เชื่อพระเจ้าแล้วถือเทศกาลตรุษจีนได้ไหม Dos and Don'ts in Chinese New Year


คนที่มาเชื่อพระเจ้า ส่วนใหญ๋ที่เคยถือศาสนาอื่น ย่อมต้องมีความสงสัยว่า เมื่อมาเป็นลูกพระเจ้า ยอมเปิดใจให้พระเยซูเป็นผู้ปกครองดูแลแล้ว จะสามารถไปฉลองตรุษจีน กับครอบครัวที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้หรือไม่  อย่างไร

คำถามนี้ เป็นคำถามที่ น่าสนใจ และผมอยากจะตอบเพื่อเป็นข้อคิด เป็นแนวทางแก่ ผู้เชื่อพระเจ้าเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวเนื่องในเทศกาลตรุษจีน หรือ ปีใหม่ของชาวจีนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ก่อนที่ผมจะฟันธง ผมขอเกริ่นให้ฟังก่อนดังนี้ก. เทศกาลปีใหม่ของจีน เป็นการฉลองตามปฏิทินจีน ซึ่ง ก็เหมือนกับหลายชาติในแถบเอเชีย ที่แต่ละปี มีเครื่องหมายเป็นสัตว์ต่างๆ  ซึ่งเรียกว่า นักษัตร มีสัตว์อยู่ ๑๒ ชนิด  แต่ละประชาติอาจมีสัตว์แตกต่างกันบ้าง แต่ก็เป็นสัตว์คล้ายๆ กัน เช่น ประเทศไทย ใช้ งูใหญ่ ประเทศจีนใช้ มังกร   ปีแพะ ประเทศจีนใช้ แกะ เทศกาลเหล่านี้ แท้จริงถูกควบคุมโดยแหล่งความเชื่อทางโหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ และการถือฤกษ์ยาม

ข. นักษัตรทุกตัว เป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาอื่น  ศาสนาผี  ผู้ที่อยู่ในศาสนาและลัทธิความเชื่อเหล่านี้ จะรู้ว่าแต่ละปี สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพล ต่อวันเดือนปีเกิดของคน และในแต่ละปีนักษัตร สัตว์ต่างๆ เหล่านี้ จะสร้างอิทธิพลต่อสังคมโลก ทั้งดินฟ้าอากาศ และเศรษฐกิจของคน

ค. ในเทศกาลตรุษจีน มีพิธีการหลายอย่างที่แสดงถึงความดีงาม และความเชื่อเกี่ยวกับ การนับถือวิญญาณบรรพบุรุธ  ในแต่ละปีสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน พวกเขาทุกคน จะต้องมารวมกันในบ้าน เพื่อรับประทานอาหารมื้อสำคัญ และในโอกาสนี้ สมาชิกทุกคนจะต้องแสดงความเคารพ    ต่อป้ายวิญญาณของบรรพบุรุธ หรือคนที่ล่วงลับไปแล้ว มีการแห่และแสดงมังกรทอง

ง. แต่ละชนชาติ แต่ละภาษาในกลุ่มทวีป มีปฎิทิน การนับเวลากำหนดปีใหม่ไม่ตรงกัน  แล้วแต่ว่าแต่ละทวีป จะได้รับอิทธิพลของชนชาติใดที่เป็นจ้าว เป็นใหญ่เหนือดินแดนเหล่านั้นในสมัยโบราณ  การนับเวลาจึงแตกต่างกัน  และตัวนักษัตรก็จะแตกต่างกันไป ตามความเชื่อเดิมก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเป็นใหญ่ในประเทศต่างๆ

จ. ชื่อวันต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ มาจากชื่อของดวงดาว และเทพเจ้าต่างๆ ของลัทธิบูชาเทพเจ้าของชาวโรมัน และ ชนชาติที่นับถือเรื่องโหราศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

ก. การถือวันตรุษจีน หรือตรุษไทย  วันสงกรานต์  หรือวันใดๆ ก็ตาม คริสเตียนสามารถที่ร่วมกับครอบครัวพี่น้องในขอบเขตที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม เพราะว่าคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูเจ้าที่ได้กลับใจจากปากแล้ว ได้หลุดพ้นจากอำนาจ และการปกครอง หรืออิทธิพลของดวงดาว จักราศี  โชคชะตา เวรกรรม และคำแช่งสาป  การปกครองของวิญญาณบรรพบุรุธ  อำนาจของรูปเคารพ วิญญาณเจ้าที่ เจ้าทาง หรือสิ่งใดๆ ที่มีอำนาจปกครอง มีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใต้พระคริสต์

ข. ดังนั้น คริสเตียนจึงไม่แสดงความเคารพต่อ สิ่งใดก็ตามที่ต่ำกว่าพระคริสต์  คริสเตียนจะไม่ก้มหัวให้กับรูปภาพ รูปเคารพใดๆ ไม่ว่าจะใหญ่ หรือเล็ก หรือมีบุญคุณต่อเราเพียงไร 

ค. คริสเตียนมีฐานะเป็นปุโรหิตของพระเจ้า  เป็นลูกของพระเจ้า คริสเตียนจึงไม่ลดตัวลงไปกินซาก หรือสิ่งของใดๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร น้ำ หรือเครื่องใช้ใดๆ ที่เขาได้เอาถวายบูชาให้กับรูปเคารพแล้ว  เนื่องจากรูปเคารพเหล่านี้ เบื้องหลังของมันคือ วิญญาณอื่นที่มีฐานะต่ำกว่าพระเจ้า 

ง. การแห่มังกร หรือรูปสัตว์ต่างๆ ที่เทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พญานาค มังกร ผีตาโขน รูปสัตว์ หรือรูปใดๆ ที่แสดงออก หรือเล็งไปถึงวิญญาณ ตำนานที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณอื่น เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อพระเจ้าน่าจะพิจารณา  แท้จริงแล้วโลกทุกวันนี้ไม่ได้ถูกปกครองด้วยการปกครองของรัฐบาล แต่ในโลกของวิญญาณมีการปกครองในระบบศาสนาผี และวิญญาณแทรกซึมอยู่ในแทบทุกๆ ศาสนา อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้

จ. ในเทศกาลต่างๆ ของชาวโลก แม้ว่า คนทั่วโลกจะถือว่าดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นอย่างที่คนคิดกันหรือไม่  ขอให้ท่านลองพิจารณาดูว่า เทศกาลต่างๆ วันฉลองต่างๆ นำความดีงาม ความดีใจมาให้คนของประเทศโดยรวมหรือไม่  เช่น เทศกาลสงกรานต์์ คนไทยตายมากกว่าการเสียชีวิตของทหารที่ไปรับที่ภาคใต้  หรือทหารสหรัฐที่ไปรบในสงครามอ่าวเปอร์เซียร์   เทศกาลปีใหม่สากล คนไทยตาย สามร้อยกว่าศพ ในเวลาแค่สี่ห้าวัน  มีคนบาดเจ็บสาหัส ทำงานไม่ได้ เป็นพันคน และทรัพย์สินเสียหาย ทรัพยากรบุคคลของครอบครัว ของชาติเสียหายไปประเมินไม่ได้

ข้อพระธรรมหนุนใจ

"  เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดี และจงข่มใจ ตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซู คริสต์จะทรงสำแดงพระองค์  ดุจดังเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน

แต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ฉันใด ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉันนั้น ดังที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า

`ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์'  และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขาโดยไม่เห็นแก่หน้าคนใดเลย จงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้"

"ท่านรู้ว่า พระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง  แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างพร้อย"
[พระธรรม ๑ เปโตร บทที่ ๑ ข้อ ๑๓-๑๙ ]

อีกตอนหนึ่งมีคำเขียนไว้ว่า

 เหตุ ฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์   การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก  (กลับเป็นทาสของธรรมเนียมต่างๆ ที่ผูกมัดไว้)
  แต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้า ท่านเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่พระเลย (รูปเคารพที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นพระเจ้า, วิญญาณต่างๆ)  แต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้ว หรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้ว เหตุไฉนท่านจึงจะกลับไปหาโลกธรรมซึ่งอ่อนแอและอนาถา และอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีก ท่านถือวัน เดือน ฤดู และปี (การถือเทศกาล งานฉลอง เข้าพิธีกรรมกราบไหว้ตามฤดูกาล)  ข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์

[พระธรรมกาลาเทีย บทที่ ๔ ข้อ ๗-๑๑ ]

ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่ต้องคริสเตียนชาวจีนที่น่ารักทุกคนนะครับ

New Message from Rice Mu: January 23, 2012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)