A visit of Holy Spirit to the North of Thailand-การเยี่ยมเยียนของพระเจ้าในภาคเหนือของไทย

Anointing is very strong when we preach a sermon with deliverance prayer.
Many people are touched by the power of God in the Name of Jesus.
ทุกการประชุม เต็บเปี่ยมไปด้วยการปลดปล่อย การหายโรค และการเจิมของพระเจ้า

During October, 14-25, 2010 Pastor Robert had come to minister in the northern part of Thailand. Churches and God-loving people get touched and anointed by the power of the Holy Spirit of God in the Name of Jesus. There have been signs and wonders when we pray in the Name of Jesus.

ในระหว่างวันที่ 14- 25 ตุลาคม 2010 พาสเตอร์โรเบริท อาจารย์ของผมได้มาเยี่ยมเยียน เมืองไทย เริ่มเทศนาตั้งแต่ค่ายของคริสตจักร แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และ มาอวยพรเด็กๆ ที่ค่าย ของเยาวชนคริสเตียนในเครือ คริสเตียนสัมพันธ์ที่ภูเขาอธิษฐาน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2010 และวันที่ 21-25 พาสเตอร์ได้มาอวยพระพี่น้องในเขตจังหวัดเชียงราย และนี้คือภาพกิจกรรมที่ พระเจ้าได้อวยพรพี่น้อง ผ่านการเทศนาและการอธิษฐานวางมือของ พาสเตอร์โรเบิร์ท

We have a chance to pray and ordain 3 Burmese evangelists.
We teach them how to pray for the sick, casting out demons and we do not forget to impart to them the anointing and the spiritual gifts so that they can reach out for people who are in the bondage of Satan. These people will bring more souls to the Kingdom of God.

เราอธิษฐานเจิมแต่งตั้งผู้เชื่อเป็นผู้ประกาศใหม่ เพื่อประกาศกับพี่น้องชาวพม่า เราสอนและฝึกภาคปฎิบัติแก่พี่น้องเหล่านี้ เพื่อให้มีโอกาสในการอธิษฐานเผื่อคนป่วย ขับผี และใช้ของประทานของพระเจ้า เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้า ประกาศพระบารมีของพระเจ้าผู้เป็นอยู่ ช่วยปลดปล่อยออกจากการผูกมัดของวิญญาณร้าย คาดว่าคนอีกมากมายจะรับการปลดปล่อยจากความเจ็บไข้ และมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์

Pastor Robert and I pray for many people who are hungry for God's blessing and anointing.
Many sick people have been healed in the Name of Jesus. Praise the Lord.

หลังจากเทศนาแล้ว พาสเตอร์โรเบริ์ท และทีมงานอธิษฐานวางมือคนเจ็บคนป่วย และพี่น้องที่หิวกระหายหาการทรงสถิตของพระเจ้า ที่พวกเขาไม่สามารถพบได้ง่ายๆ ในการสถานนมัสการทั่วไป คนเจ็บป่วยหายดีในพระนามพระเยซูคริสต์ นี่เป็นเรื่องทีน่ายินดี พระเยซูเป็นพระเจ้าที่เป็นอยู่จริง หากท่านต้องการ จงมีความเชื่อแล้วท่านจะหายดี ในการประชุมครั้งนี้มีสตรีท่านหนึ่งหายจากการเป็นโรคโลหิตตกด้วย

The people in Chiang Saen gather to listen to a deliverance and anointed sermons.
Many people get anointing and healing in the Name of Jesus. Praised is the Lord.

พี่น้องที่คริสตจักรแห่งหนึ่งในเชียงแสน ได้รับฟังการเทศนาปลดปล่อย และมีการรักษาโรค
คริสตจักรได้รับการหนุนใจ เพราะได้เห็นการทรงสถิตของพระเยซูเจ้า มีการหายโรคอย่างอัศจรรย์

ตาบอดกลับมองเห็นได้เมื่อทีมงานรับใช้ได้อธิษฐานในพระนามเยซฺู
Blind eyes can see again in the Name of Jesus.การเจิมถือเป็นเรื่องปกติ เพราะการเจิมคือแห่ลงพลังงานแห่งการปลดปล่อย
มีการเจิมที่ไหน ย่อมแสดงว่าพระเจ้าสถิตที่นั่น และการหายโรค การปลดปล่อยก็เกิดขึ้น

Anointing brings healing, signs and wonders in the Name of Jesus.
For those who love God we are very open for this blessing.
People of God do not fear anointing, anointing is from God not human.
We do not push people down; we lift up their spiritual life.
The the increase of anointing in our life breaks all the yokes and bondage.
(Isa 10:27, John 14.26)

การเจิมคือการปลดปล่อยจากแอกและพัธนาการของวิญญาณร้าย (อิสยาห์ 10.27)
การเจิมจะสอนท่านทุกสิ่ง ( ยอห์น 14.26, 1 ยอห์น 2.20, 27)

กลับไปหน้าแรก  Home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)