หากคริสตจักรต้องการฟื้นฟู

หากคริสตจักรของท่านต้องการการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ

1. ติดต่อที่อยู่ตามอีเมล์ที่อยู่หัวบล๊อค
2. วางแผนการฟื้นฟูกำหนดเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน
3. รณรงค์ หนุนใจพี่น้องให้ร่วมใจกันอธิษฐาน จัดทีมอธิษฐานด้วยการอธิษฐานวิงวอน การถืออด
4. ทีมงานจะเดินทางไปจัดสัมมนา สอน หรือหนุนใจด้วยพระวจนะแก่คริสตจักรที่สนใจ
5. จัดการฟื้นฟู
6. คริสตจักรจัดสอนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และติดตามผมพี่้น้องเพื่อจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ
ในการเชิญไปฟื้นฟู หรือไปร่วมฟื้นฟู หากเป็นการจัดภายในท่านจะได้รับการสนับสนุนไม่มากนัก
แต่หากท่านจัดฟื้นฟู ให้มีคนเข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ท่านจะได้รับการช่วยเหลือค่าอาหารว่างด้วย

ท่านไม่ต้องจ่ายค่าป่วยการ ค่าน้ำมันหรือใส่ซองถวายใดๆ แก่ผู้เทศนาและทีมงานแต่อย่างใด
ทางทีมงานยินดีถวายสมทบในส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการฟื้นฟูด้วยส่วนหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)