บทคำอธิษฐานของการช่วยกู้- A Prayer

คำอธิษฐานขอการทรงช่วยกู้จากพระเจ้า
ของ RW MU>
๒๑-๒๕ เมษายน ๒๐๐๗ ( - หมายถึง ข้อที่)

สดุดี ๓-๑ ข้าแต่พระเจ้า ศัตรูของข้าพระองค์ ทวีมากขึ้นเหลือเกิน คูอริมากมายเหล่านี้กำลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์
๒ เขากำลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า ในพระเจ้าไม่มีทางรอดสำหรับเขา ๓ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ ป้องกันศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศรีษะของข้าพระองค์ไว้ ๔ ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบจากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ๕ ข้าพเจ้านอนลงและหลับไป ข้าพเจ้าตื่นขึ้น เพราะพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า ๘ การช่วยกู้เป็นของพระเจ้า ขอพระพรของพระองค์หลั่งลงเหนือประชากรของพระองค์เทอญ

สดุดี ๔
๑- ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ประจักษ์ว่า ข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรม ขอทรงโปรดตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล เมื่อข้าพระองค์จนตรอก ขอพระองค์ประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ และทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ๖-มีคนเป็นอันมากกล่าวว่า “โอ เราอยากเห็นสิ่งดีๆ บ้าง ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงยพระพักตร์ที่สว่างของพระองค์มาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย” ๘-ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอย่างปลอดภัย
สดุดี ๕
๑- ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเอียงพระโสตสดับถ้อยคำของข้าพระองค์ ขอทรงฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพระองค์ ๒-ข้าแต่บรมกษัตริย์ พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์

สดุดี ๑๗-๒ ขอให้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระองค์ ขอพระเนตรของพระองค์ทรงเห็นสิ่งเที่ยงธรรม
๑๔- ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ จากมนุษย์ผู้ซึ่งส่วนของชีวิตเป็นของโลก

สดุดี ๑๘-๖ ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า จากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกรรณของพระองค์ ๒๘-(ขอ) พระองค์ทรงจุดตระเกียงของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่าง ๓๖-(ขอ) พระองค์ประทานที่กว้างขวางสำหรับย่างเท้าของข้าพระองค์ เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาด

๔๗-ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรูพระเจ้าข้า พระองค์ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเหนือปฎิปักษ์ของข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพองค์จากคนทารุณโหดร้าย

สดุดี ๒๓-๑ พระเจ้าทรงเลี้ยงข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

เอเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)