ข้อคิดสำหรับคริสต์จักรไทย และชุมชนคริสเตียน-ตอนที่ 2

ข้อคิดสกิตใจสำหรับคริสตจักรไทย

1. ปี 2010 คริสตจักรของเราน่าจะมีคำขวัญเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจในการทำพันธกิจของพระเจ้าว่าอย่างไร

2. คริสตจักรของเราน่าจะมีการอบรมฟื้นฟู การเสริมสร้างด้านการความเชื่อ และความเข้าใจในพระคัมภีร์ให้มากขึ้นอย่างไร

3. ปีนี้คริสตจักรของเราน่าจะจัดประกาศข่าวดีแก่ชุมชน และช่วยเหลือพี่น้องในละแวกใกล้เคียงอย่างไร กี่ครั้งต่อปี

4. คริสตจักรของเราได้ทุ่มงบประมาณสำหรับการประกาศไปทุกปี เราได้ผลอย่างไร ปีใหม่นี้จะวางแผนการประกาศอย่างไรให้เกิดผลมายิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านไป

5. เราจะจัดการประชุมอธิษฐานเพื่อคริสตจักร ชุมชน เพื่อผู้นำคริสตจักรอย่างไร เดือนละกี่ครั้ง เพราะการอธิษฐานคือพลังเพียงอย่างเดียวของคริสตจักรที่จะสามารถเอาชนะวิญญาณที่ปกครองอยู่ในสถานฟ้าอากาศได้

6. คริสตจักรอยากจะตั้งคำถามกับพี่น้องในคริสตจักรว่า พวกเราหย่อนยานในด้านใดและพี่น้องพอใจกับสภาพของคริสตจักรตอนนี้เพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุง เก้าอี้ เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ ทาสีอาคารใหม่ให้ดูสดใสขึ้นดีใหม่ เราช่วยกันคิดดีไหม

7. ค่าตอบแทนของผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรน่าจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่าในปัจจุบันนี้อีกได้ไหมให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อการอวยพรที่มากขึ้นตามความเชื่อของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักร

8. คริสตจักรน่าจะมีการให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้นำคริสตจักรที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำอย่างไร ที่ผ่านมาคริสตจักรดูแลผู้นำเหล่านี้อย่างไร มีอะไรที่จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจแก่พวกเขาเหล่านี้ได้มากขึ้นหรือไม่ หากไม่มีพวกเขาคริสตจักรจะเป็นอย่างไร

9. คริสเตียนจะเจริญขึ้นได้ต้องมีการศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ และอย่างเป็นระบบ ปีใหม่นี้คริสตจักรของเรา น่าจะปรับปรุงการเรียนพระคัมภีร์ให้เป็นระบบให้มากขึ้นไหม เพื่อให้พัฒนาความเชื่อให้เข้มแข็งและมีการปฏิบัติมากขึ้น ขยับเวลาในการมาโบสถ์ให้เช้าขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ไหมเพื่อเราจะมีเวลาอธิษฐานด้วยกัน เสริมสร้างความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้มากขึ้น

10. พี่น้องในคริสตจักรของเรามีความต้องการพัฒนาความเชื่อ การปฏิบัติในด้านการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร คริสตจักรจะสอนเรื่องอะไร ทำอย่างไรให้พี่น้องมีความเจริญขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่

11. อนาคตของคริสตจักรขึ้นอยู่กับพันธกิจด้านรวีวารศึกษา การพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุชน คริสตจักรของเราทุ่มเทงบประมาณสำหรับการสอนรวีวารศึกษาอย่างไร ครูผู้สอนได้รับการดูแลจากคริสตจักรอย่างไรบ้าง เด็กของเราไปไหนในวันอาทิตย์ ที่โบสถ์มีอะไรที่ดึงดูดเด็กๆ ให้มาโบสถ์บ้าง เพื่อให้เด็กกลับเข้ามาสู่รั้วของโบสถ์

12. คริสตจักรมีการสรุปงาน และเก็บรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆ ของคริสตจักรเพื่อจัดทำเป็นแฟ้มประวัติของคริสตจักรหรือไม่ เพื่อเราจะสามารถระลึกถึงและจดจำวันแห่งพระพรในโอกาสต่างๆ ที่พระเจ้าอวยพรคริสตจักรของเรา ขอให้เรามาเถิดมาช่วยกัน คิด ทำ ร่วมมือ เสียสละความสุขความสบายส่วนตัว ช่วยกันสร้างสรรค์คริสตจักรของพระเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อเราจะเป็นที่ผู้หนึ่งที่พระเยซูจะได้ตรัสชมว่า “เจ้าทำดีแล้วลูกเอ๋ย”

“ความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด” ลูกา 7:50

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)