รับใช้พระเจ้าแล้วจะได้อะไร

พวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง ?

...แล้วเปโตรทูลพระองค์ว่า
"ข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มา
พวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง" พระเยซูตรัสกับเขาว่า
"เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้น
พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่
พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองเผ่า ผู้ใดได้สละบ้าน
หรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดา
หรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเรา
ผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดร์ด้วย
แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้น  จะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย
และที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น ( Matthew 19:27-30)

หลังจากที่พระเยซูแนะนำให้เศรษฐีหนุ่มคนนั้นขายทุกสิ่งแล้วแจกให้คนอื่น
เพื่อจะเป็นสาวกและตามพระองค์ไปได้
แต่เขาเป็นทุกข์เพราะห่วงทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มาก
และพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าหลังจากนั้นเขาทำอย่างไรต่อไปหรือไม่
แต่เหตุการณ์นั้นทำให้สาวกของพระเยซูมีคำถามขึ้นมาทันที
แล้วเปโตรทูลพระองค์ว่า
"ข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มา
พวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง" พระเยซูมีคำตอบชัดเจนว่า
พวกเขาจะได้อย่างแน่นอน ทั้งสิทธิในการนั่งบัลลังก์
พิพากษาร่วมกับพระองค์และพระพรจากการที่ต้อง
เสียสละสิ่งสารพัดต่างๆถึงร้อยเท่าทั้งยังได้ชีวิตนิรันดร์ด้วย
ซึ่งนับว่าเกินคุ้มกว่าที่ลงทุน
แต่ถึงกระนั้นยังมีความเสี่ยงสำหรับบางคนที่ไม่เอาจริงเอาจัง
ที่อาจพลาดจากลำดับต้นกลายเป็นสุดท้าย
ขณะเดียวกันเป็นโอกาสที่บางคนจะกลายเป็นลำดับต้น
อย่างฉับพลันได้ด้วย

คำถามของสาวกที่ว่า  "พวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง"
ทำให้คิดถึงความรู้สึกของคนที่ทุ่มเทชีวิตในการรับใช้พระเจ้าว่า
จะได้อะไรบ้างจากการออกไปรับใช้ ?
จากการที่ได้เสียสละสิ่งสารพัดเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า เพื่อคริสตจักร
ดูแลคนของพระเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ ถวายทรัพย์
ถวายแรงกายและอาสาสมัครทำงานต่างๆ

จากประสบการณ์และการสังเกตในการประสานงานและนำทีม
อาสามัครทั้งจากในและต่างประเทศพบว่าการที่คนใดคนหนึ่ง
ออกไปรับใช้ต่างคริสตจักรต่างสถานที่ โดยร่วมมือ
กับคริสเตียนคนอื่นที่มีเป้าหมายคล้ายกันนั้น
มีประโยชน์เกิดขึ้นอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่

1) ประโยชน์ต่อชีวิตของตนเอง
กล่าวคือชีวิตของคนนั้นจะรับประสบการณ์ใหม่ที่ดีและช่วยพัฒนาการรับใช้ให้มีโอกาส
มีความกล้ามากขึ้น ทำให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น
รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น

2) ประโยชน์ต่อชีวิตของผู้อื่น
คนอื่นๆที่อยู่ในทีมด้วยกันต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต่างเสริมสร้าง
พัฒนาชีวิตมากขึ้น
รวมทั้งคนทั่วไปยังรับสิ่งดีผ่านทางชีวิตของอาสาสมัครด้วย

3) ประโยชน์ต่อคริสตจักรหรือท้องถิ่นที่มีผู้ไปช่วย
ต่างรู้สึกซาบซึ้งถึงน้ำใจจากพี่น้องที่มาจากที่อื่น
ซึ่งช่วยกระตุ้นให้พวกเขากระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้น
และยังช่วยให้งานสำเร็จได้มากกว่าที่พวกเขาจะสามารถทำเองในเวลาอันสั้นได้

4) ประโยชน์ต่อคริสตจักรที่ส่งอาสาสมัคร นอกจากที่ผู้รับจะได้พรแล้ว
ผู้ให้ยิ่งมีพระพรที่มากล้นเช่นกัน
เชื่อว่าอาสาสมัครคนนั้นเมื่อกลับไปยังคริสตจักรของตนแล้ว
จะเป็นผู้ที่เข้มแข็ง
เติบโตและพร้อมที่เป็นพระพรต่อคริสตจักรของตนเองมากกว่าที่ผ่านมาแน่นอน

ประโยชน์ทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าวมา
เป็นผลส่วนหนึ่งจากการที่คนใดคนหนึ่งได้ออกไปร่วมมือกับผู้เชื่อคนอื่น ๆ
ในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลที่เป็นพระพรหลายเท่า
นับเป็นกระบวนการสร้างชีวิต สร้างสาวก สร้างผู้นำ สร้างผู้รับใช้
และสร้างคริสตจักรอย่างเกิดผลดี โดยผ่านทางการทำงานในสนามฝึกจริง
ในรูปแบบ Leaning by Doing
และเราต่างเชื่อว่ายังมีพระพรอีกมากที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือซึ่งกันและกัน
ดังพระวจนะที่สอนว่า "...จงฝึกตนในทางธรรม
8เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง
ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง
เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย" ( I
Timothy 4:8)  "จริงอยู่  เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า
พร้อมทั้งความสุขใจ" (I Timothy 6:6)

การที่เราทำงานรับใช้
ไม่ใช่เพราะเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าหรือดีกว่าคนอื่น แต่ที่สำคัญคือ
เรามีพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิต เจ้าของงานรับใช้ เจ้าของทุกสรรพสิ่ง
ที่เป็นต้นแบบแห่งการให้ การรับใช้อย่างสุดชีวิตของพระองค์เพื่อผู้อื่น
และเพื่อตัวเรามาก่อนแล้ว (Mark 10.45)
สิ่งที่เราทำนั้นเป็นการเดินตามรอยพระบาทของพระองค์
เพื่อแสดงว่าเรารักและต้องการตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์เท่าที่จะสามารถกระทำได้
และด้วยความเชื่อว่างานทุกอย่างที่กระทำนั้นจะไม่สูญเปล่า (I
Corinthians 15.58)

คุณพร้อมจะออกไปรับใช้โดยร่วมมือกับคนอื่นมากขึ้นหรือไม่ ?
From: bandhit dawaen 
Date: 2010/10/19
Subject: พวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง ? โดย บัณฑิต ดาแว่น
คิดอย่างบัณฑิต โดย บัณฑิต ดาแว่น

www.KaoChristian.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)