ธรรมนูญของคริสตจักร - A Model of Church Charter

คริสตจักรที่ดี มีหลักการ ต้องมีแผน มีวิธีการ  ต้องมีระเบียบการปกครอง
ในตอนนี้จะนำเสนอตัวอย่าง ธรรมนูญของคริสตจักรที่เคร่งครัดกับสมาชิกพอสมควร
ใครไม่ดี ไม่เอาดี อาจสูญเสียสมาชิกภาพได้ง่ายๆ หากไม่เอาจริงเอาจัง หย่อนยาน หรือเกียจคร้าน อย่างไรก็ตามการมีธรรมนูญที่ยังไม่สมบูรณ์อาจจะยังดีกว่าคริสตจักรที่ไม่มีขือ ไม่มีแป เอาเสียเลย คริสตจักรไทยที่มีสังกัดและไม่มีสังกัดส่วนใหญ่ยังไม่มีแบบแผนแน่ชัด อาจมีแต่ของคริสตจักรแม่ที่เขียนไว้กว้างๆ ดังนั้นผู้นำคริสตจักรน่าจะร่วมมือกัน กำหนด หลักการ วิสัยทัศน์ กฎเกณฑ์ ของคริสตจักรของตนอย่างชัดเจน เพราะสิ่งนี้จะส่งผลให้สมาชิกทุกคน รู้ว่าคริสตจักรที่เขามอบความไว้วางใจมาสังกัด กำลังจะไปทางไหน มีเป้าหมายอย่างไร จะทำอย่างไร  คริสตจักรต้องการให้สมาชิกทำอย่างไร คริสตจักรคาดหวังให้สมาชิกเป็นคนอย่างไร

การมีแนวปฏิบัติจะช่วยให้คณะกรรมการได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
คริสตจักรไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเกิดผล อาจเป็นเพราะผู้นำไม่มีหลักการ
ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่ทราบว่าแต่ละปีมีเป้าหมาย แต่ละด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านกาพภาพ  ด้านความสัมพันธ์  ด้านการบริการ ด้านจิตวิญญาณ ด้านการประกาศ
หลายคริสตจักรจึงไม่มีการประกาศนอกโบสถ์เลย แม้จะตั้งมาแล้วเป็นสิบๆ ปี

หากสมาชิกไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการเป็นสมาชิก คริสตจักรไม่มีแผน ไม่มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ ผู้นำบริหารงานตามอำเภอใจ บางคนทำเพี้ยนไปจากหลักการของพระเจ้า บอกว่า ขอพระเจ้าทรงนำอย่างเดียว โดยไม่ต้องมีการวางแผน ไม่มีแผนการอธิษฐาน หรือทำอะไรเป็นจริงเป็นจริง เพราะคิดว่าขอพระวิญญาณทรงนำอย่างเดียว

การไม่มีแผนจะส่งผลทำให้ผู้นำทำตามใจ ดำเนินงานคริสตจักรไปตามแรงเหวี่ยงจากเหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน มากกว่าสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม
นับวันสมาชิกยิ่งล้า อ่อนแอ และไร้ทิศทาง เบื่อหน่ายกับการเรียนพระคัมภีร์ที่เรียนโตแต่หัว ไม่ได้นำไปใช้ ไม่ได้นำไปสู่สนามแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ

คริสตจักรที่มุ่งมั่นจะต้องยืนหยัดด้วย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน พามวลสมาชิกก้าวออกไปสู่ความเป็น"คริสตจักรที่มีสง่าราศี"ด้วยแผนการ และวิธีการที่เป็นรูปธรรม


ธรรมนูญการปกครองคริสตจักร
ของ คริสตจักร เพิ่มพูน พระคุณ มากล้น ประกาศการไถ่
ฉบับที่ ๑ ปี ค.ศ. xxxxx

ที่ตั้ง  xxx ถนน  xxxx หมู่ xxxx ต.Xxxxx อ.Xxxxxxx  จ.xxxxxx  โทร xxxxxxx

คติพจน์
    อธิษฐาน- นมัสการ- สามัคคีธรรม- สร้างสาวก-ประกาศ-บริการ

วิสัยทัศน์
เป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศี เป็นคริสตจักรแห่งความเชื่อ ความรัก และความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า มุ่งสร้างคนให้เป็นสาวกที่เต็มไปด้วยของประทานและฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ แต่ยังเป็นคนที่ถ่อมใจและยอมฟังผู้นำ รักความสามัคคี และเสียสละ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการรับใช้พระเจ้า ประกาศพระกิตติคุณด้วยฤทธิเดชแห่งพระนามของพระเยซูคริสต์แก่ชุมชน และสังคม อย่างขยันขันแข็ง ผู้เชื่อที่ได้รับการอบรมแล้วสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมได้

หลักข้อเชื่อ
๑.พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า เขียนขึ้นโดยการดลใจของพระองค์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดแห่งความเชื่อ  ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ที่ชอบธรรม เพื่อเตรียมคนให้เป็นคนดีรอบคอบ เป็นเกลือแห่งโลก เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

๒.มีพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียว ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง ทรงสำแดงพระลักษณะเป็นตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณลักษณะของพระเจ้าคือ สถิตทั่ว สัพพัญญู ทรงฤทธิ์ไม่จำกัด  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา มีเมตตา กอปรด้วยพระคุณอันอุดม ให้อภัยเสมอ

๓.พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ แต่มนุษย์ได้กระทำความผิดบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า หลงกระทำตามใจตนเอง ชอบสร้างสิ่งของวัตถุ เป็นรูปต่างๆ ไว้นมัสการและถือว่าเป็นสิ่งพึ่งเคารพ ตามความคิดอันเขลาของตนเอง โลภ และกบฏ มนุษย์จึงถูกแช่งสาปด้วยกฎแห่งธรรมบัญญัติของศาสนา ไม่มีทางที่มนุษย์จะพ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแห่งศาสนาได้ นอกจากการพึ่งในพระคุณแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้น

๔.พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์จากหญิงพรหมจารี โดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงปราศจากบาป ทรงกระทำการอัศจรรย์ พระเจ้ากำหนดให้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้ามาไถ่บาปของมนุษย์ ผู้เชื่อในพระเยซูจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางด้าน ความคิด จิตใจ วิญญาณ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง 

พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษยชาติ ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ แต่ในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาใหม่ และอยู่ร่วมกับสาวกอีก 40 วันท่ามกลางประจักษ์พยานมากกว่า 500 คนที่ได้เห็นพระองค์เป็นขึ้นและดำเนินอยู่ท่ามกลางเขา  แล้วพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์เพื่อไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับคนทั้งหลายที่เชื่อ และวางใจในพระนามของพระองค์

พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง เพื่อพิพากษาทั้งคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนดี และคนที่รู้ว่าอะไรไม่ดียังทำอยู่ คนที่ประพฤติผิดต่อมโนธรรมสำนึกที่พระเจ้าประทานให้มีอยู่ในใจของเขา คนไม่นับถือผู้มีคุณ ผู้มีสิทธิอำนาจ คนโลภ หมอดู คนทำนาย คนทรงเจ้า ผู้ทำนายโชคชะตา คนเล่นเวทย์มนต์ ไสยศาสตร์ คนติดต่อกับวิญญาณ คนที่เชิญเจ้า เชิญเทพฯ ต่างๆ ให้มาสิงสถิตในตนเองคนไม่นับถือพระนามของพระเจ้า คนที่ไม่นับถือพ่อแม่ คนที่กดขี่คนยากจน คนโกงตาชั่ง คนกราบไหว้รูปเคารพ ดวงดาว ภูเขา แม่น้ำ ต้นไม้ จอมปลวก มูลดิน สิ่งประหลาด และสรรพสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น แทนพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ ที่เป็นอยู่ ผู้ที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถสัมผัสพระองค์ได้ด้วยดวงตาแห่งความบาปของตน 

พระเยซูจะครอบครองประชาชาติทั้งมวล ร่วมกับบรรดาสิทธิชนผู้ที่ไม่ได้ดำเนินตามคำแนะนำของ ศาสนาเทียมเท็จ ผู้ที่ได้รับการชำระด้วยพระโลหิต พระคำของพระเจ้า ผู้ที่ได้ทนทุกข์เพื่อความเชื่อในพระนามของพระองค์ เพราะเขาเห็นว่าศักดิ์ศรีที่จะมาภายหน้านั้นมีค่ามากกว่าทรัพย์สิน เิงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ที่มนุษย์ผู้มีบาปหน้าแสวงหา และอุทิศตัวสำหรับสิ่งของอนิจังเหล่านั้น

๕.ทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์ได้รับความรอด คือการกลับใจใหม่ และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

๖.พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าทรงสถิตอยู่ภายในผู้เชื่อทุกคน

๗.การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้เชื่อทุกคน ไม่เฉพาะสำหรับใครคนใดคนหนึ่ง คณะใดคณะหนึ่ง หรือเป็นการรับโดยความบริสุทธิ์ของการประพฤติของตน แด่ด้วยพระคุณและความเชื่อ ในสมัยเริ่มแรกเป็นอย่างไร ในสมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่ (ลูกา 3.16, 11.13, ยอหน์ 14.16, ยอห์น 16.23-24)

๘.คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์เป็นที่ชุมนุมแห่งคนของพระเจ้า เป็นแหล่งแห่งพระพร ศาสนิกผู้เชื่อแท้ทุกคนและคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรสากล อันเป็นชุมชนและครอบครัวของพระเจ้าซึ่งมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์

๙.พิธีบัพติศมาในน้ำเป็นเพียงสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงว่าผู้เชื่อได้ประกาศตนว่าได้มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว ผู้เชื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เหมือนได้ตายแล้วในการบาป และเป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อผ่านพ้นพิธีนี้ ยอมอุทิศชีวิตเพื่อศึกษาคำสอนและกระทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ เพื่อจะได้เข้าส่วนกับพระคริสต์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า พร้อมที่เผชิญการทนทุกข์ทรมาน การถูกปฏิเสธจากญาติมิตร ครอบครัว และศาสนาที่นับถือพระเจ้าเทียมเท็จ และการบูชาว่าผีคือผุ้พิทักษ์ หรือวิญญาณที่ให้การคุมครองที่ช่วยให้รอดไม่ได้  พิธีนี้กระทำขึ้นโดยการจุ่มตัวลงในน้ำตามอย่างการให้บัพติสมาของยอห์นผู้่เผยพระวจนะ

๑๐.การบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังเป็นสิ่งที่ผู้นำคริสตจักร ผู้ประกาศ และผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ต้องได้รับประสบการณ์นี้โดยมีเครื่องหมายสำคัญดังปรากฎในพระธรรมกิจการ บทที่ 19 และต้องส่งเสริมให้สมาชิกรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการเป็นพยาน และการรับใช้อย่างเกิดผล ผู้ที่ไม่ได้รับต้องแสวงหาเพื่อจะได้รับสิทธิและมีโอกาสในการรับเลือกให้เป็นผู้นำคริสตจักรได้

๑๑.พิธีมหาสนิท เป็นพิธีระลึกและประกาศการตายของพระเยซูคริสต์ จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา
เป็นเหมือนพิธีปัสคาอันศักดิ์สิทธิที่พระเยซูคริสต์และสาวกถือปฏิบัติในเทศกาลนั้น สมาชิกสมบูรณ์ทุกคน หรือผู้นำครอบครัวที่บังเกิดใหม่แล้วสามารถประกอบพิธีได้ โดยไม่มีการจำกัดให้เฉพาะอาจารย์ทางศาสนาที่มีศาสนศักดิ์เท่านั้น แต่ต้องเป็นไปด้วยความเคารพและมีความหมาย โดยใช้ขนมปังที่ทำขึ้นโดยไร้เชื้อยีสอย่างแท้จริง และใช้น้ำองุ่นแท้เท่านั้น

๑๒. คริสตจักรคือชุมนุมของผู้เชื่อ เป็นแหล่งพูมพักเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน เพื่อให้ผู้เชื่อมีความเข้าใจถึงสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ และใช้สิทธิอำนาจนี้ในการดำเินินชีวิต การครองตน การประกาศ คริสตจักรมุ่งเน้นให้สมาชิกแสวงหาของประทานฝ่ายวิญญาณจิตที่มีอยู่แล้วและที่ยังจะมีมา ตามอย่างอัครสาวกที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อเอาชนะการล่อลวงของวิญญาณชั่ว เพื่อปลดปล่อยผู้คนออกจากการเป็นทาสของสิ่งต่างๆ เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้า

๑๓. คริสตจักรเป็นการประชุมแห่งผู้เชื่อที่สามารถปลดปล่อยผู้คนที่ถูกรบกวนจากวิญญาณชั่ว โรคภัย คำแช่งสาป การถูกบีบบังคับทุกอย่าง เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเยซูคริสต์พระเจ้าเที่ยงแท้ที่ทรงพระชนม์อยู่ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต คริสตจักรเชื่อในสิทธิอำนาจของผู้เชื่อตามพระมหาบัญชาว่า มีผู้เชื่อที่ไหน หมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั้น เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรค เขาจะขับผีได้

เป้าหมายของคริสตจักร

สร้างสรรค์สมาชิกให้เป็นคริสเตียนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของ พระเยซูคริสต์ เลียนแบบชีวิตของอัครสาวก วีรชนคริสเตียนผู้เชื่อแท้ เป็นบุคคลแห่งการรับใช้  อุทิศตัวเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า มีชีวิตที่เปล่งแสงสว่าง ดำเนินชีวิตด้วยสิทธิอำนาจและเป็นผู้สื่อสารของพระเยซูคริสต์  นำความรอดไปสู่ชุมชน และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

พันธกิจหลัก
๑.การนมัสการ
๒.การอธิษฐาน
๓.การเรียนรู้พระคำของพระเจ้า-การสร้างสาวก
๔.การประกาศข่าวประเสริฐ
๕.การบริการ
๖.การเป็นพี่น้องกับคริสเตียนในสังกัดและต่างสังกัด
๗.การถวาย

รายละเอียดพันธกิจ
๑.การนมัสการ
คริสตจักรจัดการนมัสการที่เต็มไปด้วยความร่าเริงยินดี ด้วยดนตรี การโห่ร้อง สรรเสริญ ตามแบบคริสตจักรยุคแรก ใช้บทเพลงแห่งการสรรเสริญที่มีความหมาย สอดคล้องกับหลักข้อเชื่อ ไม่ใช้เพลงที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของผู้ไม่เชื่อพระเจ้า เป็นบทเพลงเพื่อโมทนาพระคุณพระเจ้า และปรีดีร่าเริงในการสถิตอยู่ของพระเจ้า

ใช้บทเพลงสรรเสริญเป็นบทเพลง เพื่อรับพระพรแห่งการสรรเสริญ และการสถิตอยู่ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยไม่จำกัดแนวบทเพลง ความสั้น-ยาวของเพลง จังหวะหรือ เพลงของคณะ หรือนิกายใดๆ

คริสตจักรส่งเสริมและหนุนใจให้สมาชิกแต่ละครอบครัวมีการนมัสการพระเจ้าภายในครอบครัวในช่วงสัปดาห์  และยังส่งเสริมให้สมาชิกที่มีที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกันมีการจัดกิจกรรมกลุ่มแคร์ หรือ กลุ่มเซลอธิษฐาน เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ และสามัคคีธรรมร่วมกัน หนุนใจซึ่งกันและกันในรอบสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

คริสตจักรเชื่อว่าการรักษาวันสบาโตเป็นเครื่องหมายของคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อแท้ (อพยพ 31.13, เอเสเคียล 30.12,20) การเข้าร่วมการนมัสการวันอาิทิตย์อย่างสม่ำเสมอย่อมช่วยให้ผู้เชื่อมีการเจริญเติบโตในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริง สมาชิกทุกคนสมบูรณ์ทุกคนต้องถือปฎิบัติให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

คริสตจักรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักข้อเชื่ออย่างจริงจังและดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังตามพระบัญญัติ ๑๐ ประการ (อพยพ 20.1-17) โดยไม่มีการยกเว้น หรือโอนอ่อนไปตามกระแสของโลก  ภาวะเศรษฐกิจ  ภัยคุกคามต่อชีวิต อำนาจอันมิชอบ  หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ  สมาชิกคริสตจักรย่อมเข้าร่วมสามัคคีธรรม ในการนมัสการอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้น ของการดำเนินชีวิตประจำวันตามแบบบรรพบุรุธแห่งความเชื่อของคริสเตียน

๒.การอธิษฐาน
คริสตจักรมีความเชื่อในพลังแห่งการอธิษฐาน: การถือศีลอดประจำสัปดาห์  การร่วมกลุ่มอธิษฐานประจำสัปดาห์  คริสตจักรสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีการอธิษฐานในเวลาเช้าก่อนไปทำกิจกรรมประจำวัน ไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ หรือทำการงานใดๆ  สมาชิกต้องมีการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐานรวมกลุ่มประจำสัปดาห์ และประจำเดือนเพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้เชื่อที่เข็มแข็งได้

คริสตจักรยังส่งเสริมให้สมาชิกมีการถือศีลอดประจำสัปดาห์ โดยวิธีถืออดวิธีการต่างๆ ตามกำลังความเชื่อและภาระใจของแต่ละบุคคล  เราเชื่อว่าคริสตจักรของพระเจ้าจะสามารถมุ่งไปข้างหน้า และเข้มแข็งได้ด้วยพลังแห่งการอธิษฐาน คริสตจักรย่อมส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนดำเนินชีวิตประจำวันโดยการพึ่งพาในฤทธิ์เดชและการครอบครองขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ สมาชิกทุกคนจะตั้งเป้าหมายเพื่อการอุทิศตนในการอธิษฐานทั้ง ส่วนตัว และภายในครอบครัว หรือ กลุ่มอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับพลังแห่งการอธิษฐาน เป็นรากฐานแห่งคริสตจักรที่เข้มแข็ง การอธิษฐานคืออาวุธที่ทรงฤทธานุภาพที่คริสตจักรจะสามารถประกาศกับชุมชน มีผลกระทบต่อชุมชน และสังคม

๓.การเรียนรู้พระคำของพระเจ้า- การสร้างสาวก
คริสตจักรเชื่อในการสำแดงของพระเจ้าพระบิดา  ทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า  องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และทางพระคริสต์ธรรมคัมภีร์

คริสตจักรเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้โดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าเป็นสำคัญ  คริสตจักรจึงมีการจัดการอบรม มีการสอนให้ความรู้ด้านพระคำของพระเจ้าแก่สมาชิกอย่างเป็นระบบ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดปี  คริสตจักรส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวย่อมต้องเข้าร่วมในการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าตามระดับความรู้ในชั้นเรียนที่คริสตจักรจัดไว้อย่างสม่ำเสมอ

คริสตจักรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้รับการอบรมพิเศษ ร่วมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ การฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ การเข้าค่าย และคริสเตียนศึกษา  ตามวาระและโอกาสในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ สมาชิกทุกคนจำเป็นต้องอุทิศเวลาและหาโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คริสตจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอย่างกระตือรือร้น เพื่อความเจริญงอกงามฝ่ายจิตวิญญาณและรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

๔. การประกาศข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้า มนุษย์ทุกคนช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ต้องรับจากพระเจ้า โดยการกลับใจใหม่ และวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า (อฟ.2:8,รม.3:24)

พันธกิจตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือ การประกาศนำวิญญาณ คริสตจักรย่อมมุ่งทำพันธกิจของพระเจ้าตลอดเวลา โดยการสั่งสอน ปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกผู้เชื่อแท้ทุกคน ประกาศเป็นพยานด้วยชีวิตของตนเอง โดยวิธีการที่หลากหลายและ สม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อนำดวงวิญญาณให้มาถึงความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า คริสตจักรมุ่งมั่นทำการประกาศด้วยวิธีการหลากหลาย และเป็นประจำต่อเนื่อง ตามวาระและโอกาส ทั้่งที่มีโอกาส และไม่มีโอกาส

๕. การบริการ
คริสตจักรมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งการรับใช้  อุทิศตัวเพื่องานของพระเจ้าใน
คริสตจักร ตามกำลังความสามารถและของประทานของพระเจ้าที่มีในแต่ละคนอย่างเต็มกำลัง และด้วยใจศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้แต่ละคนมีภาระใจในการรับใช้ เพื่อแสดงออกถึงความรักและห่วงใยซึ่งกันและกัน

๖.การเป็นพี่น้องกับคริสเตียนในสังกัดและต่างสังกัด และคริสเตียนทั่วโลก
คริสตจักร....มีความเชื่อว่าคริสตจักรต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือที่ใดๆ ในจังหวัด ในภาค ในโลกไม่ว่าเป็นนิกายหรือคณะใดๆ ย่อมมีหลักข้อเชื่อสำคัญสอดคล้องกัน คริสตจักรจะร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียน และคริสตจักรต่างๆ ในการประกาศความรอดบาปโดยการเชื่อเรื่องไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เจ้า คริสตจักรทุกแห่งย่อมเป็นพี่น้องกันในพระกายของพระเยซูคริสต์  คริสตจักรย่อมแสดงออกถึงความร่วมมือ ความสมานฉันท์  การร่วมสามัคคีธรรม การรวมกลุ่มอธิษฐาน การประกาศพระกิตติคุณ  การร่วมกันถวายทรัพย์เพื่องานส่วนรวมเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระเยซูคริสต์ โดยไม่มีข้ออ้าง หรือข้อกล่าวโทษผู้อื่น หรือคิดว่าคริสตจักรดีกว่าของผู้อื่น แต่ร่วมมือ ร่วมมือรับใช้พระเจ้าร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระเยซูคริสต์

คริสตจักรเห็นด้วยกับการร่วมใช้ทรัพยากรเพื่องานในการทำพันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยไม่แบ่งแยก ถือคณะนิกาย หรือปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังโดยไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ของคริสเตียนไทยหรือพี่น้องคริสเตียนในต่างประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้าน คริสตจักรตั้งปณิธานว่าความร่วมมือคือพลัง

คริสตจักรไม่ถือว่าคริสตจักรของตัวเองดีกว่าพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรอื่นๆ คริสตจักรย่อมให้ความร่วมมือกับคณะือื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ  มูลนิธิ องค์กรอิสระ เครือข่ายการประกาศ เครือข่ายอธิษฐาน

คริสตจักรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการกลางได้ลงมติ  คริสตจักรย่อมร่วมถวายส่วนรายได้ของคริสตจักรเข้าสู่ส่วนกลางอย่างเต็มขนาด  ด้วยความเต็มใจและความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อร่วมมือ สร้างสรรค์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันก่อให้เกิดเป็นพลังและมีเอกภาพในการทำงานของคณะกรรมการกลางเพื่อให้งานของพระเจ้าก้าวหน้าและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น

๗.การถวาย
คริสตจักรเชื่อว่า ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ และ ทรัพย์สมบัติและทั้งสิ้นที่มีอยู่ของผู้เชื่อแท้เป็นของประทานมาจากพระเจ้า คริสตจักรย่อมส่งเสริมและสั่งสอนให้สมาชิกผู้เชื่อแท้ทุกคนที่มีรายได้ และไม่มีรายได้แสดงออกถึงความเชื่อศรัทธา การยอมรับการครอบครองและการเลี้ยงดูอย่างอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยให้สมาชิกเข้าส่วนในการรับพระพรอันใหญ่ยิ่งแห่งการถวายอันเป็นพระสัญญาตามที่บันทึกไว้ในหนังสือพระธรรมมาลาคี บทที่ ๓ ข้อ ที่ ๑๐

คริสตจักรเชื่อว่า การถวายอย่างเต็มใจเป็นการหว่านเมล็ดแห่งพระพรสำหรับตนเองและครอบครัว เป็นพระพรต่อเนื่องไปถึงลูกหลาน เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ให้กับทุกคนที่ถวายด้วยความเชื่อ และด้วยความเต็มใจ 

คริสตจักรส่งเสริมให้สมาชิกถวายพิเศษสำหรับ เด็กกำพร้า หญิงหม้ายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับคริสตจักร โดยใส่ซองถวายในโต๊ะถวายพิเศษทุกๆ อาทิตย์สำหรับคนพิเศษเหล่านี้

คริสตจักรส่งเสริมให้สมาชิกถวายซองพิเศษส่วนตัวทุกอาทิตย์ หรือตามวาระพิเศษ สำหรับผู้เทศนาทั้งที่เป็น ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร ผู้ปกครอง และผู้มาหนุนใจ ผู้มีของประทานในการเป็นผู้ประกาศ  อัครทูต  หัวหน้าองค์กรจัดตั้งที่มาเยี่ยมเยียนคริสตจักร หรือมีการจัดการสัมนาพิเศษ ในวาระโอกาสต่างๆ  เพื่อรับพระพรร่วมกัน และมีส่วนในการรับใช้ และหนุนใจผู้ทำงานของพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันตามกำลังความสามารถและของประทานของแต่ละคน

คริสตจักรมีการจัดโบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาทุกๆ ปีในสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนธันวาคมทุกปีเป็นเงินพิเศษนอกเหนือจากค่าตอบแทนของผู้รับใช้คนนั้น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง 1 เดือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของผู้รับใช้พระเจ้า

คริสตจักรเห็นคุณค่าของผู้นำฆราวาส ผู้นำนมัสการ ครูสอนรวีวารศึกษา และบุคลากรอื่น ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีจึงถือเป็นหน้าที่ของผู้นำคริสตจักรที่จะมอบของขวัญพิเศษสำหรับบุคลากรผู้อุทิศตนเหล่านี้ และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม เข้าร่วมการสัมมนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยความยินดี และขอบพระคุณพระเจ้า เพื่อธำรง รักษา และสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่คนงานที่เสียสละเหล่านี้

การถวายพิเศษาตามพระธรรม เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ ๑๐ และ บทที่ ๒๖ ผู้เชื่อจะนำส่วนที่ต้องถวาย และของถวายตามใจสมัคร ตามส่วนแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้  ไม่ว่าจะเป็น แรงกาย แรงใจ พลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ สมาชิกสมบูรณ์ทุกคนจะนำส่วนที่เป็นของพระเจ้ามาคืนไว้ในพระคลังของพระเจ้า ตามธรรมเนียมและหลักข้อเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับการถวาย  เพื่อเป็นการสำแดงถึงความเชื่อที่แสดงออกเป็นการปฎิบัติ  การกตัญญูต่อพระกรุณาธิคุณแห่งการทรงไถ่บาปของพระเยซูคริสต์จากความผิดความบาปของผู้เชื่อทุกคน

คริสตจักรส่งเสริมให้สมาชิกมีการเสียสละ และมีจิตใจที่ประกอบด้วยฉันทะภาระรับผิดชอบต่อพันธกิจการรับใช้ การประกาศข่าวประเสริฐ การสร้างสาวกอันเนื่องจากพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า โดยการเข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบในพันธกิจการปรนนิบัตินานัปการของคณะกรรมการกลางและคริสตจักร

คริสตจักรจะต้องใช้จ่ายเงินถวายของสมาชิกอย่างเที่ยงธรรม และไม่เก็บเรี่ยไรพร่ำเพรือ แต่แจกจ่ายให้กับผู้พิการ หญิงหม้ายที่ขึ้นทะเบียนไว้  การสงเคราะห์คนขัดสน เด็กกำพร้า  การให้ทุนการศึกษาบุตรของผู้รับใช้พระเจ้า ผู้อุทิศตนทำการงานของพระเจ้า ผลถวายสิบลด ผลถวายด้วยใจสมัคร ถวายพเศษ คริสตจักรจะจัดให้มีอาหารอย่างเพียงพอสำหรับสมาชิกที่มานมัสการทุกวันอาทิตย์ หรือโอกาสพิเศษ ตามควรแก่อัตภาพและความเหมาะสมของสถานการณ์

การเก็บเงินถวายสิบลดในปี่ที่ 3 สมาชิกสามารถจะเลือกว่าจะนำไปบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล หรือเป็นการช่วยเหลือแก่ ผู้รับใช้พระเจ้า(เลวี)  หญิงหม้าย เด็กกำพร้า  คนต่างด้าว ตามที่จารึกไว้ในหนังสือ
เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 26.12 โดยไม่จำเป็นต้องนำมามอบให้กับคริสตจักร แต่ให้นำไปบริจาคตามใจสมัคร

ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาได้แก่
   
๑. ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้พระเจ้า
๒. ผู้ช่วยศิษยาภิบาล
๓. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
๔. เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่คริสตจักรแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
   - ครูรวี ชั้นผู้ใหญ่: ผู้เชื่อใหม่, อนุชน, บุรุธ, สตรี, ผู้ประกาศ, เด็กระวี 1-2-3
   - หัวหน้าทีมนมัสการ
   - ครู-อาจารย์
   -ฯลฯ

พันธกิจของผู้รับใช้
๑.เทศนาสั่งสอน อบรม ในทางธรรม  และเป็นผู้ประกอบศาสนพิธีของคริสตจักร
๒.ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนงานของคริสตจักร
๓.เป็นผู้มีอำนาจหรือเป็นตัวแทน มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคริสตจักร ทั้งภายในคริสตจักรและที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น โดยได้รับสิทธิอันชอบธรรมเนื่องในการผู้แทนคริสตคริสตจักร
๔.นำเสนอแผนงานด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรมคริสเตียน การประกาศความรอด
๕.ประสานสัมพันธ์และ ดำเนินงานศาสนกิจให้สอดคล้องกับ มติ ระเบียบ ของคริสตจักรและตามมติที่คณะกรรมการกลางกำหนด
๖.ส่งเสริมสนับสนุน ให้กำลังใจผู้ร่วมงาน ร่วมมือในพันธกิจของคริสตจักรทุกด้าน. ประสานงานกับชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมอันไม่ขัดกับหลักข้อเชื่อของคริสเตียน

คณะธรรมกิจหรือคณะผู้ปกครองคริสตจักร

คณะธรรมกิจ ประกอบด้วย คณะกรรมการ จำนวน 7-12 คน
คณะกรรมการมีวาระการทำงาน ๓ ปี คณะกรรมสิ้นสุดสภาพเมื่อครบวาระตามกำหนด หลังจากนี้ต้องเลือกคณะกรรมการใหม่ โดยบุคคลในคณะธรรมกิจชุดเดิมสามารถได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกได้
โดยไม่จำกัดวาระ  แต่ห้ามมีการหาเสียงด้วยการสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ หรือทำสิ่งใดๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้เลือกตน หรือผู้อื่นเข้ามา โดยมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

๑.ประธานคริสตจักร
๒.รองประธาน
๓.เจ้าหน้าที่สินทรัพย์และพัสดุ
๔.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สินทรัยพ์และพัสดุ
๔.ฝ่ายโยธา/บริการ
๕.ประชาสัมพันธ์/ปฎิคม
๖. หัวหน้าทีมนมัสการ
๗. หัวหน้าฝ่ายรวีวาศึกษา และการศึกษาพระคัมภีร์
๘. หัวหน้าฝ่ายแผนงานคริสตจักร
๙.เลขานุการและเลขานุการ
๑๐.ผู้ช่วยเลขานุการ

พันธกิจของคณะธรรมกิจ
๑.วางแผนการพัฒนาคริสตจักรให้ครอบคลุมพันธกิจของคริสตจักรทุกด้าน
๒.เทศนา สั่งสอน และดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในด้าน ความเชื่อ ความรัก ความประพฤติ และการอุทิศตน
๓.ให้คำปรึกษาแก่สมาชิก เกี่ยวกับจริธรรมคริสเตียน
๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบภายในคริสตจักรให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ เพื่อก่อให้เกิดขวัญกำลังแก่สมาชิก ตามแบบธรรมเนียมที่ดีงามของคริสตชน
๕.เยี่ยมเยียน หนุนใจ มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในด้าน จริยธรรม ความเชื่อและการปฏิบัติ
๖.ส่งเสริมสนับสนุนความเจริญทางด้านจิตวิญญาณ สังคม และการอุทิศตนของสมาชิก
๗.ร่วมการประชุม และภารกิจต่างๆ ของคริสตจักรอย่างกระตือรือร้น
๘.วางแผนจัดการด้านสวัสดิการของผู้รับใช้พระเจ้า
๙.ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานกับผู้รับใช้พระเจ้าในการดำเนินงานของคริสตจักร
๑๐.ส่งเสริมสนับสนุนงานของคณะกรรมการ xxxxxx  xxxxxและหน่วยงานอื่นตามข้อตกลงและตามความเหมาะสม
๑๑.ส่งเสริม และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการทำกิจกรรม ในชุมชน ทั้งองค์กรคริสเตียนและองค์กรในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และ ความเจริญของคริสตจักร
๑๒.รับผิดชอบและตัดสินใจต่างๆ ในกิจการของคริสตจักร และเป็นตัวแทนของสมาชิกคริสตจักร

สถานภาพการเป็นสมาชิก
สมาชิกสมบูรณ์  คือผู้ที่กลับใจมารับเชื่อ รับการทรงไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า และยอมรับการบัพติสมาในน้ำ  สมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร เพื่อรับสิทธิแห่งการเป็นสมาชิก และยอมรับการปกครองดูแลของศิษยาภิบาล  ธรรมกิจคริสตจักร และเต็มใจดำเนินชีวิตตามคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า  ยอมรับที่จะเข้าร่วมการนมัสการ  สมัครใจที่จะมีส่วนร่วมในการสามัคคีธรรม การอบรมในทางธรรม การถวาย และกิจกรรมต่างๆ ที่คริสตจักรจัดขึ้น  สมาชิกสมบูรณ์มีสิทธิในการร่วมพิธีศีลมหาสนิท  และได้รับการปกครองดูแล  ได้รับการเยี่ยมเยียน และส่งเสริมให้มีความจำเริญ ความเชื่อ ความหวังใจ และ ความรัก และในด้านอื่นๆ และมีสิทธิพิเศษในการเลือกประธานคณะธรรมกิจ ธรรมกิจคริสตจักร หรือในการออกเสียงเลือกตั้ง หรือ ออกความเห็นใดๆ อันมีจุดประสงค์เพื่อทำให้งานของคริสตจักรจำเริญขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่มีอยู่ และ ที่จะมีขึ้นในอนาคตที่คริสตจักรได้กำหนดขึ้น

สมาชิกสมทบ  คือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักรแต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์  ยังไม่ได้รับบัพติสมา หรือเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 12 ขวบปี ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเองที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร

การสิ้นสมาชิกภาพ
๑. การสิ้นสมาชิกภาพโดยปริยาย 
        บุคคลต่อไปนี้ถือเป็นบุคคลที่สิ้นการเป็นสมาชิกภาพโดยปริยาย
๑.๑ สิ้นชีวิต

๑.๒ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของคริสตจักรเป็นเวลา เกินกว่า ๑ ปีโดยไม่มีเหตุผลอันควร

๑.๓ ไม่ยอมรับการปกครองดูแลของศิษยาภิบาล สร้างความแตกแยก พูดให้ร้าย แช่งด่า 
-ดำเนินชีวิตโดยยึดตัวเองเป็นสำคัญ ไม่ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือน หรือมีความประพฤติอื่นใดที่เป็นภัยคุกคามต่อหลักข้อเชื่อของคริสตจักร หรือด้วยเหตุอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้

๑.๔ ผู้ประกาศตนว่าจะไม่เป็นคริสเตียนอีกต่อไป โดยการประกาศต่อหน้าศิษยาภิบาล และ/หรือ ผู้ปกครองตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติผิดศีลธรรมอันดี  ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  เป็นผู้ค้าสิ่งเสพยาเสพติดโดยมีความผิดชัดแจ้ง  เป็นผู้เข้าร่วมกับกิจการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมอันดี โดยมีพฤติการณ์ปรากฏชัดแจ้งต่อสาธารณชนทั่วไป หรือเป็นผู้ที่มีเหตุอื่นที่คณะธรรมกิจคริสตจักรมีมติให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพ

๑.๖ คณะธรรมกิจทำการสำรวจทะเบียนและมีมติให้คัดชื่อออกคริสตจักร

๒. การสิ้นสมาชิกภาพโดยการลาออก หรือให้หมดสมาชิกภาพ

๒.๑  สมาชิกสมบูรณ์ที่มีความประสงค์แจ้งเป็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิก คริสตจักรเนื่องจากต้องการย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างคริสตจักร
๒.๒  สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักร และไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของ คริสตจักรต่อไปและได้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
๒.๓ เหตุอื่นใดที่คณะธรรมกิจคริสตจักรมีมติให้หมดสมาชิกภาพ

พันธกิจของสมาชิก
    ๑.การดำเนินชีวิตและสามัคคีธรรม
         สมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีความเชื่อ และปฏิบัติตามหลักข้อเชื่อ เราทุกคนมีความยินดีและสมัครใจที่จะอยู่ร่วมกันในคริสตจักรโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำพันธกิจของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักร เราดำเนินชีวิตโดยอาศัยพลังแห่งการอธิษฐาน การพึ่งพิงการช่วยเหลือขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ บนพื้นฐานตามพระคำของพระเจ้า สมาชิกย่อมช่วยเหลือ หนุนน้ำใจซึ่งกันและกัน แบ่งปันสิ่งต่างๆ มีการพบกันในกลุ่มย่อยตามบ้านเพื่อรวมพลังอธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์ เยี่ยมเยียนกันและกัน อย่างสม่ำเสมอ พวกเรามีความสมานฉันท์ และผูกพันกันเหมือนเป็นพี่น้องด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เจ้า

    ๒. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้รับใช้ การเป็นสาวก และเป็นผู้เชื่อแท้
       สมาชิกของคริสตจักรจำเป็นต้องได้รับการอบรม ฟื้นฟู และศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงความคิด จิตใจ และมีจิตวิญญาณที่กอปรด้วยฤทธิ์เดช สามารถเป็นผู้เชื่อที่กลายเป็นสาวก การจำเป็นได้นั้นต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง การอุทัศตนเองให้กับการศึกษาเท่านั้น

   ๓.การปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน
        สมาชิกทุกประเภทของคริสตจักรจะได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเชื่อ และการปฏิบัติตนด้านจริยธรรมคริสเตียน  เมื่อสมาชิกมีความจำเริญขึ้นในด้านความเชื่อ  การปฏิบัติตนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ร่วมรับใช้ในพันธกิจต่างๆ ของพระเจ้าในคริสตจักร
 สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และเสริมสร้างซึ่งกันและกันในชีวิตคริสเตียน สมาชิกทุกคนย่อมได้รับมอบหมายงานโดยสมัครใจในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าตามความสามารถและของประทานของพระเจ้า เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรให้เป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงครอบครองอย่างแท้จริง

    ๔.ช่วยเหลือสังคม
 สมาชิกทุกคนดำเนินชีวิตตามจริยธรรมของคริสเตียนอย่างเต็มใจ  มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างทั้งในความเชื่อ  ความประพฤติ ความรักกันฉันพี่น้อง  การเสียสละ ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีชีวิตที่เปล่งแสงสว่างของพระคริสต์  สมาชิกทุกคนยินดีที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องความรอดบาป ตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน   แบ่งปันความรัก  และความเอื้ออาทรของพระเจ้าแก่ผู้ที่ต้องการทุกคนโดยไม่เลือกฐานะ อาชีพ  เชื้อชาติ หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลใดๆ

 ***หมายเหตุ *** หลักข้อเชื่อนี้เขียนไว้เป็นแนวทางให้กับคริสตจักรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่คริสตจักรในอุดมคติ  หลายข้ออาจไม่ตรงกับหลักข้อเชื่อของบางคณะ บางนิกาย แต่เป็นเพียงคำคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของบล๊อกเท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปสอดคล้องกับความเชื่อของคณะใด และไม่จำเป็นต้องมีการโต้แย้ง เพราะธรรมนูญนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น บางข้ออาจใช้ได้ บางข้ออาจไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ว่าก็เป็นแนวทางในการปฏิรูปคริสตจักรให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ คริสตจักรแห่งฤทธิ์เดช เป็นคริสตจักรแห่งสง่าราศี เป็นคริสตจักรที่ประกาศอย่างเกิดผล และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดคริสตจักรลูกเพิ่มขึ้น

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4/13/2553

    จากการรวบรวมข้อมูลแสดงถึงความตั้งใจของคุณเรวัต ขอพระเจ้าอวยพรให้
    สิ่งที่ตั้งใจรับใช้พระเจ้าสำเร็จโดยการทำงานเป็นทีม ถ่อมใจยอมรับของประทานที่แตกต่างกัน และที่สำคัญโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต้องการเห็นคริสตจักรไทยเป็นคำตอบและสามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่มารกำลังทำงานอย่างหนัก คริสตจักรของพระเจ้าม่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนโดยพึ่งพิงพระเจ้า และมียุทธศาสตร์ การวางแผนที่ทำงานที่หนักกว่ามารโดยพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)