การฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ คจ.พันธมิตรแม่สาย- Revival Meeting at Mae Sai church
Thank God for his faithfulness, support and his Grace on his servant.
ท่านสามารถอ่านบทความนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.(Thai- Englsih)

January 17, 2010
Pastor Sunit invited me to preach at his Pantamitr Church in Measai.

I preached on Phillipians 3.10

"...that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death"

When you are a Christian you will experience the Power of his resurrection- the power that can change your life, your mind, your attitudes, your spirit and every thing in you, of you and around you. This power is so strong that you will be transformed to a new creature.

This power is hidden in the Name of Jesus. You can receive this power and experience life transformation by being humble yourself. When you accept and confess that you are the sinner you will get mercy from father God.
Then you must ask God for his forgiveness by the power of the precious blood of Jesus Christ on the cross.
Ask God to clean you with his blood with your sincere heart.
Then The salvation is yours by faith and the grace of God.

Romans 10.9-10

"If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved"

This small church with 40 members attended this morning, half of them were brave enough and humbled themselves and confessed that they were sinners and wanted God's forgiveness and blessings.

We prayed for everyone and they were moved and touched by the power of the living God.

Thank you for your blessings to your church.

Thank you Pastor Sunit who welcomed us and let us share with you the glory of the living God. Amen.

..........Thai.....
วันที่ 17 มกราคม 2010

ได้รับเกียรติจากคริสตจักรพันธมิตรแม่สาย ไปเทศนาอวยพรในวันนี้
พี่น้องได้ตอบรับคำเทศนาและออกมารับการอธิษฐานอวยพร หลายคนกลับใจจากความผิดบาป
และรับการสัมผัสจากพระวิญญาณของพระเจ้า ได้สัมผัสด้วยวิญญาณกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้อย่างไม่คาดคิดมาก่อน คริสตจักรได้รับการหนุนใจให้มีกำลังในการดำเนินการพระเจ้าต่อไป

หนังสือโรม 10.9-11

"ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด" เพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่า "ผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย"

ขอบพระคุณสำหรับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่สนับสนุนการรับใช้และความรักของพระองค์ที่มีต่อคริสตจักร

ขอบพระคุณสำหรับศิษยาภิบาลสุนิตย์ที่เปิดบ้านต้อนรับทีมครอบครัวของเรา
คริสตจักรของท่านจะเจริญรุดหน้าต่อไปอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับท่าน

กิจการ 1.8

"แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก"

ขอพระคุณพระเจ้า
เอเมน

1 ความคิดเห็น:

 1. Pastor's comments
  ขอบคุณมากที่วันนี้อาจารย์ได้มาเทศนาที่ คริสตจักรพันธมิตร พี่น้องใน คจ.ได้รับพระพรมาก หวังว่าโอกาสต่อไป เราจะได้ร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกันอีก ขออภัยที่ไม่ได้ต้อนรับท่านและครอบครัวได้ดีเท่าที่ควร ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวในหน้าที่การงานรวมถึงงานรับใช้นะครับ

  Pastor's comments
  ..............................................................
  เรียน ศิษยาภิบาลที่นับถือ

  ด้วยพระคุณของพระเจ้าที่ทรงรักและความห่วงใยคริสตจักร
  จึงได้ดลใจให้เราได้พบกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดี

  ผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ใหญ่ มโหฬารสำหรับคริสตจักรของอาจารย์
  และพันธกิจของพระเจ้าในอำเภอแม่สาย และในที่อื่นๆ
  ขอให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกัน และร่วมมือกัน และร่วมมือกับทุกๆ คริสตจักร คณะ ที่จะเสริมสร้างให้การประกาศข่าวประเสริฐ เป็นไปได้ และช่วยกันเก็บเกี่ยวให้มากขึ้น แล้วเราจะเห็นคนได้รับความรอดมากขึ้น

  ขอฝากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่องานของผมและครอบครัวด้วยเพราะต้องไปอีกหลายโบสถ์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดด้วยนะครับ

  ขอบคุณสำหรับโอกาสในการรับพระพรร่วมกัน
  ขอพระเจ้าเสริมกำลังอาจารย์และครอบครัวและสมาชิกทุกคน

  รักและนับถือในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
  รีวัฒน์ เมืองสุริยา

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)