ผู้สอนเท็จมาแล้ว Identities of false Christian teachers


         
ลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมา บัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้ว ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว
      
1 ยอห์น 2:18:
////////////////////////////////////////////////////////////////////
                คำว่าลัทธิเทียมเท็จ จัดเป็นข้อกล่าวหาที่มั่วที่สุดในการที่ ผุ้นำคริสเตียนบางกลุ่ม บางคนจะใช้เป็นวัคซีนฉีดเข้าหัวสมองของบรรดาสมาชิกที่เป็นแกะตัวอ้วนแต่สมองฝ่อ ของโบสถ์บางแห่ง ด้วยกลัวว่าแกะจะวิ่งออกไปอยู่โบสถ์อื่น


                อย่างไรก็ตามลัทธิเทียมเท็จไม่ใช่ว่าไม่มี แต่มีอยู่จริงแน่นอน  เพราะผู้สอนเท็จจำเป็นต้องการเกิดขึ้นเพื่อฝัดร่อนคนของพระเจ้าว่าคนไหนเป็นผู้มีใจหนักแน่นมั่นคง หรือเป็นผู้เชื่อพระเจ้าแต่เปลือกนอก ////////////////////////////////////////////////////////////////////

ผู้เชื่อพระเจ้าจึงจำเป็นต้องสังเกตให้ดีว่า ลัทธิไหน กลุ่มไหนเป็นของจริง หรือกลุ่มไหนเป็นของปลอม

ที่น่าตกใจคือ ถ้าโบสถ์ หรือกลุ่มของเท่านเข้าเกณฑ์เป็นผู้สอนเท็จท่านจะทำอย่างไรกับตัวเอง น่าคิดมากๆ ครับ
////////////////////////////////////////////////////////////////////
(เป็นการทำนายไว้แล้วว่าจะมีคนเชื่อ)

1พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า   ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง   และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ

2ซึ่งมาจากการหน้าซื่อใจคดของคนที่โกหก   คือคนที่จิตสำนึกเป็นทาสของมาร
(เขาจะห้ามไม่ให้กินอาหารบางอย่าง)
3เขาห้ามไม่ให้ทำการสมรส ห้ามบริโภคอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อ และรู้จักความจริงบริโภคด้วยขอบพระคุณ

4ด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดี   ถ้าแม้บริโภคด้วยขอบพระคุณ   ก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว

2 ทิโมธี 4
////////////////////////////////////////////////////////////////////
                  มีนักศาสนศาสตร์ที่รู้จัก และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม และประวัติการรับใช้ ท่านเขียนหนังสือหลายเล่ม หนึ่งในหนังสือเหล่านั้นชื่อว่า "ประวัติและพัฒนาการ คริสตศาสนา และความสัมพันธ์กับอารยธรรมโลก"


หนังสือเล่มนี้ได้ให้แนวทางในการสังเกตพฤติกรรมของลัทธิเทียมเท็จ และข้อสังเกตตัวอย่างลัทธิเทียมเท็จ ที่เคยเกิดขึ้นมาหลายๆ ครั้งไว้หลายข้อดังนี้

ก. ไม่ยอมรับความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนทั่วไปที่เขาเชื่อถือและปฎิบัติ

ข. ไม่ยอมรับความเป็นพระเจ้า ตรีเอกานุภาพ และความเป็นมนุษย์และพระเจ้าของพระเยซูคริสต์

ค. ไม่ยอมรับ ไม่เชื่อถือว่าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลมีสิทธิอำนาจสูงสุด แต่มีหนังสืออื่นที่สำคัญ หรือมีสิทธิเท่าเทียมกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

ง. อ้างข้อพระธรรมบางข้อ ตีความหมายไม่สมดุล อ้างอิงข้อพระธรรมอย่างผิดหลักการ และตีความหมายผิดหลักการจากต้นฉบับภาษาเดิม

ไม่พิจารณาหลักภาษาของภาษาพระคัมภีร์ ไม่สนใจบริบทของพระคัมภีร์ ด้านสังคม และวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกับพระธรรมตอนอื่นๆ

จ. ผู้นำกลุ่ม หรือลัทธิ ถูกยกขึ้นสูง มีอำนาจสิทธิขาด ดั่งเป็นผู้วิเศษเหนือคนธรรมดา มีการสอนให้เชื่อผู้นำมากกว่าการเชื่อถือตนเอง

ฉ. ให้เชื่อฟังและติดตามผู้นำโดยไม่มีการโต้แย้ง หรือตรวจสอบความถูกต้อง ชอบธรรมในการปฏิบัติของผู้นำ ผู้นำใช้อำนาจเผด็จการ ไม่เปิดโอกาสให้ค้าน

ช. ผู้นำมีวาระซ่อนเร้นที่สมาชิกธรรมดาไม่ทราบ ใช้อำนาจในทางที่ผิด มีความอ่อนแอทางด้านศีลธรรม (บางครั้งปกปิดไว้-ผู้ถ่ายทอด)

ซ. มีกฎเกณฑ์ บังคับ ควบคุมชีวิตส่วนตัวของสมาชิกมาก ไม่ให้อิสระ

ฌ. สนับสนุนให้ทำผิดคุณธรรม จริยธรรม ทำในสิ่งที่กฎหมายหรือสังคมทั่วไปยอมรับ ผู้นำใช้อิทธิพลครอบงำจิตใจสมาชิก ทำให้ไม่กล้าออกกลุ่ม ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสูงในการชักจูงกลุ่มคนให้อยู่ร่วม

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข้อพระธรรมสนับสนุนเพิ่มเติม

(พวกสอนเท็จจะทำท่าทาง น่าไว้วางใจ และมีแผนร้ายซ่อนอยู่ภายหลังจึงจะเผยออกมา)

15 “ท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จ   ที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ   แต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่า  16ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา   ผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือ   หรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนาม
17ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี   ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว
18ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้   หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้
19ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟ
20เหตุฉะนั้น   ท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขา
มัทธิยว 7.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าเพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครทูตเทียม เป็นคนงานที่หลอกลวง ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์ การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้ (2 โครินธ์ 11:13-15)

//////////////////////////////////////
(ทำให้คนแตกแยกกัน เกลียดชัง หวาดระแวงสงสัยกัน)
ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเรา   และผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเรา   ก็เป็นผู้กระทำให้กระจัดกระจายไป
มัทธิว 12:30:

//////////////////////////////////////

1“ถ้าในหมู่พวกท่านเกิดมีผู้เผยพระวจนะหรือ ผู้ฝันเห็นเหตุการณ์ขึ้น   และสำแดงหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์แก่ท่าน
(พวกเขาทำหมายสำคัญได้)
2และหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ซึ่งเขาบอก ท่านนั้นสำเร็จจริง   ถ้าเขากล่าวว่า   'ให้เราติดตามพระอื่นกันเถิด   (ซึ่งเป็นพระที่ท่านไม่รู้จัก)   และให้เรามาปรนนิบัติพระนั้น'

3ท่านอย่าเชื่อฟังคำของผู้เผยพระวจนะหรือผู้ฝัน เห็นเหตุการณ์คนนั้น   เพราะพระยาเวห์พระเจ้าของท่านลองใจท่านดู   เพื่อให้ทรงทราบว่าท่านทั้งหลายรักพระยาเวห์ พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่

4ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามพระยาเวห์ พระเจ้าของท่านและยำเกรงพระองค์   และรักษาพระบัญญัติของพระองค์   และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์   และท่านจงปรนนิบัติพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์

(โทษของการเผยพระวจนะเท็จ)
5แต่ผู้เผยพระวจนะหรือผู้ฝันเห็นเหตุการณ์คนนั้น ต้องมีโทษถึงตาย   เพราะว่าเขาได้สั่งสอนให้กบฏต่อพระยาเวห์พระเจ้า ของท่าน   ผู้ทรงนำท่านออกจากอียิปต์  และทรงไถ่ท่านออกจากแดนทาส   เขากระทำให้ท่านทิ้งหนทางซึ่งพระยาเวห์พระเจ้า ของท่านบัญชาให้ท่านดำเนินตามเสีย   ดังนั้นแหละท่านจะต้องล้างความชั่วเช่นนี้จากท่ามกลางท่าน  
ฉธบ 13
//////////////////////////////////////
(กล่าวคำของตนเอง จากใจบาปของตนเองแต่อ้างว่าพระเจ้าบอก)
แต่ผู้เผยพระวจนะคนใดบังอาจ กล่าวคำในนามของเราซึ่งเรามิได้บัญชาให้กล่าว   หรือผู้นั้นกล่าวในนามของพระอื่น   ผู้เผยพระวจนะนั้นต้องมีโทษถึงตาย'

21และถ้าท่านนึกในใจว่า   'ทำอย่างไรเราจึงจะรู้พระวจนะที่พระเจ้ายังมิได้ ตรัสนั้นได้'
22เมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวคำในพระนามของพระเจ้า   ถ้ามิได้เป็นไปจริงตามถ้อยคำของผู้กล่าว   ถ้อยคำนั้นมิได้เป็นพระวจนะที่พระเจ้าตรัส   ผู้เผยพระวจนะนั้นบังอาจกล่าวเอง   ท่านทั้งหลายอย่าเกรงกลัวเขาเลย
ฉธบ 18
//////////////////////////////////////
(มีคำเตือนว่า เราสามารถจะพิสูจน์การเผยพระวจนะ หรือการทำนายได้)

ท่านที่รักทั้งหลาย   อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ   แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่   เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลก

2โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้า   คือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์   วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า
3และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซู   วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า   วิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์  
1 ยอห์น 4.
//////////////////////////////////////

(เป็นลัทธิที่หวังผลประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกของผู้หลงผิด)

1 แต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น   เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลาย   ซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอน   จนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้   ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพลัน

(กล่าวโทษคนอื่นว่าผิด ตัวเองถูกต้อง)
2จะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านั้นเป็นเหตุ   ทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้าย
3และด้วยใจโลภเขาจะกล่าวตลบตะแลงค้ากำไรจากท่านทั้งหลาย   การลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ถูกพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้า   และความวิบัติที่จะเกิดกับเขาก็หาสลายไปไม่  
2 เปโตร 2.1-3
//////////////////////////////////////
(เป็นฝ่ายโลก คนที่ดำเนินตามวิถีของโลก จะเชื่อฟังและหลงติดตามไป)

5เขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลก   เหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขา
1 ยอห์น 4:5:
//////////////////////////////////////

วิบัติจงมีแก่เขา   เพราะเขาได้ประพฤติตามอย่างคาอิน   และได้ปล่อยตัวไปตามความผิดพลาดของบาลาอัม   เพราะเห็นแก่สินจ้าง   ฉะนั้นจึงได้พินาศไปในการกบฏอย่างโคราห์
12คนเหล่านี้เป็นหินโสโครกในงานเลี้ยงสัมพันธไมตรีของท่านทั้งหลาย   เพราะเขาร่วมเลี้ยงกันอย่างถึงใจโดยไม่กลัวเกรง   เขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเอง   เป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลม   เป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผล   และตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งราก
พระธรรมยูดาห์
//////////////////////////////////////

เพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครทูตเทียม   เป็นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์
14การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย   ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้
15เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตาน   จะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรม   ท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขา

2โครินธ์ 11
//////////////////////////////////////
(ลักษณะของมนุษย์ในยุคใกล้อวสานโลก)

1แต่จงเข้าใจข้อนี้   คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น   จะเกิดเหตุการณ์กลียุค
2เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว   เห็นแก่เงิน   เย่อหยิ่ง   ยโส   ชอบด่าว่า   ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา   อกตัญญู   ไร้ศีลธรรม

3ไร้มนุษยธรรม   ไม่ให้อภัยกัน   ใส่ร้ายกัน   ไม่ยับยั้งชั่งใจ   ดุร้าย   เกลียดชังความดี
4ทรยศ   มุทะลุ   หัวสูง   รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า

(ถือศาสนาเพื่อหวังผลประโยชน์)
5ถือศาสนาแต่เปลือกนอก   ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ   คนเช่นนั้นท่านอย่าคบ
(จะมีคนหูเบาติดตามผู้ล่อลวงไป)
6เพราะในบรรดาคนเหล่านั้น   มีคนที่แอบไปตามบ้าน   แล้วลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาป   และหลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเชลย

ขอพระเจ้าเมตตาคนที่ยำเกรงพระเจ้าไม่ให้หลงไปจากทางแห่งพระพร

Rice Mu, August 30, 2012

HOME กลับไปหน้าแรก

บทความที่เกี่ยวข้อง

พระบิดามาแล้ว

ระวังลัทธินิยมยิวแบบไทยๆ หลอกไปตัดจู๋

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)