณ

5.เพื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเข้มแข็งในชีวิตเรา
การอดอาหารเป็นการเลือกพระเจ้าและต่อต้านเนื้อหนัง คุณจงใจเลือกภายในโดยการแสดงออกภายนอกว่าคุณต้องการให้ฤทธิเดชของพระเจ้าไหลผ่านคุณ ไม่ใช่กำลังของคุณ และคุณต้องการคำตอบของพระเจ้าไม่ใช่ของคุณ

6.เพื่อรับการสนับสนุนจากพระเจ้า เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ
ผู้นำคริสตจักรที่เมืองอันติโอกได้อดอาหารก่อนที่จะส่งบารนาบัส และเปาโลออกไป เพื่อจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจถึงความสำเร็จในการประกาศข่าวประเสริฐ

7.ในเวลาวิกฤต
หนังสือเอสเธอร์ได้บันทึกสิ่งซึ่งคงจะเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล ในเวลาวิกฤตเราต้องอดอาหารอย่างดุเดือดที่สุด พระเจ้าทรงเปลี่ยนวิกฤต และนำการช่วยกู้มาถึงคนยิวทั้งหมด อีกครั้งหนึ่งใน 2 พงศาวดาร 20 เมื่อยูดาห์กำลังจะถูกศัตรูทำลาย และกษัตริย์เยโฮชาฟัทบัญชาให้ประชาชนอดอาหาร ในที่สุดพวกเขาได้เห็นหนึ่งในการช่วยกู้ที่อัศจรรย์ที่สุกซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เมื่อทูตสวรรค์ทำลายกองทัพของทั้งสามชาติที่รุกรานอย่างราบเป็นหน้ากลอง

8. เพื่อแสวงหาทิศทางของพระเจ้า
เอสราประกาศให้ถืออดอาหารที่แม่น้ำอาหะวา เพื่อจะทูลขอหนทางอันปลอดภัย (เอสรา 8: 21-23 ) และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูล เมื่อคุณสับสนว่าจะไปทางไหน สิ่งหนึ่งที่คุณทำได้คือการอดอาหาร

9.เพื่อขอความเข้าใจ และการเปิดเผยของพระเจ้า
ในฐานะผู้เชื่อเราต้องการมากกว่าทิศทาง เราต้องการการเปิดเผย สำแดงความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่ง บางสถานการณ์ หรือความจริงในพระคัมภีร์ บางครั้งการเปิดเผยก็ไม่ไดทาระหว่างอดอาหาร แต่เกิดขึ้นภายหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)