บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคริสตจักร

ในส่วนนี้จะเป็นแนวทางในการบริหารคริสตจักร

แนวทางเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานคริสตจักรได้ หากข้อใดที่คริสตจักรของท่านไม่สามารถปฎิบัติได้ก็สามารถปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมได้

แนวปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคริสตจักร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ


- อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างในการถวาย และการปฏิบัติตนในด้านความเชื่อและจริยธรรมคริสเตียน

- ถ่อมใจ เชื่อฟังผู้นำ ห้ามกล่าวโทษ ติเตียน สั่งสอนผู้นำ หรือตำหนิผู้ใดต่อหน้าพี่น้องคริสเตียน หรือนำเรื่องภายในคริสตจักร หรือเรื่องหารือในการประชุมที่อาจทำให้เกิดความสับสน หรือความคิดเห็นบางอย่าง ที่ยังไม่เป็นมติให้เผยแพร่ ไปเผยแพร่ภายนอกคริสตจักร อันอาจให้เกิดความเข้าใจผิด และความแตกแยกขึ้นทั้งในและนอกคริสตจักร

- ทำงานเหมือนกับการถวายงานให้เจ้านายชั้นสูง ถือเป็นเกียรติประวัติและเป็นพระพรของตัวเองและวงศ์ตระกูลที่มีโอกาสได้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด

- มีความซื่อสัตย์ ภักดีต่อองค์กร ไม่คาดหวังผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ของขวัญ ชื่อเสียง หรือการยอมรับ แต่กระทำด้วยความรัก และความยำเกรงพระเจ้า

- มาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และมาก่อน-กลับที่หลังสมาชิกทั่วไป เสียสละ รับผิดชอบงาน

- ร่วมสามัคคีธรรม ศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์ร่วมกับกลุ่มศึกษา

- รักษาความสามัคคี ให้เกียรติ เอื้อเฟื้อต่อพี่น้องทุกฐานะ และอาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติ

- มีความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้า และพี่น้อง ถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว

- แจ้งเหตุต่างๆ ที่เชื่อถือได้ว่าอาจเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยก หรือ ความไม่สงบเรียบร้อยในคริสตจักรแก่ศิษยาภิบาล หรือประธานคริสตจักร

- ลงชื่อในใบสมัครและใบสัญญาอุทิศตัวในการรับใช้

บทบาทหน้าที่ของ ประธานคริสตจักร
- ถ่อมใจ เชื่อฟัง รู้จักวิธีการในการนำเสนอความคิดเห็น ย่อมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ อดทน

- สนับสนุนงานของผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการเงิน การจัดการ และการอธิษฐาน

- วางแผนงานพัฒนาคริสตจักรทุกด้านร่วมกับศิษยาภิบาล และคณะกรรมการ

- ตัดสินใจ และสั่งการในการใช้จ่ายเงินคราวละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

- เทศนา อบรม สั่งสอน และตักเตือนพี่น้องที่ผิดพลาด หรืออ่อนแอ ด้านจริยธรรมคริสเตียน

- อำนวยการให้การทำงานของคณะกรรมการทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ราบรื่น

- เป็นผู้นำในด้านการอธิษฐาน การหนุนใจ การเยี่ยมเยียนพี่น้องทั้งในและนอกคริสตจักร

- ประสานงานและเป็นตัวแทนของคริสตจักรในการประสานงาน ร่วมมือกับคณะกรรมการกลาง และกลุ่มคริสเตียนที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ หรือศิษยาภิบาลมอบหมาย

- เป็นตัวแทนของคริสตจักรในการออกเสียง หรือร่วมประชุมกับคณะกรรมการในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


บทบาทหน้าที่รองประธาน

- ถ่อมใจ เชื่อฟัง รู้จักวิธีการในการนำเสนอความคิดเห็น ย่อมรับฟังการอบรม สั่งสอน
- ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากประธาน หรือศิษยาภิบาล

- ตัดสินใจ และสั่งการในการใช้จ่ายเงินคราวละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/๑ เดือน เมื่อสั่งจ่ายแล้วให้แจ้งให้ประธานทราบโดยไม่ชักช้า

- เทศนา อบรม สั่งสอน และตักเตือนพี่น้องที่ผิดพลาด หรืออ่อนแอ ด้านจริยธรรมคริสเตียน

- อำนวยการให้การทำงานของคณะกรรมการทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ราบรื่น

- เป็นผู้นำในด้านการอธิษฐาน การหนุนใจ การเยี่ยมเยียนพี่น้องทั้งในและนอกคริสตจักร

- ประสานงานและเป็นตัวแทนของคริสตจักรในการประสานงาน ร่วมมือกับคณะกรรมการ กรรมการกลาง และ กลุ่มคริสเตียนที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานคริสตจักรมอบหมาย

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศิษยาภิบาล หรือ ประธานคริสตจักรมอบหมาย

บทบาทหัวหน้าทีมนมัสการ
- ถ่อมใจ เชื่อฟัง รู้จักวิธีการในการนำเสนอความคิดเห็น ย่อมรับฟังการอบรม สั่งสอน
- วางแผน และดำเนินงานด้านการนมัสการให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจิมของพระเจ้า

- ประชาสัมพันธ์ ด้านการนมัสการให้เป็นที่เข้าใจด้วยดีทั่วกัน

- จัดผู้นำประชุม และดนตรีนมัสการในวันอาทิตย์ และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น

- วางแผนงบประมาณในการพัฒนาเครื่องดนตรีและเครื่องเสียง อุปกรณ์นมัสการ
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ในการนมัสการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศิษยาภิบาล หรือ ประธานคริสตจักรมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ผู้ประกาศเผยแพร่
- ถ่อมใจ เชื่อฟัง รู้จักวิธีการในการนำเสนอความคิดเห็น ย่อมรับฟังการอบรม สั่งสอน

- เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาพระคัมภีร์ การประกาศข่าวดี

- เป็นนักอธิษฐานแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า

- มีความกระตือรือร้นในการประกาศเผยแพร่ข่าวดี

- เป็นผู้ประกาศเผยแพร่ข่าวดีเรื่องความรอดบาป

- วางแผนและเป็นผู้นำในการออกประกาศเยี่ยมเยียน หนุนใจผู้สนใจ และผู้เชื่อใหม่

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศิษยาภิบาล หรือ ประธานคริสตจักรมอบหมาย

บทบาทหน้าที่หัวหน้างานรวีวารศึกษา
- ถ่อมใจ เชื่อฟัง รู้จักวิธีการในการนำเสนอความคิดเห็น ย่อมรับฟังการอบรม สั่งสอน

- วางแผนงานงบประมาณด้านการสอนรวีวารศึกษา

- พัฒนาตนเองในการด้านสอน และเข้าร่วมการอบรมพัฒนาด้านการสอนรวีฯ

- มีสติสัมปชัญญะ และปลูกฝังความเชื่อ และอบรมสั่งสอนด้วยความรักของพระเจ้า

- เป็นแบบอย่างในการใช้วาจา การร่วมสามัคคีธรรม ความถ่อมใจ ความเสียสละ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศิษยาภิบาล หรือ ประธานคริสตจักรมอบหมาย

บทบาทหน้าที่หัวหน้าอนุชน

- วางแผนการพัฒนางานอนุชนร่วมกับคณะกรรมการระดับต่างๆ

- เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนคนอื่น

- ถ่อมใจ เชื่อฟัง รู้จักวิธีการในการนำเสนอความคิดเห็น ย่อมรับฟังการอบรม สั่งสอน

- อบรม ตักเตือน จากผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นตัวแทนของคริสตจักรในด้านงานอนุชน ออกเสียง และรับมติของคณะกรรม อนุชนส่วนกลาง

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศิษยาภิบาล หรือ ประธานคริสตจักรมอบหมาย

บทบาทหน้าที่หัวหน้างานสินทรัพย์และพัสดุ
- ถ่อมใจ เชื่อฟัง รู้จักวิธีการในการนำเสนอความคิดเห็น ย่อมรับข้อเสนอแนะของผู้อื่น

- จัดทำบัญชี และหลักฐานด้านการเงิน และพัสดุ ให้เป็นระเบียบแบบแผนที่เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน โดยให้มีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินเป็นฉบับคู่ขนาน โดยให้พี่น้องที่คริสตจักรมอบหมาย ถือไว้อีกฉบับหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่อาจเกิดปัญหาด้านการเงิน และการบัญชี

- จ่ายเงินตามที่ประธาน/ศิษยาภิบาล/ คนที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นรายกรณี

- แจ้งงบดุลในการประชุมสามัญแก่ที่ประชุมสามัญ หรือ ตามที่ได้รับการร้องขอ

- ศึกษาบัญชี และสามารถบอกสถานะการเงินของคริสตจักรในการประชุมสามัญ

- รักษาเงินโดยการฝากเงินในบัญชีธนาคาร ไม่เก็บเงินสดไว้กับตัวมากกว่า x,๐๐๐ บาท

- ไม่นำเงินของคริสตจักรไปปะปนกับเงินส่วนตัว ให้แยกที่เก็บไว้ต่างหากโดยเฉพาะ

- กรณีการจ่ายเงินเกินกว่า x,๐๐๐ บาท ไม่เป็นผู้นำเงินไปใช้จ่าย หรือซื้อพัสดุด้วยลำพังตนเอง นอกจากได้รับ- การมอบหมายให้ทำเป็นครั้งคราว จากประธาน หรือศิษยาภิบาลคริสตจักร

- ตัดสินใจสั่งจ่ายเงินในกรณีเร่งด่วน จำเป็น ในกรณีประธาน หรือรองประธานไม่อยู่ ครั้งละไม่เกิน x,๐๐๐ บาท แล้วให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศิษยาภิบาล หรือ ประธานคริสตจักรมอบหมาย

บทบาทหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่และงานบริการ
- ถ่อมใจ เชื่อฟัง รู้จักวิธีการในการนำเสนอความคิดเห็น ย่อมรับข้อเสนอแนะของผู้อื่น

- วางแผนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ทุกวันอาทิตย์ หรือการนมัสการพิเศษ

- ดูแลบริเวณอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ห้องน้ำ ห้องเรียนรวี

- ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง

- จัดสถานที่ในงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศิษยาภิบาล หรือ ประธานคริสตจักรมอบหมาย

* หมายเหตุ
ในกรณีที่คณะกรรมการท่านใดหรือ สมาชิกสมบูรณ์ท่านใด มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับ มติคณะกรรมการ หรือ มีความคิดเห็นว่าประธาน หรือ ศิษยาภิบาลทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง หรือ คลาดเคลื่อนไปจากหลักการอันถูกต้อง หรือผิดไปจากหลักคำสอน หรือมีผู้สงสัยว่าได้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่สัตย์ซื่อต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบ หรือมีข้อกล่าวหาใดๆ โดยที่ผู้ร้องมีเจตนาที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ต่อคณะกรรมการบริหาร ให้มีการประชุมกรรมการบริหารคริสตจักรเพื่อพิจารณา แต่ผู้กล่าวโทษจะต้องมีพยานสำคัญที่สามารถให้การได้ ไม่ต่ำกว่า 2 คน รวมทั้งผู้กล่าวหา จำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 3 คน เข้าชื่อกันร้องต่อคณะกรรมการคริสตจักร หากคณะกรรมการคริสตจักรไม่รับฟัง หรือ เพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ผู้ร้องสามารถยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการกลาง ได้

หากข้อกล่าวหาถูกพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องกลับใจเสียใหม่ และให้ขอโทษต่อหน้าคณะกรรมการบริหารคริสตจักร คณะกรรมการบริหารคริสตจักรจะพิจารณาโดยเสียงเอกฉันท์ให้ดำเนินการตามสมควรแก่เหตุต่อไป

หากมีการพิสูจน์ได้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผู้กล่าวโทษจะต้องถ่อมตัวลง และยอมสารภาพความผิดบาปที่มีเจตนา หรือทัศนคติที่มิชอบ และต้องขอโทษต่อผู้ถูกกล่าวโทษ เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงลงโทษผู้กล่าวโทษนั้น หากผู้กล่าวโทษไม่ปฏิบัติตามและไม่ยอมกลับใจ คริสตจักรจะดำเนินการอเปหิผู้สร้างความแตกแยก และกล่าวร้ายผู้อื่นให้ออกไปจากการเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร และจะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการกลาง. และหน่วยงานคริสเตียนที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้กล่าวโทษจะไม่สามารถไปสร้างความแตกแยกให้กับคริสตจักรใดๆ ในคณะกรรมการกลาง หรือคณะxxx แห่งประเทศไทย. หรือหน่วยงานคริสเตียนใดๆ ได้อีก

หากมีปัญหาและข้อขัดข้องกรรมการบริหารสามารถยื่นเรื่องต่อประธาน และศิษยาภิบาลเพื่อให้มีการพิจารณาได้ ในการประชุมสามัญของคริสตจักร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)