...เรียน.หรือเรียนรู้ study or learned


                                       พระองค์ตรัสแก่เขาว่า   “จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดี"
                                                                         มาระโก 4:24:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)