คริสตจักรบ้านแห่งการปลดปล่อย A Home Church in Chiang Rai

คริสตจักรบ้านแห่งการปลดปล่อย จังหวัดเชียงราย
การร่วมกลุ่มเซลตามบ้านสมาชิก ทุกวันอังคารและวันศุกร์

                     คริสตจักรบ้านแห่งการปลดปล่อย (ยังไม่เป็นทางการ) เพิ่งตั้งได้ประมาณ 8 เดือน ( มี.ค. 2011- ปัจจุบัน (ก.ย.2011)  พระเจ้าเมตตาให้เรามีการเจริญเติบโต เป็นพระพรแก่พี่น้องคริสตชน ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ เริ่มจากการตั้งกลุ่มอธิษฐานสองสามคนตามบ้าน ที่ประชุมเคลื่อนไปเรื่อยๆ หมุนเวียนไปตามบ้านผู้รับเชื่อพระเจ้า  แต่เราไม่ไปกันทั้งทีม เราแบ่งกันออกไปที่ละชุด

               วิสัยทัศน์ของเรา คือ สร้างชุมชนคนของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตด้วยสิทธิอำนาจ และฤทธิ์เดชของพระเยซูเจ้า  ดำเนินชีวิตด้วยหันกลับจากวิถีชีวิตของคนบาป  กลับใจจากบาปอย่างแท้จริง แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้า  คาดหวังการสำแดงพระสิริของพระเจ้าในการประชุมนมัสการทุกครั้ง  อธิษฐานปลดปล่อยคนถูกวิญญาณรบกวนออกจากการผูกมัดของวิญญาณร้าย  ส่งเสริมผู้เชื่อให้เป็นผู้เชื่อที่ประกอบด้วยสิทธิอำนาจในการปลดปล่อย มีของประทานการประกาศ การอธิษฐานวางมือรักษาคนป่วยที่ยาและแพทย์ไม่สามารถรักษาได้อย่างเด็ดขาด  เราคาดหวังให้สมาชิกของกลุ่มทุกคนดำเนินชีวิตอย่างชัยชนะต่ออำนาจบาปและมารร้าย มีสันติสุข รับการสั่งสอนอบรมให้เป็นผู้เชื่อที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นเกลือและแสงสว่างของโลก  เป็นพระพรแก่คนทุกศาสนา ทุกฐานะทางสังคม และคนจากทุกลัทธินิกาย 

 
 
 ให้บัพติสมาผู้รับการปลดปล่อยที่ เต็มใจติดตามพระเจ้า
และเปลี่ยนมานับถือพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า


ป้ายหน้าโบสถ์ของเรา  บริการปลดปล่อย อธิษฐานอวยพร เอาของออก
เปิดเว็บไซด์สำหรับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าโดยเฉพาะ
คือ www.idmt.org


 นมัสการวันอาทิตย์ ยินดีต้อนรับพี่น้องที่เจ็บป่วย
หรือผู้สนใจเรื่องการปลดปล่อยพาคนป่วยมารับการการอธิษฐาน


 การนมัสการและเป็นพยาน ในบ้าน
ผู้เชื่อแต่ละคนออกไปเป็นพยานด้วยชีวิต พูดประกาศพระนามในช่วงวันทำงาน
จันทร์-ศุกร์ นำคนป่วยหนัก มารับการอธิษฐานปลดปล่อย รักษา
 หากมีคนถูกวิญญาณรบกวน ถูกของ สักยัณห์ ก็ขับของออก


 ถ่ายภาพกับพี่น้องที่มารับการปลดปล่อย และรับการอธิษฐานอวยพร
ผู้ป่วยที่หายแล้ว รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้หายจริงๆ ไม่กลับมาเป็นอีก


การเทศนาไม่มีธรรมมาส ไม่จำกัดเวลา แต่เน้นการปลดปล่อย การหายโรค
ทุกอาทิตย์เราเปิดโอกาสให้ผู้เชื่อฝึกแบ่งปันก่อนการเทศนาของอาจารย์
เพื่อสร้างผู้เชื่อรุ่นใหม่
ที่กล้าพูดเรื่องความรอด เป็นพยานและวางมือคนป่วย
พร้อมออกไปรับใช้ และประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผล


บรรยากาศการเทศนา ไร้ธรรมมาสลูกสาวและภรรยา ช่วยดูแลพี่น้องอย่างอบอุ่น
พาผู้เชื่อออกไปรับใช้เดือนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง เพื่อฝึกฝนในการใช้ของประทาน
ในการอธิษฐานปลดปล่อย เพิ่มพูนความเชื่อ พาทีมออกเยี่ยมเยียนหนุนใจ
คริสตชนให้มั่นคงในพระเจ้า วางมือรักษาคนป่วยให้หายโรค
หาเวลาออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยการเทศนาปลดปล่อย เยียวยา อธิษฐานเผื่อนคนเจ็บป่วย ถูกวิญญาณรบกวนให้หายดีทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ (ในภาพไปปลดปล่อยที่ลาว)

(แอบ)ไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรบ้านในประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ต้องใช้คำว่าแอบเพราะถ้าเขาจับได้ก็ต้องโดนจับ

ไปเยี่ยมเยือน ผู้เชื่อคริสตจักรบ้านในลาว เพื่อการอธิษฐานปลดปล่อยหายโรค

 ไปเยี่ยมคริสตจักร ข่าวประเสริฐแบ๊บติสเว้ ประเทศเวียตนาม


 ไปเยี่ยมอธิษฐานปลดปล่อย ผู้เชื่อ เมืองกาเซม ประเทศเวียตนามบรรยากาศการอธิษฐานปลดปล่อย กลุ่มผู้เชื่อ ที่คริสตจักรข่าวประเสริฐ เมืองกาเซม
ประเทศเวียตนาม


ข้อพระธรรมหนุนใจ

พระเยซูตรัสสั่งสาวกว่า  

“เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอด แต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น
   
คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา 
เขาจะพูดภาษาแปลกๆ  เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขา  

และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย  แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค”


พี่น้องครับ คริสตจักรบ้านของเรามีจำนวนไม่ถึงสามสิบคน  เราเพิ่งเปิดมาประมาณแปดเดือน (กันยายน ค.ศ. 2011) ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เราได้ถูกปฏิเสธการขอของกลุ่มเรา  เพื่อเข้าร่วมกับคริสตจักรใหญ่แห่งหนึ่ง  เนื่องจากความเชื่อ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  เกี่ยวกับเรื่องการปลดปล่อย  เนื่องจากเรื่องการปลดปล่อยเป็นองค์ความรู้ที่ยังใหม่มากสำหรับ ผู้เชื่อพระเยซูมากมายที่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมสายอนุรักษ์ในประเทศไทย  คริสตจักรส่วนใหญ่จึงเป็นคริสตจักรยังมีเพียงตำแหน่งศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่สายธุรการอีกสองสามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างจากคริสตจักร หรือองค์กรสนับสนุนต่างชาติ


ผู้เชื่อของพระเยซูคริสต์ในกลุ่มของเราได้อธิษฐาน ปลดปล่อยผู้ถูกวิญญาณ และความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ยารักษาแผนปัจจุบันและไสยศาสตร์รักษาไม่ได้มากมาย  แม้ว่าเด็กๆ เหล่านี้จะมีอายุแค่สิบกว่าปี ยี่สิบกว่าปี แต่พวกเขาก็เกิดมีของประทานกันอย่างมากมาย  น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับ  ผมอยากให้คริสเตียนแท้มีความเชื่อเรื่องการอัศจรรย์  รีบแสวงหาและขอประทานของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคน  เพื่อเราจะสามารถทำการประกาศเรื่องความรอดได้เกิดผลมากขึ้น  ผมอยากหนุนใจว่า ถ้าเราแสวงหา ส่งเสริม พัฒนา ให้โอกาสแก่ผู้เชื่อคริสตจักรจะมีสง่าราศรีมากขึ้น

"พระเจ้าที่สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าองค์เดียวกันที่เป็นผู้เจิมสาวกของพระเยซูให้มีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติ ทำให้สาวกสามารถทำการอธิษฐานวางมือรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนและขับวิญญาณร้ายออกจากคนในสมัยเมื่อสองพันปีมาแล้ว  และในเมื่อพลังนี้มาจากแหล่งเดียวกัน  เมื่อสาวกของพระเยซูทำได้ ทำไมผู้เชื่อชาวไทยจะทำไม่ได้"

ถ้าเรามีความเชื่อ เราจะสามารถสำแดงพระเดชานุภาพแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ดังที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในหนังสือ 1 โครินธ์ บทที่ 2 ข้อ 4-5 ว่า

"คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญา แต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์  แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า"

ผมขอหนุนใจผู้เชื่อทุกคนได้ลองพิจารณาดูว่า ถ้าเราปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการรับใช้พระเจ้า โดยมุ่งสั่งสอน อบรม  ให้กำลังใจ และส่งเสริมผู้เชื่อให้มีความมั่นใจในการประกาศพระกิตติคุณ ส่งเสริมให้เขาแสวงหาของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยเขาให้ได้ฝึกฝนการใช้ของประทาน พาเขาออกไปฝึกภาคสนาม  ด้วยการอธิษฐานปลดปล่อย ด้วยการสำแดงความรักของพระเยซูคริสต์ ต่อผู้ถูกอำนาจบาปครอบงำ  ถูกโรคภัยรบกวน 

ผมเชือว่าคนไทยและคนต่างชาติจะมารู้จักพระเยซูเจ้าเพิ่มมากขึ้นมากมาย  คริสตจักรก็จะไม่เหงา ไม่น่าเบื่อเหมือนทุกวันนี้ ที่ไม่มีการอัศจรรย์เกิดเลย ไม่มีการสำแดงหรือหมายสำคัญอะไรมากนัก  มีแต่เน้นคำสอนให้เป็นคนดี  รอวันฉันพบพระเจ้าเมื่อตายแล้ว  ไม่นะครับ เราจะพบพระเจ้าในช่วงชีวิตของเราแต่ละคนอย่างแน่นอน ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจ 

การที่คริสตจักรเน้นหลักข้อเชื่อมากเกินไป  แต่ไม่เน้นการปลดปล่อย สมาชิกที่ป่วยใข้ก็ไม่ได้รับการ
บรรเทา ความเจ็บป่วยประมาณ แปดสิบเปอร์เซนต์ มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องด้านวิญญาณ (อ.เฮนรีไรท์ Be in health)  ดังนั้นผมจึงอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อคนของพระเจ้าจะได้นำเอาไปขยายผล และพัฒนาพันธกิจด้านนี้ให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย     

หากคริสตจักรของพระเจ้าไม่สามารถสำแดงฤทธิ์อำนาจแห่งของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์  คริสตจักรจะเป็นคำตอบแก่สังคม ชุมชน และคนที่ถูกมารเบียดเบียนได้อย่างไร  ทุกวันนี้พวกไสยศาสตร์ หมอดู คนทรง เขาเลียนแบบของประทานการเผยพระวจนะและถ้อยคำแห่งความรู้  พวกเขาสามารถให้คำตอบแก่คนมีปัญหาที่ไปหาเขาได้อย่างเห็นๆ  แม่ชีบางคนรักษาโรคก็ได้  บ้างตั้งตนเป็นอาจารย์ใหญ่  ทำให้สำนักตนเองร่ำรวยมหาศาล แต่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์กลับปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า และไม่ได้ครอบครองตามสิทธิที่พึ่งมีพึ่งได้ ผมขอเรียกร้องให้คนของพระเจ้ากลับมาหาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเถิด

ผมขอสนับสนุนแนวคิดที่ว่า คริสตจักรต้องมีการใช้ของประทาน และแสวงหาฤทธิ์เดชของพระเจ้า ถ้าคริสตจักรกลับใจมาหาพระเจ้าจริงๆ  จะมีหมายสำคัญเกิดขึ้นทุกอาทิตย์  ไม่ใช่แค่ปีละวัน คนจะมารับความรอดมากขึ้น  และที่สำคัญผู้เชื่อจะไม่ป่วยง่ายตามฤดูกาลเหมือนคนทั่วไปที่ไหว้วิญญาณและรูปเคารพ เพราะองค์ที่อยู่ในเราเป็นพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์  เพราะมีวิญญาณอื่นที่เป็นเป็นวิญญาณที่ทำให้คนป่วยใข้  พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้หลายครั้งถึงคำว่า วิญญาณโสโครก คือมันสกปรก  เมื่อพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆ เราจึงมีสุขภาพแข็งแรง  โรคฤดูกาลทำอะไรเราไม่ได้เลย  จงเชื่อและรับเอาเถิด  เพราะพระเจ้าตรัสว่า "เราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้า"
ขอผู้เชื่อทุกคนก้าวไปกับพระเจ้า จนเกิดการทะลุทะลวงฝ่ายวิญญาณ เกิดการฟื้นฟูใหญ่ทั่วประเทศไทย
อาเมน


ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้

HOME

เว็บแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ

Be in Health Ministriesไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)