คำเผยพระวจนะถึงประเทศไทยโดยอ.เดวิด วู- มี.ค. 2010

คำเผยพระวจนะถึงประเทศไทยโดยอ.เดวิด วู

ที่คริสตจักรใจสมาน ซ.6 วันที่ 25 มีนาคม 2010

พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงขับเคลื่อนหรือเขย่าบริเวณรอบๆเอเชียอาคเนย์นี้ เมื่อ
พระองค์กำลังเขย่าบริเวณนี้ อะไรที่ไม่ใช่ของพระเจ้าจะถูกเขย่าและจะล้มลง แล้วก็พระเจ้าได้ ตรัสเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นอย่างเฉพาะเจาะจง พระเจ้าได้เลือกประเทศไทยว่าเป็นประเทศ หนึ่งในประเทศทางเอเชียอาคเนย์นี้ พระองค์ได้เปิดเผยว่าพระองค์จะฟื้นฟูคริสตจักรในประเทศ ไทย คือว่าในอดีตนั้นประเทศไทยเป็นฝ่ายรับศิษยาภิบาลหรือคนที่มาช่วยจากต่างประเทศ แล้วพระองค์ก็จะเร่งเร้าการเติบโตของคริสตจักรในประเทศไทยให้เร็วขึ้น คือผ่านการเขย่า มี การเปลี่ยนฤดูกาล ก็คือว่าในฤดูกาลต่อๆนี้ไป ก็จะมีการเขย่า มีการวุ่นวาย มีการขึ้นมีการลง

ในสังคมของประเทศไทย พระเจ้าต้องการหนุนใจให้พวกที่เป็นธรรมิกชนนั้นอธิษฐาน พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะอวยพรประเทศไทย พระเจ้าต้องการเร่งเวลาขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น ความมั่งคั่ง ใหม่กำลังรอคอยต่อประเทศนี้ พระเจ้าได้เรียกกองทัพของพระองค์จากประเทศไทย พระองค์ ได้เปิดเผยว่าจะมีมิชชันนารีถูกส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้เห็นสาย เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ จากประเทศไทย พระองค์ก็จะส่งคนของพระองค์มายังประเทศนี้ เรื่อยๆ พระเจ้าก็ยังส่งกองทัพ ให้มีกองทัพของพระองค์เกิดในยุคนี้ในประเทศนี้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ได้เปิดปากของเราให้กว้าง และแขนของเราให้กว้างขึ้น แล้วพระองค์ได้ท้าทายบอกว่า

ให้ทูลขอต่อเรา แล้วพระองค์จะประทานสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราแต่ละคน แล้วพระองค์ตรัสว่า เราจะเป็นผู้ฟื้นฟูคริสตจักรของเรา พระองค์จะทำให้เกิดการมีของประทานแห่งการรักษาโรคและการทำอัศจรรย์ในประเทศนี้ เพื่อให้คนทั้งหลายเข้ามาหาพระเจ้า ในฤดูกาลหน้าประมาณหนึ่งหรือสอง ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเดินทางหรือทางรถไฟมีการเปลี่ยนแปลง คนก็จะสัมผัสถึงการเขย่า อย่าดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสังคมเท่านั้น แต่ว่าขอให้ดูแผ่นดินของเรา ขอให้ดูคำสัญญาของเรา คือพระสัญญาของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ แล้วพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอวยพรประเทศนี้ และขอพระเจ้าอวยพระพรภาชนะของพระองค์ เอเมน

1 ความคิดเห็น:

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)