The Vision of a new Church- คริสตจักรในฝันของผู้ประกาศท่านหนึ่ง

นิมิตของการตั้งคริสตจักร มัทธิว (NKJV) บทที่ 16:18-19 “บนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูของแดน ความตายจะไม่คงทนต้านทานชนะคริสตจักรได้ และเราจะมอบลูกกุญแจ ทั้งหลายของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็ จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และท่านจะปลดปล่อยสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกปลดปล่อยในสวรรค์”

1. เป็นคริสตจักรขององค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นแสงสว่างและเป็นเกลือแห่งโลกเหมือนพระองค์ เพื่อนำข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า และข่าวประเสริฐแห่งความรอด อันทรงพลานุภาพแห่งการอภัยโทษบาป และปลดปล่อยคนจากการถูกผูกมัด โดยพระคุณแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ไปยังทุกหมู่บ้านทุกตำบล จนสุดปลายแผ่นดินโลก จนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมา

2. เป็นคริสตจักรที่ยึดถือและดำเนินตามพระมหาบัญชาอย่างเกิดผลดก คือใน การประกาศ การสร้างสาวก และการสร้างคริสตจักรใหม่เพิ่มขึ้นในทุกหมู่บ้านทุกตำบล รวมถึงการเพิ่มพูนจำนวนคริสตจักรในบ้าน

3. เป็นคริสตจักรที่เชื่อในพระคัมภีร์จากพระวจนะต้นฉบับซึ่งเขียนจากการทรงดลใจของพระเจ้า ซึ่งทุกๆ คำจากต้นฉบับนั้นเที่ยงตรงถูกต้องและปราศจากสิ่งผิดหรือบกพร่องใดๆ

4. เป็นคริสตจักรที่เชื่อในพระเจ้าแห่งตรีเอกานุภาพ คือ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงดำรงอยู่เป็นหนึ่ง และทรงกระทำกิจร่วมกัน

5. เป็นคริสตจักรที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกทุกคนได้พบและมีพระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่รับเชื่อหรือมาโบสถ์ และได้เติบโตกับพระเจ้าตามนิมิตและการทรงเรียกของแต่ละบุคคลตามแผนงานการขยายอาณาจักรของพระเจ้าจนสุดปลายแผ่นดินโลก เพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะที่กล่าวว่า “และเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่า จงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้ง แต่คนต่ำที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด ” ฮีบรู 8:11 และมีการสร้างสาวกแท้ในทุกระดับของสมาชิกอยู่เสมอ เพื่อคริสตจักรจะสร้างคนรุ่นต่อไปขึ้นมาสานต่องานพระมหาบัญชาอย่างเกิดผลดกต่อๆ ไปได้

6. เป็นคริสตจักรแห่งอัครทูต และยึดถือ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต และนำสมาชิกเคลื่อนตามของประทานแห่งพันธกรทั้งห้าของพระเยซูคริสต์ และของประทานและฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณ

7. เป็นคริสตจักรที่มุ่งให้สมาชิกได้ศึกษาเรียนรู้พระคำอย่างลงลึก เพื่อพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวสมาชิกเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ และเป็นคริสตจักรที่สำแดงความไพบูลย์ของพระคริสต์ด้วยพระกาย

8. เป็นคริสตจักรแห่งการทรงสถิตในการงาน ในการนมัสการและในการอธิษฐาน เพื่อทุกคนที่เข้ามาจะสัมผัสพระบัลลังก์ของพระเจ้า และได้รับความมั่งคั่งแห่งพระสิริอันทรงฤทธิ์ของพระนามของพระเจ้า

9. เป็นคริสตจักรที่มุ่งสู่การเป็นคนใหม่คนเดียวในพระคริสต์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เพื่อให้เกิดสันติสุขทั้งชาวอิสราเอลและชาวประชาชาติทั่วโลก โดยการคืนดีกับพระเจ้าของทุกประชาชาติเป็นกายเดียวโดยกางเขน อาเมน

นิมิตนี้ไม่ใช่นิมิตที่ผมเขียนขึ้นแต่เห็นเพื่อนผู้รับใช้ท่านหนึ่งเขียนไว้ และเห็นว่าบางข้ออาจจะดีสำหรับคริสเตียนบางแห่งที่ยังไม่ได้เขียนนิมิตไว้อย่างชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)