Get healing in the Name Jesus No .77 หายป่วยด้วยพระนามเยซู

ถ้าหากเราได้สัมผัสกับการเทศนาที่ได้รับการรับรองด้วยการอัศจรรย์ด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้า นั่นคือการเทศนาที่ปลดปล่อย เป็นการเทศนาที่เปลี่ยนชีวิตคน เราทราบไ้ด้อย่างไรว่ามีการทรงสถิตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ แท้จริงการมีความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อในระดับที่ไม่สูงมากนัก เมื่อมีคนเชื่อและยอมรับว่าขณะที่มานมัสการพระเจ้า พระเจ้าผู้เป็นอยู่จะทำการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นเมื่อมีคนร้องหาพระองค์ พระเยซูคริสต์เจ้าได้มาเยี่ยมเยียนผู้เชื่อด้วยการกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ เมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าอธิษฐานวางมือในพระนามของพระเยซูคริสต์ การหายโรคได้เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็นไปได้

ในวันอาทิตย์นี้ ( Oct 24, 2010) ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสรับใช้ร่วมกับผู้รับใช้พระเจ้าผู้มีของประทานในการ เทศนาและอธิษฐานวางมือ พร้อมกับการเผยพระวจนะ (prophecy - A spiritual gift) พาสเตอร์โรเบริท์ ยังคงรับใช้อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือของไทย ไล่ลงมาตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ลงมาที่เชียงราย วันนี้เป็นการเทศนาส่งท้ายหลังจากที่เทศนามาราธอน ติดต่อกันมาหลายวัน เป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์ในประเทศไทย

ในวันนี้เราไปรับใช้ด้วยการเป็นล่ามแปล การเทศนาของพาสเตอร์ โรเบริท์ จากประเทศออสเตรเลีย และช่วยกันอธิษฐานเผื่อคนป่วยให้หายดี พาสเตอร์ได้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรหลายแห่ง หลายสังกัด เพื่ออวยพรคริสตจักร กระตุ้นของประทานของผู้รับใช้ และเผยพระวจนะสำหรับการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆ คนให้มีกำลังและเรี่ยวแรงในการรับใช้พระเยซูคริสต์ต่อไป ภายหลังจากการเทศนา เราส่งสัญญาณให้พาสเตอร์โรเบิร์ทให้รอจนกว่าพิธีการนมัสการพระเจ้าแบบธรรมเนียมเสร็จสิ้น แล้วเราจึงค่อยอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย

พาสเตอร์โรเบริ์ทได้ให้ข้อคิดแก่เราว่า เราควรจะเคารพและ ให้เกียรติศาสนพิธีของแต่ละคริสตจักรซึ่งแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง บางแห่งชอบเพลงสั้น บางแห่งชอบเพลงเก่าย้อนยุค แต่ไม่ว่าจะร้องเพลงแบบไหน หากเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริง พระเยซูเจ้าก็ยังทำการอัศจรรย์ของพระองค์เมื่อมีการเปิดใจต่อพระเจ้า การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเสมอ ขอบคุณพระเจ้า พวกเราได้บอกให้พี่น้องเมื่อเสร็จการเทศนาว่า หลังจากเลิกนมัสการใครที่อยากหายโรคด้วยพระเดชานุภาพของพระเจ้าให้มาพบทีมของเราเมื่อเลิกการนมัสการ มีพี่น้องหลายคนออกมารับการอธิษฐานดังภาพ

ก่อนการอธิษฐานขอรับการรักษาโรคภัยใข้เจ็บ
พาสเตอร์โรเบริ์ท อธิษฐานปลดปล่อย พี่น้องที่ต้องการกลับใจและคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้ง
เป็นครั้งแรกที่พี่น้องบางคนได้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นอธิษฐานแบบนี้เพื่อขอพรจากพระเจ้า


พี่น้องที่มาจากเชียงใหม่คงมีความชื่นชมยินดีที่ได้รับการสัมผัสด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า บางคนเพิ่งได้รับการสัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิต บางท่านได้รับการรักษาให้หายจากการป่วยใข้ อาการเจ็บปวดทางร่างกาย มีพี่น้องหายปวดหัว ปวดขา อาการปวดส้นเท้า ปลายมือทั้งสองเป็นเหน็บชา อาการโรคภูมิแพ้ ฯลฯ

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการอัศจรรย์เมื่อพี่น้องมีความเชื่อ พระเจ้าก็รักษาให้หายดี ขอให้พี่น้องที่ได้รับการรักษาติดตามพระเจ้าด้วยหัวใจที่ภักดี และนมัสการพระเจ้าผู้เป็นอยู่ด้วยจิตวิญญาณและความจริง ขอให้ท่านหายดีคงทน และไม่กลับมาเป็นทุกข์กับโรคภัยใดๆ อีกเลย ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคน

Shalom


Keyword: การเทศนา การปลดปล่อย การเยียวยา การฟื้นฟู หลักการเทศนา วิธีการอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)