ทำอย่างไรให้เกิดการฟื้นฟู How to bring revival


Dear Friends,  พี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์

Bill Bright states:
อาจารย์ บิลไบร์ทได้กล่าวว่า

Previously, I provided some suggestions for your personal spiritual revival.
ก่อนหน้าที่ผมได้นำเสนอข้อเสนอแนะบางประการ เพื่อการฟื้นฟูด้านวิญญาณส่วนบุคคลมาแล้ว

Below are some suggestions for helping to bring revival to your church. Whatever you do, do it with humility, with a servant's heart, and not as though you are suddenly a spiritual giant and everyone else is spiritually inferior to you. God will bless your efforts.

ผมขอนำเสนอ  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเหล่าที่อาจช่วยให้คริสตจักรของคุณเกิดการฟื้นฟูได้
สิ่งใดที่คุณทำขอให้ทำด้วยความถ่อมใจ ด้วยหัวใจของผู้รับใช้ อย่าคิดว่าคุณเป็นผู้มีความเชื่อเข้มแข็ง หรือคนอื่นๆ อ่อนด้อยกว่าคุณ และพระเจ้าจะอวยพระพรความพยายามของคุณHere are some ideas: ขอเสนอแนวคิด ดังนี้

1. Encourage your pastor and church leaders to preach and teach on the attributes of God as a basis for first love, faith, and obedience.
 

หนุนใจศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักร ให้เทศนา และสั่งสอน พระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นความรักเหมือนกับรักครั้งแรก  ความเชื่อ และการเชื่อฟัง

2. Organize a 24-hour prayer chain divided into 96 fifteen-minute periods. Ask participants to pray around the clock for revival among church members and for a great spiritual harvest of new believers.

ริเริ่มการอธิษฐานวิงวอนเป็นพลัดสี่สิบสี่ชั่วโมง หรือแบ่งเป็น 96 พลัด ๆ ละ 15 นาที ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอธิษฐานให้อธิษฐานตลอดวัน เพื่อการฟื้นฟูของสมาชิกคริสตจักร สำหรับการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณ และการกลับใจของผู้เชื่อใหม่

3. Choose seven different church members to meet with the pastor early each Sunday morning for prayer and to receive his prayer requests for each day of the week, each day assigned to one of the seven.

เลือกสมาชิก 7 คนให้รับภาระการอธิษฐานกับอาจารย์ในตอนเช้าวันอาทิตย์  แต่ละคนรับเอาหัวข้ออธิษฐาน ตามหัวข้อที่ศิษยาภิบาลมอบหมาย  ให้เขาอธิษฐานตามหัวข้อที่กำหนด ในแต่ละวัน 1 คน รับผิดชอบ 1 หัวข้อในแต่ละวัน ทั้ง 7 วัน

4. Invite several church members to gather for prayer during each church service, especially while the pastor is preaching.

 เชิญชวนสมาชิกให้มาร่วมกันอธิษฐาน ในขณะที่มีการนมัสการ โดยเฉพาะขณะที่ศิษยาภิบาลกำลังเทศนาอยู่ให้มีกลุ่มอธิษฐานแบ็คอัพ หรือสนับสนุน

5. Encourage all church members to fast and pray on behalf of the pastor and the church for one 24-hour period each week. 

หนุนใจสมาชิกให้ถืออด และอธิษฐาน เป็นตัวแทนของศิษยาภิบาลและคริสตจักรเพื่ออธิษฐานสี่สิบสี่ชั่วโมง ในแต่ละสัปดาห์

6. Ask your pastor or church leader to emphasize biblical truths on repentance, confession of sin, restitution, and reconciliation among church members.

ขอร้องศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรให้สอนเน้นในเรื่องความจริงแห่งพระวจนะ เรื่องการกลับใจใหม่ การสารภาพบาป การชำระบาป การคืนดีกันของสมาชิก (ที่ชอบกินเกาเหลา)

7. Teach members how to be filled with the Holy Spirit and walk in the fullness and power of the Holy Spirit by faith as a way of life.

สอนสมาชิกให้รู้ถึงวิถีแห่งการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ การดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการเต็มล้นในพระวิญญาณและประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจ ของพระวิญญาณด้วยความเชื่อ

8. Train church members and other Christian groups on an ongoing basis to share their faith more effectively in the power of the Holy Spirit.

ฝึกฝนสมาชิกของคริสตจักรและกลุ่มคริสเตียน ในเรื่องพื้นฐานความเชื่อ ที่จะสามารถแบ่งปันเป็นพยานเรื่องความเชื่อ และประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผลด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

9. Designate one night each week for positive, aggressive evangelism as a part of church visitation.

กำหนด 1 คนในแต่ละสัปดาห์สำหรับการประกาศแบบรุก  คล้ายๆกับว่าคริสตจักรมีรายการพิเศษเชิญชวนให้คนมาโบสถ์

10. Challenge members to help fulfill the Great Commission in their neighborhood and develop a vision for the world.

ท้าทายสมาชิกที่จะช่วยสืบสานพระมหาบัญชาให้สำเร็จผลมากขึ้น ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐต่อคนในแวดวง และสังคมที่สมาชิกสัมผัส และพัฒนาสมาชิกให้มีวิสัยทัศน์ไปจนถึงระดับโลก

11. Encourage members to understand the law of sowing and reaping and honor the Lord through obedient and faithful stewardship. Teach them the joy of giving tithes and offerings.

หนุนใจสมาชิกให้เข้าใจกฏแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยว  และการถวายเกียรติแด่พระเจ้า  ด้วยการเชื่อฟัง และเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์  สอนสมาชิกให้มีความชื่นชมยินดีในการถวายสิบลด และการถวายเครื่องบูชาอื่นๆ ตามโอกาส

12. Teach the history and conditions of revival. Encourage members to read biblical and historical accounts of revival.

สอนสมาชิกให้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ และเงื่อนไขแห่งการฟื้นฟูที่เคยเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ ของโลก
หนุนใจสมาชิกให้อ่านพระคัมภีร์ และเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการฟื้นฟู

Yours for helping to fulfill the Great Commission each year until our Lord returns,
ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ท่านเกิดผล เพื่อช่วยกันทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูเจ้าสำเร็จมากขึ้นในแต่ละปี จนกว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมารับผู้เชื่อ

Bill Bright

อ.บิล ไบร์ท

P.S

The late Dr. Bill Bright was Founder and President/Chairman Emeritus of Campus Crusade for Christ, an organization which began as a campus ministry in 1951 and now has more than 27,000 full-time staff and up to 500,000 trained volunteer staff in 196 countries in areas representing 99.6 percent of the world's population. In the past 50 years, Campus Crusade for Christ has seen approximately 6 billion exposures to the gospel worldwide. The film, "JESUS," which Bright conceived and funded through Campus Crusade for Christ, is the most widely translated and viewed film of any type ever produced. Since its use began in 1980, the film has been translated into 839 languages and viewed or listened to by over 5.7 billion people in 228 countries. Dr. Bright was also the author of more than fifty books. Dr. Bright recently co-founded Global Pastors Network to "Touch, Teach and Train" a group of 5 million new house churches around the world 24/7/365 at http://www.globalpastorsnetwork.org.

Campus Crusade for Christ Web site at ccci.org.
--
ขอพระเจ้าอวยพระพร

แปลและเผยแพร่โดยได้รับอนุญาต ในกรณีไม่เป็นประโยชน์เพื่อการค้า
Rice Mu

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)