งานปลดปล่อย 10-11 มี.ค. Deliverance prayer March 10-11, 2014 at Chiang Rai


ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการรับการอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อย
 จากความทุกข์ทรมาน ทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ และวิญญาณรบกวน
.
แผนที่เส้นทางไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)