ตัวอย่างแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นของสมาชิก A Christian Survey Form

การสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่ผู้นำคริสตจักร จะได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการจัดการต่างๆ ให้เกิดผลดีมาขึ้น ด้วยการ  เสริมจุดดี  แก้ไข้จุดบกพร่อง และกำจัดจุดออน่  เพื่อช่วยให้สมาชิกเติบโต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญทั้ง ด้านวัตถุ พฤติกรรมกลุ่ม จิตวิญญาณ การพัฒนาผู้นำ การเป็นสาวก และตอบสนองต่อพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ แบบประเมินนี้อาจนำไปปรับใช้ในคริสตจักรเพื่อทำแผนพัฒนาคริสตจักรได้บ้าง

แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคริสตจักร ประจำปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจสภาพ และปัจจัยในการพัฒนางาน ของคริสตจักร ประจำปี ค.ศ.........
2. เพื่อเสริมสร้างภาระใจแก่พี่น้องในการรับใช้ตามของประทาน
3. เพื่อปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมงานของคริสตจักรให้เกิดผลมากขึ้น

คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลตามที่ตรงกับความคาดหวังของท่าน ตามความเป็นจริง
ให้ใส่ตัวเลข 1-5 ท้ายข้อความ ดังนี้ (เนื่องจากหน้าของบล๊อกไม่เหมาะสมในการจัดหน้า ขอให้ท่านจัดหน้าและแบบฟอร์มใหม่ให้เหมาะสมด้วย)

5. เห็นด้วยมากที่สุด/ แน่นอนที่สุด

4. เห็นด้วยมาก/ ใช่จริง

3. เห็นด้วยปานกลาง/ ไม่แน่ใจ

2. เห็นด้วยน้อย/น้อย

1. ไม่เห็นด้วยเลย/ ไม่ใช่เลย

รายการประเมิน

1. ในปีที่ผ่านไปฉันมีโอกาสได้รับใช้ในงานของพระเจ้าบ่อยๆ

2.ในปีที่ผ่านไปฉันแจกไปปลิวหรือเป็นพยานแก่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าทุกๆ เดือน

3. ในปีที่ผ่านไปฉันเคยไปเยี่ยมหนุนใจศิษยาภิบาลที่บ้านพักมากกว่า เดือนละ 1 ครั้ง
   
4. ปีที่ผ่านไปฉันท่องพระคัมภีร์ได้มากกว่าเดิม หลายข้อ

5. ในปีที่ผ่านไปฉันมีความสุขมากกว่าความทุกข์

6. พี่น้องในคริสตจักรกำลังรับการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น

7. สมาชิกได้รับการดูแลเอาใจใส่จากศิษยาภิบาลและผู้นำอย่างทั่วถึง

8. ศิษยาภิบาลกำลังกระตุ้นให้แต่ละคนรับผิดชอบมากขึ้น

9. อาคารสถานที่และบริเวณรอบๆ โบสถ์ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี

10. การนมัสการเท่าที่เป็นอยู่มีความเหมาะสมแล้ว

11. ฉันเข้าใจนิมิต และเป้าหมายของคริสตจักรอย่างชัดเจน

12. คริสตจักรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการประกาศพระกิตติคุณ

13.. ฉันอยากให้คริสตจักรจัดการประกาศข่าวประเสริฐมากขึ้น

14. ในปีใหม่นี้คริสตจักรน่าจะขยายกลุ่มเซลให้มีจำนวนกลุ่มมากขึ้น

15. สมาชิกในคริสตจักรมีความหิวกระหายการเรียนรู้พระคัมภีร์

16. คริสตจักรควรมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจำ

17. ฉันคิดว่าคริสตจักรควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อ/ฟื้นฟูให้มากขึ้น

18. ฉันอยากให้ศิษยาภิบาล/ผู้นำ พูดคุยกับฉันมากขึ้น

19. ฉันกำลังปรนนิบัติรับใช้อย่างเต็มความสามารถแล้ว

20. ฉันพากเพียรขอของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลดีมากขึ้น

21. ฉันอยากทำงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแต่ไม่ค่อยมีเวลา

22. ฉันอยากไปเยี่ยมเยียนหนุนใจ และไปประกาศข่าวประเสริฐนอกสถานที่

23. ฉันอยากเป็นพยานแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะพูดกับคนอื่นอย่างไร

24. ฉันคิดว่าการรวมพลังอธิษฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคริสตจักร

25. ฉันอยากเห็นคนอื่นๆ ได้รับความรอดมากขึ้น

26. ครอบครัวสนับสนุนให้ฉันปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

27. ครอบครัวของฉันมักมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆ ด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

28. ฉันมีของประทานบางอย่างที่น่าจะรับใช้ในคริสตจักรได้

29. ในปีใหม่นี้ฉันคิดว่าจะอธิษฐานให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านไป

30. ฉันตั้งใจว่าจะนมัสการและอธิษฐานในครอบครัวเป็นประจำ

31. ฉันต้องการเติบโตกับพระเจ้าและมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของผู้เชื่อ

32. ในปีใหม่อยากให้มีกิจกรรมอะไรที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคริสตจักรให้มากขึ้น

33. ผู้นำเซล ผู้นำกลุ่ม ได้รับการอบรม และเสริมสร้าง ส่งเสริมจากคริสตจักรเพียงไร

34. ฉันคิดว่าคริสตจักรจัดสรรเงินถวายแก่ผู้ทำการอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามพระคัมภีร์

35. คริสตจักรมีการส่งเสริมคนรุ่นใหม่/เยาวชน อย่างจริงจัง

36. ฉันคิดว่าปีที่ผ่านไปคริสตจักรของฉันได้่เจริญขึ้นมากกว่าเก่า

37. ฉันกำลังพิจารณาว่าจะย้ายไปนมัสการที่โบสถ์อื่นด้วยเหตุผลบางอย่าง

38. ฉันคิดว่าผู้นำได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้ว

39. ฉันคิดว่าการสอนบทเรียนพระคัมภีร์ของคริสตจักรมีระบบแบบแผนที่ดี

.............................................................
40. ข้อเสนอแนะที่มีต่อคริสตจักร (ถ้ามี)
.............................................................

โดยความปรารถนาดีจาก เจ้าของบล็อค
RW MU. Original Author of the writing.
ไม่สงวนลิขสิทธิ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3/26/2554

    ผมจะติดต่ออาจารย์ทีมงานที่ใหนส่งข้อความมาบอกด้วยจะขอบคุณมาอยากคุยกับอาจารย์จิงๆLovegod2524@hotmail.com

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)